De wijk Poelgeest is regelmatig in het nieuws.
Hier een bloemlezing van artikelen uit het Leidsch Dagblad (tenzij anders vermeld).

Massale toestroom voor behoud groen Oegstgeest
Oegstgeester Courant
donderdag, 23-05-2003


Terug naar persoverzicht

"Niet het tafelzilver verkopen, maar juist het menu versoberen"

OEGSTGEEST -Massaal stroomden de Oegstgeestenaren vorige week woensdagavond toe naar het gemeentehuis. Daar vond de hoorzitting plaats over het financiële ombuigingsvoorstel van het College van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraad organiseerde deze avond om de Oegstgeester bevolking te raadplegen om zich op deze wijze gedegen te kunnen voorbereiden op de behandeling van het financiële voorstel in de raadsvergadering van juni aanstaande.

door Annemarie Clignett

Onder toeziend oog van zo'n 300 geïnteresseerde burgers (waarvan een aantal met spandoek, die zelfs tot in de hal stonden te luisteren, en het voltallige college dat ook in de zaal aanwezig was, reageerden zo'n 25 sprekers op de voorstellen van het college over het terugdringen van het exploitatietekort op Poelgeest.

Behoud het groen!
Vooral de voorstellen tot het bebouwen van groene stukken in Oegstgeest stuitten op hevig verzet. Zo pleitte mevrouw I. Janssen-Coomans ervoor in plaats van het bouwen van vier torenflats langs de zuidzijde van het Oegstgeester kanaal, bij de Van Eysingabrug, een deelgebied van Haaswijk aan de noordzijde van het kanaal te gebruiken. P. HeIlinga, spreker namens de Vereniging Oud Oegstgeest, geeft aan dat er "in een levend dorp ruimte moet zijn voor eventuele bebouwing van groen". Dat hoeft niet bedreigend te zijn en kan zelfs ruimtelijke kwaliteit toevoegen. Maar, zo is de vereniging van mening, "bebouwing van de groene verbinding langs de Hofdijck is volstrekt strijdig met gemeentelijk beleid (het zogenaamde Groenbeleidsplan -red.) en daarmee onaanvaardbaar". Of, zoals J. de Soeten, oud-raadslid voor Leefbaar Oegstgeest, het fonnuleerde: "Handen af van de Hofdijck!." Ook J. van Dijk, spreker namens het bestuur van de Vereniging van Eigenaren M.H. Tromplaan 146-192, verzet zich tegen de plannen tot woningbouwaan de Hofdijck. Om zijn argumenten kracht bij te zetten, heeft Van Dijk via een enquête onderzocht of er draagvlak is bij de direct omwonenden om tegen genoemde plannen in verweer te komen. Hij kreeg tot nu toe 202 steunbetuigingen voorzien van handtekeningen terug en heeft deze overhandigd aan de gemeenteraad.

Financiële oplossingen
Velen gaven woensdag blijk van hun verbazing over het motto in het ombuigingsvoorstel van de gemeente 'Extra opbrengsten door extra bebouwing'. R. den Hartog: "Er zijn grote financiële tekorten ontstaan bij een bouwproject (poelgeest -red.), voornamelijk omdat er niet snel genoeg gebouwd werd. Hoe lossen we dat op: "Uh, we gaan er nog meer bij bouwen!" De gemeente klinkt hier wanhopig, als een gokverslaafde achter een fruitautomaat: "Nog een euro, dan win ik de jackpot. .." Tijdens de avond werd ook een aantal financiële oplossingen voorgesteld om het exploitatietekort om te buigen. Zo stelt Janssen-Coomans voor "de lusten en lasten van het debacle Poelgeest over alle inwoners te verdelen door tijdelijk de OZB te verhogen". Samen met verschillende andere bewoners van Oegstgeest is Janssen-Coomans van mening dat de gemeente met alle voorgestelde bebouwingsplannen een groot risico loopt op nog meer fiasco's, gezien de slechte economische vooruitzichten. T. van der Feltz voert verder aan: "Het is een fundamentele fout om tijdelijke problemen (financiële problemen ten gevolge van Poelgeest) op te lossen met middelen, die permanente schade opleveren, zoals de voorgestelde nieuwbouw. Oegstgeest moet niet het tafelzilver verkopen om het menu te bekostigen, maar juist het menu versoberen." Ook J. Dorresteijn pleit voor andere oplossingen dan volbouwen van de nog schaars aanwezige stukjes groen. Want, zo stelt hij, "eens bebouwd" betekent in de praktijk "voor altijd bebouwd". Een gedeelte van de materiële problemen is dan misschien in één klap opgelost, maar de immateriële schade als gevolg daarvan, is onherstelbaar.

Hypotheek
Een van de oplossingen volgens Dorresteijn is het met hypotheek belasten van objecten in eigendom. Deze jaarlijkse lasten voor rente en aflossing leveren een verzwaring van de begroting op waar ook weer inkomsten tegenover moeten staan. Deze inkomsten kunnen komen uit bijvoorbeeld de precarioheffing op leidingen of tijdelijke verhoging van de OZB voor een beperkt aantal jaren, dat doet pijn, maar behoudt in ieder geval het karakter van de gemeente Oegstgeest. En, zoals door De Soeten ingebracht, waarom ontbreekt een voorstel tot het aangaan van een langlopende lening voor een deel van het op te brengen bedrag? W. Denen bracht een concreet plan in om op korte termijn het tekort op de exploitatie Poelgeest terug te dringen met zo'n drie miljoen euro. Deenen beeft een plan bedacht om in de Overveerpolder een wooncomplex te ontwikkelen voor ouderen, die zelfstandig kunnen wonen. Dit wooncomplex wordt aangevuld met een serie voorzieningen, waaronder bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, fysiotherapie, recreatieruimten, beveiliging, openbaar wandelpark, kapper en bijvoorbeeld pedicure. Dit plan is bekend bij de gemeente en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het onderzoek 'Wonen voor Ouderen'. En omdat seniorenhuisvesting heel hard nodig is in Oegstgeest. vraagt Deenen opnieuw aandacht voor zijn plan, waarmee op korte termijn begonnen kan worden. Dit in tegenstelling tot alle andere ombuigingsplannen van de gemeente.

Unieke waterzuivering
Als gevolg van het ombuigingsvoorstel om een gedeelte van de Klaas Hennepoelpolder te voorzien van voetbalvelden, dreigt het gesloten watersysteem dat gevormd wordt door de Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder te verdwijnen. Zo betoogt R. Aerden, bewoner van Poelgeest. biologiedocent en onderzoeker van de Klaas Hennepoelpolder in het kader van zijn natuurgidsopleiding bij het IVN. Nader onderzoek geeft aan dat ook het Zuid-Hollands Landschap zich grote zorgen maakt over de toekomst van deze polders. Door bebouwing van de polders, die een natuurbestemming zouden krijgen, dreigt een belangrijke ecologische schakel tussen de Kagerplassen en het Valkenburgse Meer verloren te gaan. Daarnaast is het toekomstige natuurgebied in de polders van essentieel belang voor het duurzame waterbeheer in Poelgeest. Ook kan de recreatie in het gebied zo een nieuwe impuls krijgen. Forse rietvelden zouden het water uit de nieuwbouwwijk gaan zuiveren. 'Maar zonder riet geen natuurlijke zuivering', stelt Johan van den Berg van het Zuid-Hollands Landschap op de website van Dier en Natuur. 'Dan gaat een belangrijk stuk van het duurzame karakter van deze wijk verloren. Ik ben benieuwd of het Rijk dan ook de verleende subsidies ter stimulering van de duurzaamheid van de gemeente terugvordert?' De gemeenteraad neemt de komende weken de tijd om alle reacties van de betrokken Oegstgeestenaren op waarde te schatten en neemt deze mee in haar uiteindelijke beslissing. In de raadsvergadering van juni wordt duidelijk welke ombuigingen de gemeente gaat doorvoeren om het exploitatietekort op te heffen.

Onderhandelingen tussen Oegstgeest en ASC in impasse
vrijdag 06 juni 2003


Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Het lukt de Ajax Sportman Combinatie (ASC) en de gemeente Oegstgeest niet om samen voor projectontwikkelaar te spelen. De partijen stevenen af op een impasse. De sporters willen niet wat het gemeentebestuur wil en omgekeerd. De woningbouwplannen op het ASC-terrein in het hart van Oegstgeest staan op de tocht. Voetbal- en cricketvereniging ASC is bereid haar speelveld achter de De Kempenaerstraat op te offeren voor senioren- en/of starterswoningen. Als de club dan maar wél ergens anders een mooi nieuw complex kan bouwen. Met een clubhuis dat niet alleen aantrekkelijk is voor leden van de vereniging, maar ook voor de rest van Oegstgeest. Een stijlvol sportcafé moet het worden, waar je na werktijd graag nog even gaat borrelen. Per slot van rekening zijn de horeca-etablissementen in Oegstgeest op de vingers van één hand te tellen. De vereniging heeft de gemeente een voorstel gedaan dat, meent bestuurslid Wijnand Klaver, een verademing is voor veel inwoners van het dorp. Het terrein, dat eigendom is van de vereniging, komt vrij voor woningen voor senioren en starters, Oegstgeest krijgt er een kroeg bij en de buurt is verlost van de parkeeroverlast. In het weekeinden rijden soms honderden ASC'ers naar het veld aan de Duivenvoordestraat. Natuurlijk heeft de club zelf ook baat bij het 'één-tweetje'. Op een nieuw sportcomplex kunnen de afdeling cricket en de afdeling voetbal weer samengevoegd worden. Nu wordt cricket gespeeld in sportpark De Krogt. De Overveerpolder staat bij de vereniging met stip genoteerd. Daar kunnen alle plannen werkelijkheid worden. Het zogenoemde landje van Bremmer, het weiland aan de Leidsestraatweg, is een goede tweede keus, aldus Klaver. Wethouder Meester van ruimtelijke ordening heeft deze week laten weten, dat zij daarover totaal anders denkt. De hoogspanningsmasten in de Overveerpolder vormen volgens haar een groot probleem. ASC is dat niet met haar eens. ,,Hiervoor is beslist een oplossing te vinden.'' Bovendien hebben beleggers zich op de grond gestort. De Overveerpolder is inmiddels in handen gekomen van veel verschillende grondeigenaren, die ieder een eigen belang hebben. In september vorig jaar, toen de raad Meester (Progressief Oegstgeest) opdracht gaf de 'deal' met ASC verder uit te werken, heeft Wijnand Klaver daar nog voor gewaarschuwd. Hij suggereerde een 'stolp' over de Overveerpolder te zetten. Oegstgeest moest de wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) benutten, die winstjagers buiten de deur houdt. Oegstgeest heeft daar niet voor gekozen. Als alle grondeigenaar nu uitgekocht moeten worden, blijft er niets over van de winst die met de woningbouw aan de Duivenvoorde straat geboekt zou worden. Winst die ASC en Oegstgeest zouden delen. Het 'landje van Bremmer' is volgens Meester ook geen goede optie. ,,Ik kan daar waarschijnlijk geen politiek draagvlak voor vinden. Iedereen wil dat behouden in de staat waarin het nu verkeert.'' Bovendien is de grond eigendom van Leiden en loopt de gemeentegrens tussen Leiden en Oegstgeest over dat weiland. Gezien de manier waarop Leiden en Oegstgeest samenwerken, ligt het niet voor de hand om te veronderstellen dat de juridische en ambtelijke problemen snel opgelost zijn. Over de overdracht van de Haarlemmertrekvaart, eigendom van Leiden maar binnen de grenzen van Oegstgeest, wordt ook al jaren gesteggeld. Meester biedt ASC alternatieven. Het terrein tussen de A44 en de Haarlemmerstraatweg en de Klaas Hennepoelpolder zijn volgens haar uitstekende locaties voor een sportclub. Het volkstuinencomplex aan de Voscuyl is ook een mogelijkheid. ,,Dan haken wij af'', reageert Klaver. Voor het behoud van de ecologische waarde van de Klaas Hennepoelpolder, de achtertuin van Poelgeest, wordt momenteel felle strijd gevoerd. Klaver vindt dat Oegstgeest de beloften moet nakomen die de buurtbewoners zijn gedaan. ,,En cricket spelen naast de A44? Dat is vragen om moeilijkheden. Zo'n cricketbal kan raar, ver en hard rollen. Ik moet er niet aandenken dat hij over de snelweg zoeft.'' De Voscuyl is volgens Klaver helemaal een lachertje. ,,We gaan toch niet naast onze concurrent UDO zitten!'' De wethouder blijft bij haar aanbevelingen en de sportvereniging bij haar voorkeuren. Meester: ,,Ik ben duidelijk geweest. Als ASC niets voelt voor mijn opties zijn we uitgepraat. Dan blijft de vereniging maar zitten waar ze zit.'' ,,Dat zullen we zeker doen'', belooft Klaver.

Nancy Ubert

Raadsleden nemen tunnel onder vuur
zaterdag 07 juni 2003


Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST/LEIDEN - Een meerderheid van de gemeenteraad Oegstgeest begint te geloven dat de tunnel onder het spoor, van Poelgeest naar de Leidse Merenwijk niet gebouwd hoeft te worden. Nergens staat zwart op wit te lezen dat Oegstgeest die tunnel moet aanleggen en betalen. Dat komt de raad, die deze maand gaat beslissen op wat voor een manier er miljoenen bezuinigd gaan worden, erg goed uit.

Volksvertegenwoordigers hebben onderzoek gedaan naar de afspraken die zijn gemaakt en komen tot de conclusie dat Leiden 'geen poot heeft om op te staan'. Fractievoorzitter Eegdeman van Leefbaar Oegstgeest, de grootste partij in de gemeente, is vast van plan de tunnel 'te schrappen', zegt hij. Als één partij zich achter hem schaart, en die geluiden klinken door, is de tunnel van de baan.

De Leidse wethouder Hillebrand kan niet geloven dat Oegstgeest het zover laat komen. Volgens hem zit zijn buurgemeente wel degelijk aan de tunnel vast en staat juist Leiden juridisch sterk. Hillebrand is groot voorstander van de tunnel. De infrastructuur van de Merenwijk is ook op de komst van de tunnel gericht.

Eerste appartementen van omstreden torens woonklaar
woensdag 11 juni 2003


Terug naar persoverzicht

Penthouse met extra doucheruimte voor de hond

Guus Koper (links) en Martijn Smittenaar van bouw- en ontwikkelingsmaatschappij Jos Jansen. Foto: Hielco Kuipers


OEGSTGEEST - Het juridische circus rond de zes woontorens in Poelgeest is nog niet ten einde, maar bouwer Jos Jansen heeft intussen wél de finish gehaald. Binnenkort worden de eerste luxe appartementen opgeleverd. Vijftig van de in totaal 73 woningen zijn verkocht. Wie interesse heeft in de laatste appartementen is zaterdag welkom op de woontorenkijkdag. Journaliste Nancy Ubert mocht al even een kijkje nemen.

Drie van de zes woontorens zijn uit de steigers. ,,Dat biedt meteen een andere aanblik, vind je niet'', zegt directeur Guus Koper van de bouwdivisie van Jos Jansen. Samen met Martijn Smittenaar, projectleider van de ontwikkelingsmaatschappij van de Rijpweteringse onderneming, staat hij bij het laagste flatgebouw, het torentje van vier hoog aan de rand van de nieuwbouwwijk, tegenover het woonwagencentrum Trekvaartplein. Koper wijst op het bouwwerk. ,,Kijk nou eens goed. De architect is erin geslaagd de bouwmassa optisch klein te houden. Dankzij het gebruik van verschillende materialen.'' Het geraamte bestaat uit metselwerk in een vrij donkere steen. Daaraan zijn een soort 'zwevende delen' gekoppeld, die zijn afgewerkt met licht gevelstucwerk. Het lift- en trappenhuis lijkt los te staan van de toren. Het gewelfde dak en de uitwaaierende balkons (het breedste boven, het smalste onder) geeft het ontwerp zijn eigen karakter. ,,Speels'', vindt Smittenaar. ,,Ik krijg het er warm van, nu ik het zo zie en beschrijf'', zegt Koper. ,,De bedoeling van de architect is helemaal uit de verf gekomen.'' Onder de torentjes, één van vier lagen en vijf van zes lagen, zijn de parkeergarage en bergingsruimten.

Met ruim een half jaar vertraging krijgen de eerste bewoners binnenkort de sleutel van hun super-de-luxe appartementen. Omwonenden, met name aan de Lobeliuslaan, hebben fel gevochten tegen het bouwplan van het 'Heemland Terras'. Hun strijd is nog niet gestreden. De buurtbewoners zijn van plan tot aan de hoogste rechter door te procederen. Hun eis, afbraak, zal waarschijnlijk niet worden ingewilligd. Wellicht weten ze er een forse schadevergoeding uit te slepen. In elk geval hebben ze wel één keer flink gescoord in hun lange rechtsgang. Vier van de zes gebouwen zouden zeven etages krijgen en dat was in strijd met het ontwikkelingsplan, zo luidde destijds het oordeel van de rechtbank. Vandaar dat de flats nimmer de zevende etage hebben gehaald.

In totaal herbergen de zes woontorens 56 appartementen, 11 maisonnettes en 6 penthouses. Alle woningen zijn vanuit de (afgesloten) parkeergarage met de lift bereikbaar. De delen van het parkeergaragedak waarop niet is gebouwd, worden bedekt met mos. Dat biedt een aardiger aanblik dan betonnen platen. Het kruidachtig mos is ook een goede waterbuffer.

Koper en Smittenaar gaan een flatgebouw met zes woonlagen binnen. Ze showen de appartementen met drie en vier kamers. In elke woning is een ruime, enigszins langwerpige woonkamer met een balkon annex terras en een (half)open keuken. ,,Interesse?'', vraagt de projectleider. ,,We hebben er nog een paar te koop vanaf 240.000 euro. Maar die op de begane grond zijn allemaal weg.''

De driekamer maisonnette heeft weer een andere uitstraling. In deze woning is de kamer vrij vierkant. De appartementen die de medewerkers van Jos Jansen laten zien, verraden al een vleugje van de smaak van hun toekomstige bewoners. Zo heeft het ene echtpaar voor een strakke zwart-wit betegelde badkamer gekozen en de volgende voor een zacht grijze met bloemetjesrand.

Het mooist bewaren de mannen voor het laatst: de topverdieping waar één penthouse is te vinden. Koopsom: minimaal 600.000 euro. ,,Maar dan heb je ook wel wat moois'', juicht Koper. De woning is op zijn minst indrukwekkend te noemen. Het ronde dak dat aan de buitenkant goed is te zien, wordt ook binnen geaccentueerd. Het gebogen plafond ligt naar schatting vier meter boven de vloer. De woonkamer is met zijn hoge plafond en 85 vierkante meter bijna een balzaal. ,,Aan een klein bijzettafeltje heb je hier niks.'' Vanuit elke kamer heb je uitzicht over de wijk.

Ook deze etage kun je naar eigen smaak indelen. Zo laten de eigenaars van dit dakappartement een extra doucheruimte bouwen. ,,Voor de hond'', weet Smittenaar. Elke woontoren heeft dus zo'n penthouse. Op de twee dakappartementen die nog niet zijn verkocht rust een optie. ,,De niet-verkochte woningen houden we nu nog zoveel mogelijk kaal'', vertelt Koper. ,,Zodat de wensen van de bewoners makkelijk uitvoerbaar zijn.''

Grotere ramen op het zuiden, kleinere vensters aan de noordkant. Ook met energiebesparing is rekening gehouden. De appartementen zijn overigens aangesloten op 'stadsverwarming'.

Het Rijpweteringse bouwbedrijf Jos Jansen kun je wel de bouwmeester van de Oegstgeestse nieuwbouwwijk noemen. ,,Ja, het merendeel hebben we gedaan'', zegt Koper. ,,We hadden ook veel grond in handen. Een vies spelletje gespeeld? Nee, dat ik bestrijd ik. Regeren is vooruitzien, dat weet toch iedereen?''

Nancy Ubert

De Ruijter houdt vast aan 'herenakkoord'
donderdag 12 juni 2003


Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - CDA-wethouder De Ruijter klampt zich vast aan een herenakkoord. ,,Goed besturen is ook zorgen voor je buren.'' Hij vindt dat Oegstgeest zijn verplichtingen hoort na te komen. De gemeente moet de tunnel onder het spoor naar de Leidse Merenwijk bouwen. Het merendeel van de gemeenteraad iks het niet met hem eens. Juridisch staan ze in hun recht, vinden ze. De christen-democraten scharen zich als enigen achter hun wethouder, zo blijkt woensdagavond in de commissie Ruimte en Groen. Volgens hen heeft De Ruijter groot gelijk als hij zegt dat Poelgeest is 'geënt' op de in Oegstgeest omstredentunnel. Raadslid de Blaeij: ,,Het staat duidelijk in de stukken dat die er moet komen. Wat er niet staat is wie de bouw moet betalen. Oegstgeest is daartoe dus niet verplicht.'' Eegdeman van Leefbaar Oegstgeest heeft het afgelopen zaterdag al in deze krant gezegd en herhaalt het tijdens de vergadering: ,,In het convenant dat jaren geleden is gesloten staat niks over een tunnel.'' Eegdeman verraadt vast dat zijn partij in de raadsvergadering een motie gaat indienen om de verbinding naar de Merenwijk uit het plan Poelgeest wordt geschrapt. LO wil het niet op zijn geweten hebben dat door die tunnel 5000 extra verkeersbewegingen per dag door de autoluwe wijk worden gemaakt. Ze krijgen daarin steun van Progressief Oegstgeest. Hoewel De Ruijter hamert op goed koopmanschap, de mondelinge afspraken en de hoopvolle onderhandelingen die hij nog met Leiden voert over de financiering van het project, volharden zijn tegenstanders in hun verzet. De wethouder doet er nog een schepje bovenop en schetst de drama's die ontstaan als de tunnel niet wordt gebouwd. Een bouwplan dat niet door kan gaan, problemen met buurgemeente Leiden, rechtszaken en schadeclaims. Zijn tegenspelers worden er niet warm of koud van. Het goede nieuws dat De Ruijter bereid is een spitspaal te plaatsen, wordt teniet gedaan als blijkt dat hij daarover met Leiden nog moet onderhandelen. Huizing van oppositiepartij VVD zegt, dat zijn partij zich altijd aan afspraken houdt. ,,We waren nooit voorstander van die tunnel, maar wilden dat ding niet schrappen omdat we steevast te horen kregen dat daarover duidelijke afspraken op papier staan.'' Nu blijkt dat de bestuursovereenkomst nergens te vinden is, overwegen de liberalen hun koers bij te stellen. De Ruijter wacht een tumultueuze raadsvergadering.

Nancy Ubert

De Vogels onpraktisch en te klein
vrijdag 13 juni 2003


Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Met het opvallende gebouw van basisschool De Vogels in de Oegstgeestse nieuwbouwwijk Poelgeest blijkt van alles mis te zijn. Over het gebruik van het bijna drie jaar oude gebouw van architect Herman Hertzberger bestaat een waslijst met klachten.

Het pand aan de J.P.Thijsselaan is al over een paar jaar veel te klein. Volgens de meest recente prognoses heeft de school rond 2010 behoefte aan 18 a 19 lokalen. De school telt nu acht lokalen en een speellokaal. Het opvallende schoolgebouw aan de J.P.Thijsselaan mag dan over de hele wereld in tijdschriften over architectuur staan; over het gebruik van het pand is het onderwijzend personeel niet te spreken. De tegels op het dakterras, dat wordt gebruikt als speelplaats voor de onderbouw, liggen los en kantelen snel. Daardoor ontstaan valpartijen. De brandtrap is gevaarlijk en er is weinig mogelijkheid om het pand te ventileren. Door het vele glas kunnen de temperaturen flink oplopen. En zo zijn er meer problemen.

Raadslid Eegdeman (Leefbaar Oegstgeest) is geschrokken van de klachten. ,,Er is een architect van naam en faam aangetrokken, maar blijkbaar is dat geen garantie voor een goed gebouw'', zei hij gisteravond in een commissievergadering op.

Omdat de veiligheid in het geding is, wil de gemeente het gebouw op een groot aantal punten verbeteren. De aanpassingen kosten bijna 25.000 euro. Over extra lokalen denkt de gemeente nog na. Een mogelijkheid is om het terras te gebruiken voor de bouw van twee lokalen. Daarnaast biedt de ruimte onder de school perspectieven. Om niet in noodlokalen te vervallen, wordt verder gedacht aan schoolwoningen. Dat zijn lokalen die als woning dienst kunnen doen als de school ze niet meer nodig heeft. De architect moet toestemming geven voor eventuele veranderingen aan het gebouw. Wethouder Steens verwacht niet dat Hertzberger staat te juichen. ,,We zullen er nog een zware dobber aan hebben om met hem tot overeenstemming te komen.''

Judy Nihof

Tunnel als deus ex machina in Poelgeest problematiek
woensdag 18 juni 2003

Uit Oegstgeester Courant

Terug naar persoverzicht


Leefbaar Oegstgeest mordicus tegen, VVD ambivalent
Door Inge Ruhaak
OEGSTGEEST - Wie zijn of haar oor de afgelopen weken goed te luisteren legde kon op diverse plekken in het dorp het woord 'tunnel' bijna op radiosterkte horen rondzingen. Toch werd de commissie Ruimte en Groen vorige week woensdagavond door diezelfde tunnel nog bijna als bij verrassing overvallen. „Er schijnt vandaag een e-mail over de kwestie rondgegaan te zijn", wierp VVD-er M. Huizing voor de tactiek verantwoordelijk wethouder De Ruijter (CDA) voor de voeten, nadat hij zich bij aanvang van de vergadering plotsklaps geconfronteerd zag met een pagina's dikke, compleet uitgewerkte, spoortunnelnotitie. „Een raadslid met een baan is dan niet in de gelegenheid zich voldoende op de materie voor te bereiden."

Haarkloverij
Huizing vroeg en kreeg daarop een kwartier leespauze, waarna hij vervolgens voorstelde de tunnel eerst maar even te 'parkeren' en de reguliere discussie op te starten. Maar CDA-er D. de Blaeij steunde zijn wethouder en trok zich van het parkeerbeleid van collega Huizing weinig aan.
„Laten we de tunnel op twee manieren bezien, zowel ruimtelijk als financieel", was zijn creatieve visie, waardoor het even leek of het een zonder het ander zou kunnen bestaan. Het. naar voren trekken van het onderwerp deed de transparantie van de problematiek in ieder geval weinig goed.
Want, alle inspanningen van vele Oegstgeestenaren, die zich door middel van mondelinge of schriftelijke reacties de financiële misère van de gemeente hadden aangetrokken, ten spijt, verzandde de ombuigingsdiscussie, om de Poelgeest-exploitatie zoveel mogelijk uit de rode cijfers te halen, daardoor alras ongewild maar onvermijdelijk in juridische haarkloverij.

Vastgelegd
Tenslotte, zo lang is het toch nog niet geleden dat zowel Raad als College een motie ondersteunden waarin werd voorgesteld toch vooral af te zien van de eventuele komst van een tunnel als verbindingsroute tussen de Leidse Merenwijk en de Oegstgeester wijk Poelgeest.
„Maar", probeerde De Ruijter de commissie Ruimte en Groen vorige week woensdagavond te overtuigen, „er zijn een aantal voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat het altijd de bedoeling geweest is dat de tunnel er wél komt." „Waar zijn die voorbeelden", reageerde de als door een wesp gestoken VVD-er Huizing. „Zijn er notulen, beschikt iemand over vastgelegde telefoongesprekken?", wilde hij, vasthoudend, weten.
Het antwoord op de vraag was overigens al op voorhand bekend, want de afgelopen weken blijkt menig politiek betrokkene naarstig op zoek te zijn geweest naar een zogeheten startdocument. „En dat document, dat is er niet", meldde Huizing een tikje cynisch, en zelfs wat triomfantelijk.

Motie
Maar zo snel liet De Ruijter zich nu ook weer niet uit het veld slaan. „Want", gaf hij een lesje, .juridisch is het nu eenmaal zo, zelfs een mondelinge overeenkomst geldt als een bindende afspraak." Om vervolgens tevens een moreel kader té creëren door aan te geven zich in bilateraal overleg 'graag op te willen stellen als een betrouwbare buur die daadwerkelijk nakomt wat in een eerder stadium is neergelegd'. Een argument waarvoor, opvallend genoeg, de VVD zich wel degelijk gevoelig toonde. Met name Leefbaar Oegstgeest wekte in het verdere verloop van de discussie de indruk zich terdege op de materie te hebben voorbereid. „U hebt mij niet kunnen overtuigen", bepaalde woordvoerder G. Eegdeman, die aankondigde tijdens de raadsvergadering een motie in te zullen dienen met het voorstel de tunnel uit het project te halen, richting wethouder De Ruijter vastberaden zijn koers. „We worden het niet eens", moest deze dan ook concluderen, om vervolgens aan te geven toch met het gedane voorstel richting Raad te willen gaan.

Tunnel naar Merenwijk van de baan
vrijdag 20 juni 2003


Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De omstreden tunnel onder het spoor tussen de Leidse Merenwijk en Poelgeest is geschrapt. De gemeenteraad van Oegstgeest is zelfs niet bereid een jurist in te schakelen die onderzoekt of de gemeente echt onder de bouw kan uitkomen, zoals CDA-wethouder De Ruijter en zijn partijgenoten graag hadden gezien.

Een meerderheid van de raad besloot gisteravond de verbinding tussen de Leidse Merenwijk en de Oegstgeestse nieuwbouwwijk Poelgeest simpelweg niet aan te leggen. Al wil de grote buurgemeente de tunnel zelf betalen, dan nóg is het merendeel van de raadsleden van Oegstgeest niet bereid hiervoor een spade in de grond te steken. Op initiatief van Leefbaar Oegstgeest (LO) is besloten de duurzame, autoluwe nieuwbouwwijk Poelgeest te beschermen tegen 'Leidse automobilisten die een sluipweg naar de A44 zoeken'.

Wethouder De Ruijter benadrukte gisteravond herhaaldelijk dat met Leiden de afspraak is gemaakt dat Oegstgeest de verbinding onder het spoor wél aanlegt, maar dat was tevergeefs. Volgens LO, VVD en Progressief Oegstgeest staat dat nergens zwart op wit, dus heeft Leiden geen poot om op te staan.

Het college heeft lang genoeg respijt gehad om met Leiden aan een oplossing te werken, vinden de tegenstanders. Alle pogingen om met Leiden tot een compromis te komen, hebben niets opgeleverd. Als Leiden besluit naar de rechtbank te stappen om Oegstgeest te dwingen de verbinding toch aan te leggen, nemen de raadsleden dat graag op de koop toe. LO, PrO en VVD zijn overtuigd van hun gelijk.

Nancy Ubert

Plan Kwaakhaven valt lang niet bij iedereen goed
zaterdag 21 juni 2003


Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Bouw- en ontwikkelingsbedrijf Jos Jansen mag met zijn nieuwe plan voor Kwaakhaven de bewoners van de Cornelis van Steenishof in Oegstgeest tevreden hebben gesteld, nog niet iedereen in de buurt is blij.

De volksvertegenwoordigers hebben geadviseerd het plan nog eens onder de loep te nemen om te kijken of met de andere bezwaarmakers ook een akkoordje is te bereiken. Met het nieuwe bouwplan Kwaakhaven is de architect grotendeels tegemoet gekomen aan de wensen van omwonenden. Het allereerste plan voor de 64 woningen die de Rijpweteringse projectontwikkelaar wil bouwen op de voormalige locatie van de Kwaak Watersport, is niet alleen afgeschoten door de buurt, maar ook door een meerderheid van de gemeenteraad. Jos Jansen moest opnieuw aan de slag. En nu is het nog niet goed.

De Van Steenishof heeft niet veel meer te klagen, maar de bewoners van de woonboten in de Haarlemmertrekvaart en die van de (kleine) oude woningen langs het water, vinden het schandalig dat wél naar de nieuwbouwbewoners is geluisterd, maar niet naar de mensen die al jaren in het gebied wonen. ,,We zijn grofweg buitenspel gezet'', klinkt C. Méndez de Zepeda. De eigenares van een pittoresk stukje grond met woning aan de Haarlemmertrekvaart heeft veel aan te merken op het plan Kwaakhaven en de manier waarop er met omwonenden wordt omgegaan die niet aan het Van Steenishof wonen.

Doordat de mensen uit het nieuwbouwhofje zich massaal verenigden, is meer naar hen dan naar de woonarkbewoners en het kleine clubje eigenaren van de oude huizen op de dijk geluisterd, is haar overtuiging. ,,Mensen die hier al een leven lang wonen, moeten zich op alle fronten aanpassen.'' Méndez de Zepeda eist dat ook deze belanghebbenden voortaan worden betrokken bij het overleg over het bouwplan. De bezwaarmakers van de Haarlemmertrekvaart vinden het schandalig dat ze na al die jaren moeten inleveren op woongerief.

Door de bouw van een appartementencomplex worden zij in hun ruimte en privacy geschaad, stelt Méndez de Zepeda. Daarnaast maakt ze zich kwaad over de plannen voor de ontsluiting van de wijk. De gemeente wil het verkeer zoveel mogelijk naar de nieuwe brug richting Lange Voort leiden.

,,Voor ons een omweg van bijna twee kilometer.'' Méndez de Zepeda wil dat de kleine Kwaakweg voor bestemmingsverkeer wordt open gehouden, zodat bewoners van de Haarlemmertrekvaart via de Kwaakbrug snel weg kunnen komen. Als die route voor bestemmingsverkeer wordt opengesteld moet de Kwaakbrug wel gerenoveerd worden; die staat bijna op instorten.

Nancy Ubert

Gemeenteraad Oegstgeest bepaalt bezuinigingskoers
zaterdag 21 juni 2003


Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Waarop Oegstgeest precies gaat bezuinigen en waarmee de gemeente geld gaat verdienen, is nog steeds niet duidelijk. De gemeenteraad heeft wethouder De Ruijter (CDA) deze week wel een waslijst voorstellen meegegeven, die volgens de politici de moeite van een nader onderzoek waard zijn.

Voor de aanleg van nieuwbouwwijk Poelgeest komt Oegstgeest, zoals bekend, miljoenen euro's tekort. Het gat in de begroting begint de 20 miljoen te naderen. Zeker is dat de gemeente gaat bezuinigen op de tunnel onder het spoor naar de Leidse Merenwijk. Hoeveel geld dat in het laatje brengt is nog onduidelijk. Als de tunnel er niet komt moet er een andere uitvalsweg worden aangelegd. Met het schrappen van de tunnel is de miljoenenkrater nog lang niet gedicht.

Op verzoek van verantwoordelijk wethouder De Ruijter (CDA) heeft de gemeenteraad het college een waslijst met bezuinigings- en ombuigingsvoorstellen meegegeven. Die plannen moeten de komende tijd door de ambtenaren worden getoetst op haalbaarheid. Bij de koersbepaling is rekening gehouden met de suggesties die de inwoners van Oegstgeest hebben gedaan. Zo hebben bewoners van Poelgeest fel geprotesteerd tegen het plan het buurtpark op te offeren.

Dat voorstel is nu in de ijskast gezet. Of het daar uit wordt gehaald, hangt af van het bedrag wat met de andere plannen wordt verdiend. Ook de Broek en Simontjespolder (er gingen stemmen op daar voetbalvelden aan te leggen) wordt nog even met rust gelaten. Voorlopig gokt de raad op andere keuzes. Een aantal locaties mag bebouwd worden, als er maar geen kolossale flatgebouwen komen.

Daarnaast moet de wethouder maar eens kijken of hij stukken grond duur kan verkopen. Kasteel Oud-Poelgeest kan met bijbehorend landgoed worden overgedaan aan de stichting die het beheert en exploiteert. Op voorwaarde dat dit minimaal 4.500.000 euro in kas brengt, het landgoed en bijbehorende percelen onaangetast blijven en iedereen daar een wandeling kan blijven maken. Voorts wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om sportvelden intensiever te gebruiken. Op een kunstgrasveld kan ook tennis worden gespeeld, is daarbij het voorbeeld.
De ambtenaren moeten ook uitvissen of het mogelijk is meer subsidies binnen te halen. In uiterste nood overweegt de raad de belastingtarieven op te krikken.

Nancy Ubert

Merenwijk maakt kans op een station
woensdag 25 juni 2003


Terug naar persoverzicht

LEIDEN/OEGSTGEEST - Er is nieuwe hoop voor een station Merenwijk. De halte staat genoemd in de plannen voor de Stedenbaan, een opzet voor de verbetering van het openbaar vervoer in de zuidelijke Randstad. Het station Merenwijk zou in 2015 moeten verrijzen. Ook een station Sassenheim, gepland voor 2010, maakt deel uit van de Stedenbaan. De commissie-Bandell, die het plan Stedenbaan heeft opgesteld, bestaat uit bestuurders van onder meer de provincie Zuid-Holland, het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio en het Stadsgewest Haaglanden. De commissie, in het leven geroepen door het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, heeft het plan inmiddels gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het aantal reizigers in de Randstad gaat verdubbelen, zo luidt de verwachting. De Stedenbaan moet de verwachte toename van reizigers op het traject Leiden-Dordrecht opvangen. Dat lukt als de boemeltjes van de rails verdwijnen en het spoorwegnet gaat 'vertrammen'. De commissie stelt voor de huidige stoptrein in 2007 te vervangen door een Light Train. Dat is een metro-achtige trein die elke tien minuten rijdt en snel optrekt en afremt. De Light Train heeft veel deuren en een gelijkvloerse instap, net als de metro. De commissie verwacht dat de trein daardoor meer stations kan aandoen zonder dat dat meer reistijd oplevert. De Stedenbaan maakt gebruik van de ruimte die vrijkomt op het spoornet als de Betuwelijn en de HSL klaar zijn. Bedoeling is dat alle elementen beter in elkaar gaan grijpen, zegt een woordvoerder van de commissie. De reiziger krijgt behalve nieuwe stations een beter en frequenter vervoersaanbod met een goede aansluiting op overig openbaar vervoer, is de belofte. Bijvoorbeeld op de Rijn Gouwe Lijn, de sneltram van Gouda naar Leiden en de kust, en op RandstadRail, de snelle treinen tussen Den Haag, Leidschendam/Voorburg, Pijnacker en Rotterdam. Wethouder A. Pechtold vindt de Stedenbaan een goed plan. ,,Het is prima dat er vernieuwend gedacht wordt over het openbaar vervoer. Maar de Rijn Gouwe Lijn heeft voor mij prioriteit. De oost-westverbinding is dramatisch. Terwijl we daaraan werken moet het verder denken echter niet stilstaan. De Stedenbaan kan een goede volgende stap zijn.'' De wethouder heeft goede hoop dat het station er ook werkelijk komt. ,,Het kabinet geeft het kwartje van Kok niet terug aan de pomp. Het geld kan worden bestemd voor vernieuwingen aan asfalt en spoor.'' 'Saillant detail' is volgens Pechtold dat een halte Merenwijk nieuw licht werpt op de tunnel naar de wijk Poelgeest, die extra nodig wordt als de trein daar stopt. Het idee voor een station Merenwijk is bepaald niet nieuw. Al in 1988 kwam een station ter hoogte van de Gooimeerlaan ter sprake. In 1998 zei toenmalig minister Jorritsma van verkeer en waterstaat 'nee' tegen een nieuw station. Haar opvolgster Netelenbos kwam in 2001 echter weer met een positiever geluid. Zij liep ook al vooruit op plannen voor een betere benutting van het spoornet.

Nancy Ubert en Silvan Schoonhoven

Meerderheid Raad zegt nee tegen tunnelplannen
woensdag 25 juni 2003

Uit: Oegstgeester Courant

Ondanks uitspraken toch vertrouwen in wethouder De Ruijter (CDA)

Door: Inge Ruhaak

Zoals de discussie in de commissie Ruimte en Groen, een week eerder, al deed vermoeden leken de bespreking van de ombuigingsvoorstellen ten behoeve van de exploitatie van de wijk Poelgeest ook tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag vrijwel geheel in het teken te komen staan van de sinds enige tijd toch weer mogelijk geachte komst van een tunnelverbinding met de Leidse Merenwijk. Verantwoordelijk wethouder DJ. de Ruijter (CDA) haalde in eerste instantie in ieder geval alles uit de kast om zijn vermeend gelijk te onderbouwen.

Zelfs archieven werden onderste boven geschoffeld om aan te tonen dat raadsbesluiten uit mei en juli 1995 wel degelijk de wil tot het sluiten van een convenant aangaven. Ook een rechtskundig hoogleraar zou zich ten dienste van buurgemeente Leiden al over de materie gebogen hebben. De Ruijter wilde op deze gronden in eerste instantie 'een beetje tijd kopen' om, mochten College en Raad het in hun zienswijzen niet eens worden, een nader onderzoek mogelijk te maken, eventueel in de vorm van een 'second opinion'. Een klein beetje tijd werd De Ruijter gegund, maar dan ook niet meer dan echt een klein beetje. Net zoals bij de commissievergadering vroeg ook nu VVD-fractievoorzitter M. Huizing, bij het bespreken van de ombuigingsvoor-stellen, de tunnel in eerste instantie even te parkeren en de kwestie pas als laatste optie op de agenda te zetten. Voorzitter Timmers ging in deze met Huizing mee.

Paard
„Zijn hier andere zaken aan de orde", vroeg de VVD zich, gezien de vasthoudendheid van De Ruijter niet helemaal onbegrijpelijk, vervolgens hardop af, toen de tunnel eenmaal uit de parkeerstand was gehaald. Ook voor PrO-woordvoerder A. Papma klonk de door de wethouder geuite gebondenheid aan Leiden niet overtuigend, terwijl Leefbaar Oegstgeest al op voorhand had laten weten, met name wegens het hoge aantal te verwachten verkeersbewegingen, de kwestie bij motie ter stemming te willen brengen. CDA-fractievoorzitter A. de Kok trok onder het doorwrochte motto 'Een boer zocht zijn paard en zat erop' dan ook eenzaam ten strijde. Ondanks dat het in zijn ogen 'zo klaar als een klontje' was dat de hele kwestie op niets anders berustte dan een spraakverwarring, waarbij een onvindbare bestuursovereenkomst hetzelfde zou zijn als het bewuste convenant, kreeg De Kok de handen van de overige partijen overduidelijk niet op elkaar. Met behulp van ondermeer de 'dikke' Van Dale probeerde De Ruijter vervolgens zelf de Raad nog eens in de richting van zijn mening over de streep te trekken.

Tijd
Ook een voorzichtig gestelde tegenmotie van het CDA, waarin aan Leiden een substantiële bijdrage in de realisatie van de tunnel werd gevraagd, mocht niet baten, want de meningen van VVD, PrO en Leefbaar Oegstgeest lagen onwrikbaar vast. „Nu het NS-station niet gerealiseerd wordt, is er geen noodzaak voor een verbinding", vond LO-woordvoerder G. Eegdeman. „Er is al te veel tijd gegeven aan de wethouder", verwoordde PrO-fractie-voorzitter G. Klaver de gevoelens van de partijen die met name het sluipverkeer richting de A44 als bedreiging zagen voor de verkeersveiligheid in de wijk. Waarna met 14 stemmen voor en 4 tegen de tunnel bij motie uit het project werd geschrapt. VVD-er Huizing legde vervolgens de wethouder persoonlijk het vuur na aan de schenen d.m.v. het verwijt dat hij zich in onderhandelingen 'zeer onverstandig' zou hebben uitgelaten. „Dat maakt uw positie bijzonder moeilijk", vond de liberaal die de vertrouwenskwestie bij nader inzien toch niet echt doorzette. De Ruijter zelf noemde het aannemen van de Leefbaar Oegstgeest-motie geen enkel probleem. „De neem de handschoen op, en blijf gewoon in gesprek met Leiden, ook al is het op een andere basis", was zijn reactie. Een opstelling die door diverse partijen vervolgens hardop werd ondersteund. Of d.m.v. de motie de langslepende tunnelkwestie daadwerkelijk een einde heeft gekregen, is overigens nog maar de vraag, die met name af zal hangen van het belang dat Leiden aan de doorsteekroute hecht.

Afkeuring
Wethouder H-A. Meester-Broertjes (PrO) en raadslid N. van Weeren (Leefbaar Oegstgeest) hebben maandagavond tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van de SLOVR namens de gemeente Oegstgeest laten weten niet in te kunnen stemmen met de meerjarenbegroting van dit regionale orgaan voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Aanleiding hiertoe vormen het eerst in commissieverband en later raadsbreed geuite ongenoegen met de inmiddels welhaast structureel geworden budgettaire overschrijdingen, die vervolgens 'Voornamelijk op het conto geschoven worden van onvoorziene 'nieuwe ontwikkelingen'. Het onderliggende vergaderstuk sprak zelfs van de noodzaak van de inzet van 'paardenmiddelen' om de begroting echt 'op slot'_ te kunnen zetten. Toch wijst hét college er nadrukkelijk op dat verdergaande samenwerking en regionalisering de komende jaren méér zal gaan kosten in plaats van dat een dergelijke ontwikkeling geld bespaart. Waarmee de afkeuring van de meerjarenbegroting van de SLOVR dan ook niet direct als een oplossing gezien moet worden maar in ieder geval wel als een heel duidelijk Oegstgeester signaal. (IR)

CDA: schrappen tunnel 'cruciale fout'
donderdag 26 juni 2003


Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Het CDA in Oegstgeest vindt dat een meerderheid van de gemeenteraad vorige week een onverstandige beslissing heeft genomen door de tunnel onder het spoor van Poelgeest naar de Leidse Merenwijk te schrappen. Zeker nu duidelijk is geworden dat NS-station Merenwijk misschien toch nog wordt gebouwd.

De halte staat in de plannen voor de Stedenbaan, een plan om het openbaar vervoer in de Randstad te verbeteren. ,,In dit geval heeft Oegstgeest de unieke kans om een station voor haar inwoners te realiseren bij een daarop afgestemde verkeersluwe wijk'', vindt de CDA-fractie van Oegstgeest. De christen-democraten stemden vorige week in de raadsvergadering als enigen tegen het schrappen van de tunnel onder het spoor. Fractievoorzitter De Kok: ,,Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar de kans dat er toch een station komt is reëel.'' Het CDA vindt dat de gemeenteraad een cruciale fout begaat door op die tunnel te willen bezuinigen. Volgens het CDA zijn er genoeg aanwijzingen waaruit blijkt dat de tunnel aangelegd moet worden. De Ruijter, wethouder van de partij, heeft dat ook meerdere malen benadrukt. De Kok: ,,De redenering dat we niet gehouden zijn aan een convenant noemen onze oosterburen gefundenes Fressen, een toevallig gevonden argument dat gretig gebruikt wordt. Want laten we eerlijk zijn: het zijn de financiële problemen waardoor de gemeenteraad nog eens over die tunnel is gaan nadenken.''

Nancy Ubert

Gemeente kan Oud-Poelgeest niet verkopen
woensdag 02 juli 2003

Sinds de gemeente Kasteel Oud-Poelgeest overdeed aan de stichting, is het monument 'fabelachtig' opgeknapt. Foto: Hielco Kuipers

OEGSTGEEST - Totaal verbijsterd is het bestuur van de stichting die Oud-Poelgeest beheert en exploiteert. ,,We begrijpen niet dat de gemeente Oegstgeest zich rijk rekent met de verkoop van het kasteel en het landgoed, terwijl het al jaren haar bezit niet meer is'', aldus bestuurslid Ton Kohlbeck.

Vijftien jaar terug dreigde het monumentale 'hof' Oud-Poelgeest totaal verloederd te raken. De gemeente Oegstgeest, die niet wist hoe zij de renovatiekosten moest ophoesten, deed landgoed en kasteel in 1987 'om niet' over aan de stichting, vergezeld van een honderdjarige erfpachtregeling. Met de opbrengst van een hotel en conferentiecentrum worden het landgoed, het kasteel en de andere gebouwen stukje bij beetje opgeknapt. In de statuten van de stichting staat dat elke cent winst wordt gebruikt voor het behoud en de verfraaiing van het hof dat ooit door Boerhaave werd bewoond.

Nu de gemeente miljoenen tekort komt om de aanleg van nieuwbouwwijk Poelgeest te bekostigen, moet in Oegstgeest flink bezuinigd en geld verdiend worden. De gemeenteraad heeft CDA-wethouder De Ruijter opdracht gegeven om te onderhandelen over de verkoop van het landgoed met opstal. De gemeente is 'blooteigenaar', zoals dat heet. Als het landgoed wordt verkocht, blijft de erfpacht bestaan. Vandaar dat het de bedoeling is dat het cultureel erfgoed wordt verkocht aan de Beheer- en Exploitatiestichting Oud-Poelgeest. Echter, volgens Kohlbeck kan dat helemaal niet en klopt die gedachtegang voor geen meter. ,,Ik vergelijk het met een buurman die het huis van zijn buurvrouw wil verkopen omdat ze samen de schutting delen. De stichting is al eigenaar van het terrein, wat wil de gemeente nou. De gemeente kan Oud-Poelgeest helemaal niet verkopen.''

De stichting heeft wél zelf aangeboden de erfpachtregeling af te kopen. ,,Een gebruikelijke transactie'', zegt Kohlbeck. ,,Gewoonlijk betaal je de som van zo'n tien jaar erfpacht. Wij doen daar een schepje bovenop. Ik weet het, het klinkt bijna ongeloofwaardig, maar wij zijn bereid een afkoopsom op tafel te leggen die zo'n 20 tot 25 keer het jaarlijkse bedrag bedraagt. '' Het geld dat de stichting bereid is te betalen bedraagt ongeveer 300.000 euro. ,,Daarmee wordt Oegstgeest toch aardig op weg geholpen'', vindt Kohlbeck. Oud-Poelgeest heeft daar zelf ook wel voordeel bij. Zonder die erfpachtregeling is het voor de stichting makkelijker om zaken met de bank te doen; bijvoorbeeld wanneer zij een (extra) lening wil afsluiten.

In de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente stond te lezen dat de verkoop van Oud-Poelgeest zo'n 4,5 miljoen euro moet opbrengen. ,,Schandalig'', noemt Kohlbeck dat. ,,Dit kunnen we onmogelijk ophoesten. Destijds moest zeven miljoen gulden worden geleend voor het renovatieproject. De stichting heeft pas 60 procent van deze schuld kunnen inlossen.'' Daarmee wil Kohlbeck niet zeggen dat de stichting er slecht voorstaat. ,,Het gaat fantastisch met Oud-Poelgeest, dat in de loop der jaren fabelachtig is opgeknapt. Maar daar wordt dan ook met man en macht keihard aan gewerkt. door het bestuur, dat louter uit vrijwilligers bestaat, door de directie die wekelijks heel wat onbetaalde uren overwerkt en door de pakweg 25 medewerkers die keihard werken.''

De gedachte dat er uit de verkoop van het kasteel misschien wel een slaatje is te slaan, wordt diep betreurd door het stichtingsbestuur. ,,Mocht onze stichting ooit ophouden te bestaan, valt dit opgeknapte landgoed als een rijpe appel in de schoot van Oegstgeest. De gemeente krijgt dan haar oude bezit terug, dat flink in waarde is gestegen. Ik hoop dat de gemeenteraad durft in te zien dat ze een verkeerde veronderstelling van zaken heeft. Ik hoop ook dat de volksvertegenwoordigers zo moedig zijn dat te bekennen.''

Ton Kohlbeck is zelf wethouder in Oegstgeest geweest. ,,Met dit verhaal overtreed ik een ongeschreven wet dat je als oud-bestuurder geen kritiek levert op je opvolgers. Maar ik ben al tien jaar weg en indertijd gevraagd de stichting Oud-Poelgeest te versteken om contacten met het gemeentehuis te onderhouden. Ik ben behoorlijk teleurgesteld in de houding die het gemeentebestuur zich aanmeet. Ik ontwaar een zekere onverschilligheid als het over Oud-Poelgeest gaat. Oegstgeest is gewoon niet thuis als wij iets nodig hebben. Ik kan daarvan talloze voorbeelden opnoemen. We hebben de afgelopen jaren bewezen dat we als stichting heel goed in staat zijn iets moois neer te zetten. Wij willen de cultuurhistorische pracht bewaken en bewaren. De hele gemeenschap kan genieten van het wonderschone landgoed. Als de volksvertegenwoordigers nu eerst eens komen kijken en praten, voordat zij domme dingen roepen, zouden we een heel eind verder zijn.''

Nancy Ubert