De wijk Poelgeest is regelmatig in het nieuws.
Hier een bloemlezing van artikelen uit het Leidsch Dagblad (tenzij anders vermeld).

donderdag 08 januari 2004
Subsidie Poelgeest moet terug

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Oegstgeest moet van de rechter toch de subsidie terugbetalen die de gemeente heeft ontvangen voor de bouw van de wijk Poelgeest. Het gaat om bijna 1,2 miljoen euro. In 2001 vorderde de toenmalige staatssecretaris Remkes de zogenoemde 'locatiesubsidie' terug, omdat de bouw van Poelgeest te veel vertraging had opgelopen. De gemeente neemt haar verlies en gaat niet meer in beroep tegen de beslissing.

Inmiddels is 1,2 miljoen euro op het dreigende tekort van bijna 20 miljoen niet zo'n groot bedrag meer, maar toen Remkes in 2001 bijna 2,5 miljoen terugvorderde, omdat Poelgeest teveel vertraging opliep, was dat het begin van de ellende.

De subsidie is een rijkssteun voor woningbouw in gebieden waar de grond- en ontwikkelingsprijs hoog is. Het rijk stelt echter wel strenge voorwaarden voor de verstrekking van dat geld. Oegtsgeest ontving in 1995 ruim 3,85 miljoen euro subsidie voor de bouw van Poelgeest op voorwaarde dat er eind 1999 1.030 woningen zouden staan. Eind 2000 waren er nog maar 487 gereed, zodat Remkes 2,5 miljoen terug wilde hebben.

Na veel getouwtrek kon Oegstgeest het ministerie van Vrom ervan overtuigen dat niet alle vertraging de schuld van de gemeente was. Een deel had te maken met vertraging in de verlening van vergunningen en een deel kwam voor rekening van de gemeente Leiden, die er voor koos het woonwagenkamp aan het Trekvaartplein niet te verplaatsen voor woningbouw. Bovendien moesten de plannen voor de Waterbuurt worden aangepast, omdat het waterschap te laat meldde dat de Veerpolder 's winters onder water moet staan. Remkes trok daarom meer dan een miljoen euro af van de vordering. Maar omdat hij Oegstgeest nog altijd gebrek aan slagvaardigheid verweet, wilde hij nog steeds 1,16 miljoen euro terugzien.

Oegstgeest wilde echter alle subsidie houden en stapte eind november voor de overgebleven eis van 1,16 miljoen naar de rechtbank in Den Haag. Die stelt nu het ministerie in het gelijk, omdat die eenmaal het recht heeft om voorwaarden te verbinden aan de subsidie.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest zijn teleurgesteld, maar hadden het terug te vorderen bedrag vorig jaar al verwerkt in de begroting. Omdat de gemeente bij beroep tegen de beslissing nog meer tijd en geld verliest en omdat ze het risico loopt dat ze in een nieuwe zaak alsnog het hele subsidiebedrag kwijtraakt, ziet ze af van verdere juridische stappen.

Het college is naarstig op zoek naar andere mogelijkheden om een financiŽle bijdrage te krijgen voor Poelgeest.

Eric de Jager


 

dinsdag 20 januari 2004
Oegstgeest schrapt en schuift in Poelgeest

Terug naar persoverzicht

Oegstgeest heeft ruim 5 miljoen euro beknibbeld op de 19,5 miljoen hoge verliesrekening op de nieuwbouwwijk Poelgeest. Wethouder De Ruijter is daarover 'gematigd positief'.

OEGSTGEEST - De bezuiniging - of 'ombuiging', zoals de gemeente het noemt - is het gevolg van hogere opbrengst van de huizen in de Waterbuurt, maar ook van een boekhoudkundige truc en van het schrappen van de tunnel naar de Leidse Merenwijk.Over die laatste bezuiniging is het laatste woord nog niet gesproken. Leiden is nog steeds boos over het voornemen van Oegstgeest om de tunnel onder het spoor niet te bouwen. Leiden vindt dat Oegstgeest de tunnel moet bouwen, zoals negen jaar geleden is afgesproken. De gemeenteraad van Oegstgeest vindt de tunnel inmiddels niet meer zo nodig. Het tekort in de begroting van Poelgeest helpt daaraan mee, maar de Oegstgeestse raadsleden voeren ook bezwaren als sluipverkeer aan.

Een behoorlijk deel van de meevaller in de cijfers van Poelgeest wordt bewerkstelligd door de stichtingskosten van de openbare basisschool De Vogels over te hevelen naar de gemeentelijke begroting. Normaal gesproken komen die kosten altijd direct voor rekening van de gemeente, maar een aantal dorpsbewoners heeft vooruitlopend op de raadsvergadering van 29 januari al gewezen op het 'broekzak-vestzakgehalte' van deze ombuiging.

Het beknibbelen op de speelvoorzieningen in het nieuwe dorpsdeel (die worden teruggebracht tot de landelijke norm) levert ook geld op. Net als het nieuwe bouwplan voor de Waterbuurt, met huizen aan het water. Daar staan een paar kleine belasting- en bouwtegenvallers tegenover.

Van het overgebleven tekort van 14,2 miljoen wordt de helft betaald uit de gemeentelijke reserve, voor de rest zoekt Oegstgeest nog naar een oplossing.


 

zaterdag 31 januari 2004
Boerderij Zwetsloot in Poelgeest hoeft niet in de verkoop

Terug naar persoverzicht


Initiatiefgroep Boerderij Zwetsloot gruwt van het idee dat de boerderij in Oegstgeest tegen de vlakte zou moeten. Archieffoto: Dick Hogewoning

OEGSTGEEST - Boerderij Zwetsloot in Poelgeest hoeft niet in de verkoop. De gemeente wil de hoeve eigenlijk verkopen om het tekort van nieuwbouwwijk Poelgeest aan te zuiveren, maar de Initiatiefgroep Boerderij Zwetsloot heeft nu een alternatief plan bedacht. In de boerderij is volgens dat plan plaats voor een milieu-educatief centrum en een aantal maatschappelijke instellingen. De Willem van den Berghstichting is daarvan de meest serieuze gegadigde.

Pieter Hellinga van de initiatiefgroep gruwt bij de gedachte aan een villawijk op de plaats van de boerderij. ,,In de oorspronkelijke plannen voor Poelgeest was voor boerderij Zwetsloot een mileu-educatiefcentrum voorzien. Wij beseffen dat er een oplossing moet komen voor het domme tekort, maar niet ten koste van alles. Om direct te opteren voor villabouw gaat ons te ver. Wij denken aan een bestemming voor maatschappelijke functies. En onze verkenning maakt duidelijk dat hier draagvlak voor is en dat het een financiŽle bijdrage kan opleveren.'' Het terrein zou zo meer in overeenstemming blijven met de Klaas Hennepoelpolder waar het aan grenst. Dat gebied is aangewezen als natuurgebied, ter compensatie van de volgebouwde polder.

Wethouder De Ruijter is onder de indruk van het werk dat de initiatiefgroep heeft verricht om de boerderij voor de wijk te behouden. ,,Iets dat met zo veel zorg is samengesteld, daar kunnen wij niet zomaar aan voorbijgaan. Maatschappelijke betrokkenheid is erg belangrijk. Ik wil er naar kijken, maar wel met in mijn achterhoofd het verzoek van de gemeenteraad om de boerderij te gelde te maken.'' Voor Xans Rodenburg, lid van de initiatiefgroep, is de keuze duidelijk: ,,De gemeente kan zich opstellen als geldbeheerder en projectontwikkelaar, of als instantie die voor ons allen probeert het dorp leefbaar te houden.

'' Voor ruimte in de boerderij en op het erf hebben zich al aangemeld: de Willem van den Berghstichting, het Wellant College en de Vereniging Oud Oegstgeest. Verder is er belangstelling van kunstenaarsgroepen, tandartsen, een fysiotherapeut en de buurtvereniging Poelgeest. De Willem van den Berghstichting verzorgt nu dagopvang in tijdelijke onderkomens. Daar wil de zorgstichting graag weg, omdat de keten te klein zijn en versleten raken. Vestiging op het Zwetslooterf betekent wel dat er ook een brug moet komen over de Mare. Het Wellant College wil er een leslokaal in gebruik nemen en biologische tuinen, terwijl Oud Oegstgeest denkt aan een historisch werfje.

Bouwrijp maken en het aanleggen van een weg, kade en een bruggetje kost volgens de Zwetslootvrienden ongeveer 550.00 euro. Deelnemers aan het Zwetslootproject zouden die kosten - samen met een soort koopsom voor de gemeente - gezamenlijk dragen met een financiŽle bijdrage en door alle kosten van huisvesting en voorzieningen voor eigen rekening te nemen.


 

vrijdag 6 februari 2004
Persbericht Onderzoekscommissie presenteert rapport

Terug naar persoverzicht

Persbericht Onderzoekscommissie presenteert rapport: Lessen voor de toekomst

OEGSTGEEST Ė Op vrijdagmiddag 6 februari werd het eindrapport van de onderzoekscommissie Poelgeest gepresenteerd. De uitkomsten werden door onafhankelijk voorzitter de heer drs M.J. van Rooijen samengevat als "een scala aan fouten op financieel, bestuurlijk en operationeel vlak die nooit meer mogen gebeuren" en gaf aan dat "Oegstgeest daarvan moet leren met het oog op toekomstige projecten", maar ook dat "meerdere lessen reeds zijn geleerd".

Op dinsdag 17 februari bespreekt de Oegstgeester gemeenteraad het rapport. Het rapport besluit met een vijftien conclusies en aanbevelingen die rechtstreeks kunnen worden gebruikt bij de aanpak van toekomstige projecten. Ze zijn verdeeld in drie rubrieken; bestuurlijk, financieel en wijze van aanpak. Veel bestuurs- en personeelswisselingen, vage overeenkomsten, tijdsdruk, tegenvallende opbrengsten en kosten, stugge samenwerking met derden, het ontbreken van een bestemmingsplan, slechte financiŽle controle; allemaal elementen die bijdroegen aan het ontstane tekort. "Oegstgeest moet dit rapport vooral inzetten ter verbetering van de op stapel staande projecten.

Het is goed om te zien dat sommige aanbevelingen uit dit rapport reeds zijn geÔmplementeerd." De raad van de gemeente Oegstgeest stelde naar aanleiding van de ontstane tekorten binnen de exploitatie van het project Poelgeest een onderzoek in. Een commissie werd ingesteld waarin alle fracties zitting namen: mr V.L.T. van Roy namens Leefbaar Oegstgeest, G. Klaver namens Progressief Oegstgeest, A.V. de Kok namens het CDA en M.E. Huizing namens de VVD. Gťťn van de commissieleden had in de onderzoeksperiode zitting in de gemeenteraad of was anderszins rechtstreeks bij het project betrokken.

De commissie stond onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer drs M.J. van Rooijen en werd ondersteund door de griffier van de gemeenteraad, Mr M. Slinkman. Gezien de lange tijdsperiode, de veelheid aan personen die in de voorbereiding en uitvoering van het project betrokken zijn geweest, de veelheid van de (juridische) overeenkomsten en verplichtingen en de omvang en complexiteit van het feitenmateriaal werd het onderzoek in drie fasen onderverdeeld:

1992-1995 Fase 1 - planvorming. Is bij het maken van de plannen de realiteit uit het oog verloren? Zijn berekeningen te rooskleurig voorgesteld?

1995-2001 Fase 2 - uitvoering. Waar zijn fouten gemaakt bij de realisering van het project? Hoe het mogelijk geweest dat de exploitatietekorten in zeer korte tijd zo enorm zijn gewijzigd?

2001-heden Fase 3 - Wat is er gebeurd nadat 'alarm' is geslagen en duidelijk werd dat de problemen zo groot waren? Welke maatregelen zijn genomen om de schade zo veel mogelijk te beperken?

Deskresearch en interviews leverde een compleet overzicht van de voornaamste meningen en feiten. Het rapport is gesplitst in een deel dat gebaseerd is op de deskresearch (feiten) en een deel dat gebaseerd is op de gehouden interviews (meningen). Na afloop van de persconferentie werd het rapport overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Els Timmers- van Klink.

Het rapport als PDF bestand: klik hier

De perspresentatie als PDF bestand: klik hier

Klik met de rechtermuisknop op het icoon en kies voor 'opslaan als'.


 

zaterdag 07 februari 2004
Slapende politici kosten Oegstgeest miljoenen euro's

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De Oegstgeestse politiek heeft zitten slapen. En dat kost de inwoners van het dorp straks miljoenen euro's. Jarenlang is er door zowel burgemeester en wethouders als de gemeenteraad verstoppertje gespeeld als het ging om de verliezen in de wijk Poelgeest.

Dat stelt de onderzoekscommissie onder leiding van Martin van Rooijen. Een gebrekkig archief, slecht overleg, slechte financiŽle controle, een slapend college en een goedgelovige raad: de bebouwing van de Broek- en Simontjespolder kon alleen maar mis gaan, somt Van Rooijen op.

Dat Poelgeest de gemeente veel geld kon gaan kosten, was al vanaf 1995 bekend. Toen al prijkte er op de begroting een tekort van 16,4 miljoen euro. En de gevaren van dure grondsanering, vertragingen en dure grondaankopen hingen toen al als een zwaard van Damocles boven het plan. Omdat de grondprijzen in de jaren negentig echter de pan uitrezen en de gemeente goede zaken deed bij het kopen van de benodigde stukken grond, leek Poelgeest een succesverhaal.

Het tekort liep, op papier, terug tot bijna nul. En daardoor hebben alle betrokkenen zich in slaap laten sussen, vindt de onderzoekscommissie. In de gemakzuchtige veronderstelling dat alles vanzelf wel goed zou komen, is er nauwelijks controle uitgevoerd op de financiŽn. Sterker nog, projectleider BBN was zowel opsteller als controleur van zijn eigen exploitatierekening.

In de loop de jaren zijn er aan de begroting voor Poelgeest allerlei dingen toegevoegd en weer afgehaald, zonder dat die direct met de exploitatie van de nieuwbouwwijk van doen hadden. Zo zijn, toen het tekort op papier bijna weggewerkt was, de stichtingskosten voor de school in de wijk bijgeschreven op de exploitatie, omdat zonder tekort de subsidie in gevaar kwam. Inmiddels zijn die kosten weer naar de gemeentebegroting overgeheveld om het tekort te drukken.

Maar al ver daarvoor tekende de ramp zich af, ontdekte de onderzoekscommissie. Oegstgeest heeft zichzelf buitenspel gezet door met de rug naar de regio te gaan staan en zich vervolgens door de provincie te laten dwingen een polder te bebouwen die ze eigenlijk niet wilde bebouwen. In de tijdsnood die daardoor ontstond, probeerde Oegstgeest een stuk af te snijden door al te gaan bouwen zonder dat er een bestemmingsplan was. Met de onduidelijkheden, chaos en slepende procedures die daaruit volgden, schoot de gemeente zich in eigen voet.

,,Dit is een verontrustend beeld'', vat commissievoorzitter Van Rooijen samen. ,,En onderling hebben de commissieleden nog wel scherpere bewoordingen gebruikt.'' Tijdens het onderzoek bleek ook dat het archief van de gemeente van geen kanten klopte: veel stukken waren zoek of vernietigd.

Hoewel tussen de regels door wel te lezen is dat vooral het vorige college en de vorige gemeenteraad behoorlijk laks zijn omgegaan met de plannen voor Poelgeest en dat er bij de overdracht tussen oude en nieuwe politici veel is achtergehouden, wijst de commissie geen individuele zondebokken aan. Volgens Van Rooijen dient het rapport vooral als handvest voor de toekomst.

Van fraude of onoirbare praktijken is de commissie tijdens het onderzoek niets gebleken. Maar het college en de gemeenteraad moeten volgens de commissievoorzitter dringend aan de slag met de aanbevelingen over gezond wantrouwen, communicatie en degelijk financieel management om te voorkomen dat zich straks bij projecten als Rijnfront weer een drama voltrekt. ,,De burgerij betaalt het gelag en heeft gevraagd hoe het zover heeft kunnen komen. Wij hebben dat onderzocht en hopen dat met dit rapport schoon schip kan worden gemaakt. Want een tweede keer zo te werk gaan, zou niet meer uit te leggen zijn.''

Eric de Jager


 

woensdag 18 februari 2004
Oegstgeest rekent af met tien jaar geschutter

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De Oegstgeestse politici hebben gisteravond tijdens het grote Poelgeestdebat in een goedgevuld gemeentehuis het boetekleed aangetrokken. Over de gevolgen van de blunders in Poelgeest was iedereen het gisteravond eens: bestuurders, raadsleden en ambtenaren moeten voortaan beter opletten, meer controleren en netjes archiveren.

Over de omvang van het boetekleed verschilden de raadsleden nog wel van mening. Ook hadden de politici liever gezien dat de namen van de verantwoordelijken en geÔnterviewden in het rapport openlijk genoemd zouden zijn.

Het gekibbel dat tussen 1994 en 1998 de Oegstgeestse raadzaal regelmatig vulde, werd nog eens opgerakeld. Niemand vertrouwde elkaar, alle energie ging op aan ruzies en politieke spelletjes: geen omgeving waarin een fiasco als Poelgeest gemakkelijk aan het licht komt. Desondanks vond raadslid De Blaeij (CDA) dat de toenmalige raad wel veel schuld op het bord geschoven kreeg van de onderzoekscommissie die in opdracht van de gemeenteraad het drama had onderzocht. ,,De raad kreeg te fragmentarisch en geen heldere informatie'', beaamde ook fractievoorzitter Van Weeren van Leefbaar Oegstgeest. Commissielid Klaver (PrO) herinnerde er echter fijntjes aan dat in 1999 geen enkel raadslid vragen stelde toen werd gemeld dat het project tot 2002 zou worden uitgesteld.

VVD'er Huizing wilde geen gradaties aanbrengen in schuld. ,,We hebben tien jaar lopen schutteren. Het was een collectief falen.'' Daarmee bedoelde hij zijn eigen onoplettende partijgenoten, de drammende provincie die dreigde de polder aan Leiden te geven, de gesloten werkwijze van de inmiddels overleden 'onwillige' projectwethouder Van Elsen (PrO), maar ook het gebrek aan inzicht van zijn opvolgster Rianne Meester. ,,Zij was in november 2001 nog verbaasd over de terugvordering van de locatiesubsidie. Ze had het project niet in de vingers.''

Niemand, ook Huizing niet, vond het echter zinvol om koppen te laten rollen. Het opstappen van wethouders en ambtenaren had de afgelopen jaren al genoeg problemen veroorzaakt. De VVD zette het licht voor het college wel op 'oranje': ,,Als blijkt dat u de lessen van Poelgeest niet of maar een beetje in de praktijk brengt, vragen wij u van uw taken te ontheffen.''

Het college belooft binnen drie maanden met een plan te komen, waarin staat hoe het de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over openheid en controle kan uitvoeren. Ook voor de overdracht van oude op nieuwe bestuurders en ambtenaren moeten richtlijnen komen.

De anonimiteit van de geÔnterviewden in het onderzoeksrapport viel niet in goede aarde. Zowel de huidige raadsleden als voormalig LO-fractievoorzitter De Soeten, die ook zijn zegje kwam doen, vonden het in het kader van de nieuwe openheid beter als bekend zou zijn wie er allemaal gesproken hebben. Maar de commissie heeft de opgevoerde getuigen vertrouwelijkheid beloofd en daarover 'valt niet te discussiŽren'.

Van Weeren dacht nog even zuchtend aan de 250.000 euro die het onderzoek had gekost. Het gebrekkige archief van Oegstgeest was daaraan voor een belangrijk deel debet. Sommige brieven uit het dorp waren alleen nog in Leiden te vinden en veel papieren zijn verdwenen in dozen of papierversnipperaars.

Maar uiteindelijk vonden alle Oegstgeestse politici het onderzoek de euro's waard. Hoe pijnlijk de uitkomst ook was. 'Onthutsend' vonden zij de bevindingen. Maar aan het einde van de avond waren 'lessen voor de toekomst', toch de meest gebruikte woorden, niet alleen voor Poelgeest, maar ook voor komende projecten als Rijnfront, de Apollolaan en het MEOB-terrein.

Eric de Jager


 

zaterdag 06 maart 2004
Bewoners Poeldijk twee jaar geÔsoleerd

Terug naar persoverzicht

 


Op de gammele Kwaakbrug in Oegstgeest wordt het de komende twee jaar druk. Voor bewoners van de Cornelis van Steenishof en Haarlemmertrekvaart is de brug dan de enige manier om in Oegstgeest te komen. Archiefoto: Hielco Kuipers

OEGSTGEEST - ,,Wat een knulligheid.'' Onder meer deze reactie lokte de brief van gemeente Oegstgeest uit aan de bewoners van de Cornelis van Steenishof en de Haarlemmertrekvaart. In de brief staat dat eind april de nieuwe brug naar de Lange Voort opengaat en de bouwbrug over de Trekvaart vervalt.

Voor de bewoners van de twee straten betekent dat dat ze de komende twee jaar zijn afgesloten van de rest van de wijk Poelgeest. ,,Dit kan gevaarlijke situaties opleveren'', voorziet Mark Hauwert, bewoner van de Cornelis van Steenishof. Volgens wethouder De Ruijter valt het wel mee met die gevaarlijke situaties. ,,Ik begrijp dat de bewoners niet blij zijn, maar wij als gemeente zouden ze nooit in gevaar brengen.'' Volgens de wethouder is dit de enige oplossing. ,,Ik had het liever ook anders gezien.''

De bewoners zijn kwaad. Voortaan hebben ze nog maar twee mogelijkheden om uit hun wijk te komen: over de Kwaakbrug of over de Haarlemmerweg. Vrachtverkeer mag alleen via de Haarlemmerweg de twee straten in en uit. ,,De gemeente dwingt ons om gebruik te maken van een route die langs een gevaarlijk punt gaat'', zegt Hauwert. Hij doelt op de Kwaakbrug die al jaren in een slechte staat verkeert. Ook maakt hij zich zorgen over de lange afstand die hij en zijn buurtbewoners moeten afleggen om in de 'bewoonde wereld' te komen. ,,Een buurvrouw van mij is arts. Voor een noodgeval kan zij niet snel in het ziekenhuis zijn. Dat kan levens kosten.'' In de brief meldt de gemeente dat zij de hulpdiensten op de hoogte heeft gebracht.

,,Die arts moet misschien 200 meter omrijden, dus dat maakt niets uit'', zegt de wethouder. Ook de situatie van de Kwaakbrug bestempelt hij als ongevaarlijk. ,,We hebben nauwlettend naar de brug gekeken. Als hij echt zo gevaarlijk is, dan zouden we nooit iedereen over die brug laten gaan.'' De Ruijter zegt wel dat de Kwaakbrug in de toekomst vervangen moet worden, misschien in de komende twee jaar. ,,De inwoners kunnen er in dat geval alleen via de Haarlemmerweg met de auto uit, maar dat is dan niet anders.''

De reden dat de bewoners een omweg moeten maken, is dat achter hun huizen wordt gebouwd aan nieuwe woningen. Hierdoor kunnen ze niet via die kant hun straat uit. Fietsers en wandelaars kunnen wel gebruik maken van een weg naar de nieuwe brug en de Lange Voort.

Anneke van der Linden woont al 32 aan de Haarlemmervaart en naast de Kwaakbrug. ,,De Kwaakbrug is altijd al slecht geweest.'' Vanaf haar woonboot zijn de scheuren in de brug te zien. ,,We hebben vaak geklaagd. Ooit kwamen ze een keer een stukje leuning aan de brug lassen.''

De bewoners nemen het de gemeente niet in dank af dat ze via een brief op de hoogte zijn gebracht. ,,Een uitnodiging om met ons over de situatie te praten, was beter geweest. Dan konden ze onze mening horen en met een betere oplossing komen'', is de mening van Hauwert. Hij ziet het liefst dat de bouwbrug openblijft. ,,Toen ik hier drie jaar geleden kwam wonen, wist ik dat hij weg zou gaan. Dat is jammer, want het is een snelle verbinding met station in Leiden.'' Een fietsbrug op die plek zou hij fijn vinden. ,,We wonen immers in een duurzame wijk. Daarom is het ook opmerkelijk dat al het verkeer nu over de Kwaakbrug moet. Dat levert veel overlast op.'' Maar een fietsbrug past niet in de plannen van Oegstgeest. ,,We hebben niet de middelen om een fietsbrug te bouwen'', zegt de wethouder.

De gemeente zet veel kwaad bloed bij de bewoners. ,,Ik heb die brief niet eens gehad. Ik volg het nieuws rondom Poelgeest via de kranten, want van de gemeente hoor ik niets'', zegt Peter Mol die aan de Haarlemmertrekvaart woont. Mol vindt het niet erg dat de bouwbrug weggaat. Wel vindt hij het vervelend dat het verkeer voor zijn huis toeneemt. ,,Om bij de Kwaakbrug te komen, moeten veel mensen langs mijn huis.''

Volgens wethouder De Ruijter is geen discussie mogelijk over het behoud van de bouwbrug. ,,De brug staat op grond van Oegstgeest en Leiden. Met Leiden is afgesproken dat de bouwbrug weggaat, zodra de brug naar de Lange Voort af is. Ik houd me graag aan afspraken."

Alette Snijders


 

zaterdag 03 april 2004
Woontorens Poelgeest staan illegaal

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De zes torenflats aan de Lobeliuslaan in nieuwbouwwijk Poelgeest staan er illegaal. De Haagse rechtbank heeft na een lange juridische procedure twintig omwonenden gelijk gegeven. Volgens hen heeft de gemeente niet alleen de eerste maar ook de tweede keer ten onrechte een bouwvergunning verleend aan de projectontwikkelaar Jos Jansen.

Heemlandterras heet het gewraakte, inmiddels afgeronde bouwproject in Poelgeest. Nog drie van de 73 appartementen staan te koop. In juni werden de eerste flats opgeleverd, terwijl het juridische circus nog lang niet ten einde liep. Het is op een 'soap' gaan lijken, met de zes woontorens in Poelgeest permanent in de hoofdrollen. Keer op keer zagen de gemeente Oegstgeest en de bewoners elkaar bij de rechter. Nadat de bewoners in de eerste ronde hun gelijk hadden gehaald, en de bouwvergunning door de Raad van State was vernietigd, paste bouw- en ontwikkelingsmaatschappij Jos Jansen het plan voor de zes torens aan. De gemeente verleende op basis van dit nieuwe plan voor de tweede keer een bouwvergunning. Opnieuw togen omwonenden naar de rechtbank. Met een kort geding hoopten ze het voor elkaar te krijgen dat de bouw werd stilgelegd. Dat gebeurde niet. In rap tempo werden de torens afgebouwd. Ondertussen liep de bodemprocedure door.

Net als bij de eerste vergunning draaide het in het gevecht over de bouwvergunning nummer twee om het Ontwikkelingsplan Poelgeest dat van 1996 dateert. De gemeente mist een bestemmingsplan voor Poelgeest waaraan bouwaanvragen getoetst kunnen worden. In het ontwikkelingsplan staat over de flats onder meer geschreven: 'De torentjes zijn vijf ŗ zes lagen hoog en bevatten twee woningen per bouwlaag'. De rechtbank stelt in zijn vonnis dat het bouwplan van het Heemlandterras niet aan die omschrijving voldoet. Gemiddeld bestaan er meer dan twee woningen per bouwlaag. Bovendien, zo stelt de rechtbank, hebben vijf flats al een hoogte van zes bouwlagen gekregen (ťťn toren kreeg er vier). Zo zijn er in totaal meer woningen gebouwd dan in het Ontwikkelingsplan Poelgeest stond aangekondigd. Daarmee is ook de tweede bouwvergunning vernietigd.

Nog niet alle omwonenden zijn op de hoogte van de uitspraak, geeft woordvoerder Remco Rood aan. Volgende week komt de buurt bijeen om zich te beraden op de volgende stappen. ,,Het liefst schuiven we die dingen opzij en halen we er een etage vanaf. Aangezien de flats er illegaal staan zouden we kunnen eisen dat de torens worden gesloopt. Maar dat doen we natuurlijk niet. Inmiddels wonen onze nieuwe buren daar al. Eigenlijk is de gemeente aan zet. We wachten af.''

Oegstgeest kan nog in beroep bij de Raad van State. Of dat gebeurt kon de woordvoerder van de gemeente vanmiddag nog niet zeggen. Wethouder De Ruijter was onbereikbaar voor commentaar. Jos Jansen geeft geen reactie op de uitspraak. Volgens het bouwbedrijf is de kwestie een zaak tussen de gemeente en haar bewoners.

Van Weeren houdt zich op de vlakte
Tussen de eisers in het geding tussen de bewoners van Poelgeest en de gemeente Oegstgeest staat de naam van de fractievoorzitter van Leefbaar Oegstgeest: Niels van Weeren. Een jaar geleden voelde deze krant hem al aan de tand over zijn rol als gemeenteraadslid in combinatie met die van bezwaarmaker tegen de bouw van de woontorens. In 2002 kwam Van Weeren in de raad. Daarvoor kende iedere ambtenaar in het gemeentehuis zijn naam al, vanwege de rechtszaken die hij met een aantal medebewoners van Poelgeest tegen de gemeente had aangespannen.

Van Weeren zei destijds dat hij integer handelde en dat hij de zaak zou afmaken. Dat herhaalt hij nu. ,,Ik heb immers al veel eerder besloten om me niet uit deze zaak terug te trekken.'' Dat zou namelijk pas schijnheilig zijn, vindt hij. ,,We wisten allemaal dat we dit proces gingen afmaken en er komt een moment dat de rechter spreekt. Dat is nu gebeurd.''

De fractievoorzitter is van plan zich terughoudend op te stellen als de gemeenteraad de jongste rampspoed van Poelgeest gaat bespreken. Inhoudelijk wil hij verder ook niets kwijt over het vonnis van de rechter dat in voordeel van de bewoners is.

Nancy Ubert


 

zaterdag 17 april 2004
Franssen probeert overleg tussen Leiden en Oegstgeest vlot te trekken

Terug naar persoverzicht

LEIDEN/OEGSTGEEST - De onderhandelingen tussen Leiden en Oegstgeest over de tunnel tussen de Merenwijk en Poelgeest, de herinrichting van het Trekvaartplein en de overname van de Haarlemmertrekvaart verlopen nog altijd stroef. Eerder hadden de gemeentebesturen 1 april als deadline vastgesteld, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Commissaris van de koningin Franssen is nu gevraagd om met beide partijen te praten.

Het woord 'bemiddelen' wil Franssen niet in de mond nemen. ,,Ik ben benaderd om eens met deze en gene te praten. Dat wil ik doen, maar meer is het niet'', zegt hij voorzichtig.

Leiden en Oegstgeest hebben al in 1995 afspraken gemaakt over onder andere de bouw van de tunnel en de opknapbeurt voor het Trekvaartplein. De tunnel zou Oegstgeest voor zijn rekening nemen, het Trekvaartplein was de verantwoordelijkheid van Leiden. Aan het Trekvaartplein is in de afgelopen negen jaar maar weinig veranderd en Oegstgeest weigert de tunnel onder het spoor te bouwen.

Daarbij komt nog de Haarlemmertrekvaart. Deze waterweg is eigendom van Leiden, maar om praktische redenen wil die gemeente daarvan af. Leiden is namelijk ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de oevers en bruggen. Het is voor Leiden niet handig om onderhoudswerkzaamheden te moeten verrichten in bijvoorbeeld Oegstgeest of Voorhout. Eerder droeg Haarlem om die reden delen van de Leidsevaart over aan Lisse en Hillegom.

De relatie tussen Leiden en Oegstgeest is sinds de strubbelingen over de bebouwing van Poelgeest moeizaam. Hoewel inmiddels in projecten als Rijnfront en de 'Knoop Leiden-West' veel wordt overlegd en samengewerkt, blijven de spoken uit het verleden opduiken. Hoe daar op een 'goede, minnelijke manier' uit te komen was donderdag onderwerp van gesprek tussen de Oegstgeestse raadsleden en commissaris Franssen.


 

dinsdag 27 april 2004
Protest tegen sloop van brug verregend

Terug naar persoverzicht

De bouwbrug die de Oegstgeestse nieuwbouwwijk Poelgeest met de Oegstgeesterweg in Leiden verbond, is niet meer. Twee grote kranen ontmantelden het bouwwerk stukje bij beetje. De brug kon weg, omdat aan de andere zijde van de wijk de nieuwe Hendrik Heukelsbrug naar de Lange Voort klaar is. Foto: Hielco Kuipers

Het protest van bewoners van de Oegstgeestse nieuwbouwwijk Poelgeest tegen de sloop van de bouwbrug naar de Oegstgeesterweg is vanmorgen verregend. Mede door het slechte weer stonden er slechts 15 demonstranten. De veerpont die fietsers moest overvaren kwam niet in actie: hij paste niet onder de Kwaakbrug door. Wethouder De Ruijter had ook weinig opwekkend nieuws voor de buurtbewoners: "Er is nooit een brug gepland daar, we zijn van meet af aan duidelijk geweest."


 

zaterdag 01 mei 2004
Weer 'tunneloverleg' Leiden en Oegstgeest

Terug naar persoverzicht

LEIDEN/OEGSTGEEST - Leiden en Oegstgeest hopen dinsdag in een gesprek met commissaris van de koningin Franssen de vastgelopen onderhandelingen over de Haarlemmertrekvaart, de tunnel tussen Poelgeest en de Merenwijk en de renovatie van het woonwagencentrum aan het Trekvaartplein vlot te trekken. Een eerste stap in die richting is het voornemen om het dossier Haarlemmertrekvaart los van de andere twee heikele punten te bespreken.

Oegstgeest had Franssen bij zijn bezoek aan het dorp gevraagd om het gesprek. De onderhandelingen tussen de buren liepen eind maart voor de zoveelste keer vast. Leiden en Oegstgeest hebben al in 1995 afspraken gemaakt over onder andere de bouw van de tunnel en de opknapbeurt voor het Trekvaartplein. De tunnel zou Oegstgeest voor zijn rekening nemen, het Trekvaartplein was de verantwoordelijkheid van Leiden. Aan het Trekvaartplein is in de afgelopen negen jaar maar weinig veranderd en Oegstgeest weigert de tunnel onder het spoor te bouwen.

Daarbij komt nog de Haarlemmertrekvaart. Deze waterweg is eigendom van Leiden, maar om praktische redenen wil die gemeente daarvan af. Leiden is namelijk ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de oevers en bruggen die ver buiten de gemeentegrenzen liggen. Omdat deze zaak de eenvoudigste is van de drie geschilpunten, willen de Leidse wethouder Hillebrand en zijn Oegstgeestse collega De Ruijter de Trekvaart loskoppelen van de onderhandelingen over de tunnel en het woonwagenkamp. Een snelle oplossing ligt dan in het verschiet.

Overigens is het niet zo dat Leiden en Oegstgeest over alles ruzie maken. De afgifte van vergunningen voor het aanmeren van Oegstgeestse bootjes in de Leidse Trekvaart is inmiddels geregeld. Hoewel ook daarover ergernis ontstond, omdat wethouder Meester de Oegstgeestse gemeenteraad was vergeten te vertellen dat Leiden de zaak rechtstreeks afhandelt met watersportvereniging 'In 't Zelfde Schuitje' en dus ook alle liggelden - hoewel het slechts om 3.000 euro gaat - incasseert.

Eric de Jager


 

maandag 03 mei 2004
Strijd om torenflats gaat door

OEGSTGEEST - Aan de juridische strijd om het Heemland Terras in de Oegstgeestse nieuwbouwwijk Poelgeest wordt nog een hoofdstuk toegevoegd. De gemeente Oegstgeest gaat in beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank die oordeelde dat de bouwvergunning voor de zes torenflats aan de Lobeliuslaan ten onrechte was afgegeven. De eerste flats werden al in juni vorig jaar opgeleverd.

Oegstgeest denkt ondanks de laatste nederlaag alsnog gelijk te kunnen krijgen. Er zijn politici die vrezen dat de toch al lege gemeentekas een vervolg van de procedures niet kan trekken. Maar volgens wethouder De Ruijter geven de juridisch adviseurs Oegstgeest een kans en wegen de kosten van het beroep op tegen de kosten van eventueel uit te keren planschadeclaims. Want daar zal de strijd op uitdraaien als de bewoners aan het langste eind trekken. De sloop van de inmiddels bewoonde flats is niet aan de orde.

Het Heemland Terras heeft een lange historie van procedures. Een eerste bouwvergunning werd na protest van omwonenden door de rechter vernietigd. Daarna paste de projectontwikkelaar het plan voor de gebouwen aan. De gemeente verleende op basis van dit nieuwe plan voor de tweede keer een vergunning. Opnieuw togen omwonenden naar de rechtbank. Met een kort geding hoopten ze voor elkaar te krijgen dat de bouw werd stilgelegd, maar dat gebeurde niet. In rap tempo werden de torens afgebouwd. Begin vorige maand stelde de rechter alsnog dat de vijf torens van zes verdiepingen en een van vier illegaal waren neergezet.

Net als bij de eerste vergunning draaide het in het gevecht over bouwvergunning nummer twee om het Ontwikkelingsplan Poelgeest uit 1996. De gemeente mist een bestemmingsplan voor Poelgeest waaraan bouwaanvragen getoetst kunnen worden. In het ontwikkelingsplan staat over de flats onder meer geschreven: 'De torentjes zijn vijf ŗ zes lagen hoog en bevatten twee woningen per bouwlaag'. De laatste tussenstand in de affaire is dat het bouwplan van het Heemland Terras niet aan die omschrijving voldoet. Maar dat oordeel is vooralsnog niet het einde van de soap, het blijkt een cliffhanger voor de nieuwe serie.'

Eric de Jager


 

donderdag 10 juni 2004
Kinderopvang uit brede school

OEGSTGEEST - De Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) stapt uit de brede school die de gemeente in haar jongste wijk probeert op te bouwen. Met ingang van de herfstvakantie wil de organisatie geen naschoolse opvang meer bieden in basisschool De Vogels in Poelgeest. Een klap in het gezicht van de school en van de coŲrdinator van het project.

Een school waar meer gebeurt dan lesgeven. Een school die middenin de wijk staat en ook buurtbewoners iets te bieden heeft. Een plek waar kinderen tussen de middag en na schooltijd worden opgevangen en waar volwassenen 's avonds een cursus komen volgen. Aan zo'n brede school probeert Oegstgeest al een paar jaar gestalte te geven. ,,Nu we eindelijk goed op weg zijn, stapt de SKO eruit'', treurt A. Stapel, de coŲrdinator van het project. ,,Teleurstellend'', zegt I. Breukelman, locatieleider van de basisschool in de jongste wijk van Oegstgeest. ,,In het project is zoveel geÔnvesteerd; is zoveel energie gestopt.'

' De brede school kost de SKO, die met de gemeente en de school aan het project deelneemt, te veel geld. Volgens directeur M. Steenland draait de opvangorganisatie met twee halve groepen in De Vogels. Dat is niet rendabel. ,,Aan de Lange Voort, een centraal punt in Oegstgeest, hebben we een prachtige opvang: 'Uit en thuis'. De groepen uit de brede school kunnen er prima bij.'' De leerlingen van De Vogels worden over een paar maanden per taxibus naar Uit en thuis vervoerd.

Daarmee gaat een brede-schoolgedachte verloren. Poelgeest is indertijd ontworpen als autoluw buurtschap. Vandaar dat school en opvang ook in de wijk werden gecombineerd. ,,Er zit geen schot in de groei van de wijk'', zegt Steenland. De prognose was dat de opvang sneller zou uitdijen. Doordat Poelgeest minder snel wordt afgebouwd dan gepland, stagneert de groei van de kinderschare in de wijk. De nieuwbouwwijk biedt onvoldoende perspectief voor de SKO, die net als elke andere opvangorganisatie goed op de centen moet passen nu het economisch slechter gaat. ,,De tussenschoolse opvang blijven we voorlopig nog wel doen'', geeft Steenland aan, ,,maar ik kan me voorstellen dat de stuurgroep van het project met een nieuwe organisatie in zee gaat.''

Een kleine twee jaar geleden werd een andere kinderopvangorganisatie, de Stichting Buitenschoolse Opvang Oegstgeest (SBO), zonder pardon uit de brede school gezet. De SBO was vanaf het eerste moment betrokken bij de opbouw van het project. Dat twee organisaties kinderopvang boden, veroorzaakte problemen. De samenwerking verliep stroef. De Vogels en de gemeente kozen toen voor SKO. Volgens toenmalig wethouder Steens was de SKO als grootste opvangorganisatie van Oegstgeest 'de meest betrouwbare partner'.

Toch haakt de SKO nu af. ,,Of we indertijd niet beter voor de SBO hadden kunnen kiezen? Daar kan ik geen antwoord opgeven'', zegt coŲrdinator Stapel. ,,Het is niet ideaal dat de SKO eruit stapt, maar ik vind het niet fair om de situatie zo zwart-wit te schetsen. Toentertijd had de SKO nog niet de problemen die er nu zijn.''

Nancy Ubert