De wijk Poelgeest is regelmatig in het nieuws.
Hier een bloemlezing van artikelen uit het Leidsch Dagblad (tenzij anders vermeld).

dinsdag 23 november 2004
Nieuwe confrontatie in Oegstgeestse woontorensoap

Terug naar persoverzicht


DEN HAAG/OEGSTGEEST - In de langlopende justitiesoap over de woontorens in Poelgeest is het gisteren bij de Raad van State opnieuw tot een confrontatie gekomen. Voor de achtste keer troffen de gemeente Oegstgeest en de omwonenden van de flats elkaar in een rechtsarena. Eerder vernietigde de Haagse rechtbank de tweede bouwvergunning voor de zes appartementencomplexen, die toen al afgebouwd waren. Projectleider Dost van de gemeente noemt het onjuist dat de tweede bouwvergunning op 'formeel juridische gronden' werd afgewezen. Burgemeester en wethouders dachten er net zo over en spanden een hoger beroep aan.


Als de Raad van State vaststelt dat Oegstgeest die tweede bouwvergunning (net als de eerste) niet aan ontwikkelingsmaatschappij Jos Jansen had mogen toekennen, krijgen de Poelgeest-bewoners een belangrijk wapen in handen. Dan staan de woontorens er illegaal. Niet dat de bewoners van de tegenoverstaande dure huizen denken dat de flats nog afgebroken worden als ze een rechter daarom vragen. Maar ze hebben dan wel het bewijs in handen waarmee ze bij de civiele rechter een forse schadevergoeding kunnen eisen.

Voor wie de soapopera heeft gevolgd en maandagmiddag de 'aflevering bij de Raad van State' bekijkt, lijkt het op een herhaling van zetten. Nog steeds draait het om het Ontwikkelingsplan Poelgeest dat van 1996 dateert. De gemeente mist een bestemmingsplan voor de wijk waaraan bouwaanvragen getoetst kunnen worden. De Raad van State heeft twee jaar geleden daarover al eens een uitspraak gedaan toen de partijen elkaar troffen in het hoger beroep dat te maken had met bouwvergunning nummer één. De staatsraad besliste toen dat het ontwikkelingsplan als uitgangspunt dient omdat dit de enige ruimtelijke onderbouwing is. Dus wordt er in Den Haag opnieuw gebakkeleid over het ontwikkelingsplan, dat voor beide partijen van cruciaal belang is.

In dat document staat over de flats onder andere geschreven: 'De torentjes zijn vijf à zes lagen hoog en bevatten twee woningen per bouwlaag'. Jos Jansen heeft er op sommige lagen tweeënhalf gebouw en op andere etages weer één. In totaal zijn er meer woningen dan gemiddeld twee per laag.

Vraag is of de torens ranker waren uitgevallen als de bouwer was uitgegaan van twee woningen per bouwlaag. De gemeente en de bouwer zeggen dat het allemaal niets had uitgemaakt. De bewoners denken daar volkomen anders over. Buurman Van der Giesen: ,,Wij hadden ons huis nooit gekocht als we wisten dat deze flats er zouden komen.''

Nancy Ubert
dinsdag 30 november 2004
Uit de Oegsgeester courant
Door Inge Ruhaak

Terug naar persoverzicht

Oproep Leidse burgemeester Lenferink:
Niet langer werken vanuit vijandelijkheden'

De Leidse burgemeester H. Lenferink doet, naar aanleiding van de diverse kwesties die op dit moment tussen Oegstgeest en buurgemeente Leiden spelen, via deze krant een oproep aan de Oegstgeestenaren om niet langer vanuit vijandelijkheden met elkaar te werken. „Het wordt tijd om daarmee te stoppen", laat Lenferink via zijn collegewoordvoerder F. Delemarre weten. Volgens Lenferink moeten de gemeentes op een normale manier, als buren, met elkaar omgaan, waarbij voor beide partners het principe geldt: afspraak is afspraak. Gevoelens van Oegstgeestenaren als zou Leiden onvoldoende respect voor haar buurgemeente tonen, noemt Lenferink 'onderdeel van de vijandschap. Wederzijds respect hoort in het denken van beide partners onvoorwaardelijk aanwezig zijn'.


Relatie met Leiden verzakelijkt
Geen verwerving van Haarlemmertrekvaart 'om niet'

Door de ervaring en de grote inzet van CDA-raadslid De Blaeij lijkt de moeizame kwestie rond de verwerving van de Haarlemmertrekvaart uit het slop te raken. Ondanks eerder gedane vergaande toezeggingen aan buurgemeente Leiden schaft Oegstgeest de vaart bij nader inzien niet aan. Hiermee samenhangend gaat ook de doorlevering van een perceel grond aan Sleutelstad Beheer B.V. niet door. Wel neemt Oegstgeest, als handhavingsplichtige, nu voortvarend het achterstallig onderhoud van bruggen en oevers ter hand. Via de provincie wordt buurgemeente Leiden vervolgens verplicht tot betaling van het daarmee gemoeide bedrag van circa 2,4 miljoen Euro.

Door het unaniem ondersteunen van een door de vier partijen gezamenlijk ingediend amendement met een dergelijke strekking ging de gemeenteraad vorige week donderdag lijnrecht in tegen het tot dan toe gevoerde collegebeleid. Eind juni liet het college door middel van een communiqué nog onder druk van belangstelling van een lokale projectontwikkelaar in de Haarlemmertrekvaart na decennia van onderhandelingen, met de buurgemeente Leiden uit te zijn. Oegstgeest zou de vaart en een aantal andere percelen, waaronder de Endegeesterlaan, overnemen 'om niet'. Aan deze formulering hing, door het forse achterstallig onderhoud aan bruggen en oevers, echter een stevig negatief prijskaartje van 2,4 miljoen Euro. Door het onderhoud over dertig jaar uit te schrijven vielen de jaarlijkse lasten van circa een Euroton voor het oog nog enigszins mee. Recent stelde het college deze lasten bovendien naar beneden bij. Maar over het vergaande handelen van het college bleek de raad vorige week absoluut niet tevreden. „U bent deze 'zomer een grens overgegaan", zei WD-fractievoorzitter Huizing, die het betreurde dat het college tot het laatst toe, ondanks duidelijke afkeurende signalen over de aanpak, bij haar standpunt bleef.
„Zeer spijtig", noemde LO-fractie-voorzitter Van Weeren het grote aantal uren dat door commissies en raad aan de kwestie werd besteed. „Vanuit het college en de ambtenaren had hier een realistisch voorstel horen te liggen. Nu blijkt CDA-raadslid De Blaeij voor de benodigde kennis onmisbaar te zijn." Van Weeren doelde daarbij onder meer op de informatie die door De Blaeij werd ingewonnen bij de provincie, naar aanleiding van de interesse van een lokale projectontwikkelaar in de vaart. Overdracht van dergelijke gronden aan een particulier zou, zo leerde De Blaeij, niet 'in de geest van de wet' zijn. Zo ver reikte de door wethouder Meester-Broertjes (PrO) binnen het gemeentelijk ambtelijk apparaat ingewonnen kennis niet. Zij zag een overeenkomst tussen Leiden en de projectontwikkelaar als die van 'de ene private partij met de andere'. Maar alle fracties, die er weinig voor voelden in feite een miljoenenbedrag neer te tellen voor de vaart, stelden meer vertrouwen in de informatie van CDA-raadslid De Blaeij.
Wethouder Meester-Broertjes noemde toch nog een aantal risicofactoren, zoals het ontbreken van ervaring met de opstelling van Gedeputeerde Staten, die op het opnemen van de claim voor achterstallig onderhoud in de Leidse begroting toe moeten zien. En de tweedelijns positie van Oegstgeest, mocht Leiden er nu toch toe besluiten de vaart aan de projectontwikkelaar over te doen. Een motie om er op voorhand al mee in te stemmen een dergelijke transactie bij de provincie voor te dragen voor vernietiging werd door raadslid De Blaeij, om een juridische detailkwestie en ook omdat 'wanneer de situatie zich voordoet, het dan ook nog kan', ingetrokken.
Door de ontkoppeling van onderhoud en verwerving gaat de aankoop van de vaart, maar ook de in het collegevoorstel aangekondigde doorlevering van 17.000 vierkante meter nabij het Tolhuijsch gelegen grond aan Sleutelstad Beheer B.V. niet door.
Deze gronden zouden, zo bevestigde CDA-raadslid De Blaeij desgevraagd, bij verwerving door Oegstgeest worden overgedragen 'om niet'. Het onderhoud van het betreffende deel bodem en oevers zou daarbij ten laste komen van deze besloten vennootschap. Eerder meldde het college echter dat overdracht hiervan aan een particulier op juridische gronden niet mogelijk zou zijn.
De Leidse wethouder Hillebrand onthoudt zich over de ommezwaai van de Oegstgeester gemeenteraad, die door LO-fractievoorzitter Van Weeren, 'een zakelijke herijking' van de relatie met de buurgemeente werd genoemd, van commentaar. Volgens de Leidse collegewoordvoerder F. Delemarre vindt Hillebrand het 'niet verstandig over de kwestie te communiceren via de media'.

Geringe kans op station Merenwijk

Hoewel wethouder D.J. de Ruijter (CDA) tijdens de behandeling van het bindend advies, rond de autotunnel (tussen Poelgeest en de Leidse Merenwijk), de kans op de realisatie van een station Merenwijk op middel- lange termijn nog openliet, hielp PrO-raadslid G.J. van der Post hem snel uit de droom. „Daarvoor zijn", zo wist Van der Post op basis van openbare informatie verstrekt op een recent congres, „duizend tot tweeduizend nieuwe reizigers nodig." Omdat het allergrootste deel van de potentiële gebruikers van een station Merenwijk nu reist vanaf Leiden-Centraal zouden de kosten voor realisatie van een dergelijk NS-station rechtstreeks bij de provincie of de opdrachtgever komen te liggen. Waardoor, gezien de negatieve exploitatie van de wijk Poelgeest, de kans hierop bijzonder klein lijkt.


 

Commentaar

Ik kan het niet laten. Bovenstaande stukjes schreeuwen om commentaar. Ten eerste die paternalistische oproep van Lenferink. Heeft hij dat echt gezegd? Leiden moet maar eerst eens laten zien dat ze het respect van Oegstgeest verdient. Hillebrand, als post-koloniale patriarch is echt het toonbeeld van een minachtend bestuurder, die de kleine buur als een lastige vlieg behandelt. Respect moet je verdienen Lenferink, wederzijds. Begin daar eens mee.

En dan die soap rond de trekvaart. Jarenlange verwaarlozing, van het plein, de vaart, de bruggen, kades en wegen laten zich makkelijk zien. Leiden heeft zeker niet als een goed huisvader op zijn achtertuintje gelet. En dan mag Oegstgeest het "om niet" hebben? Ruilen met een stuk grond. En dan zelf opknappen? Zou je dat ook doen, Rianne, als het een privé transaktie was? Nee toch? Veel te groot risico. Waarom wil je dat dan wel met gemeenschapsgeld? Er zijn voldoende middelen om Leiden te bewegen haar plicht te doen. En is dat dan de eerste keer voor je? Even doorbijten, meid. Elke eerste keer is eng. Maar daarna best leuk.

Ik wil ook niks meer horen over dat spoorstationnetje. Allerlei blaaskaken kukkelen elkaar na. Er komt geen station. Nu niet, nooit niet. Het heeft even op de lijst gestaan. Maar RWS heeft dit ding al jaren geleden van de long-list laten verdwijnen. Het verhaal over dit station komt steeds weer terug, als een slecht verteerde erwtensoep. Bij elke oprisping proef ik het weer. Wethouders, raadsleden, makelaars, buurthuisvrijwilligers, allemaal fluisteren ze de mare als het maar te pas komt in hun verhaal . Hou toch op!
Er is een provicieoverstijgende werkgroep bezig met plannen, bestuurlijk en ambtelijk overleg, nota's, ronde tafel sessies enzovoort. Er zit werkelijk geen beweging in, ze houden elkaar daar prima van de straat en dat zal wel even duren. Besluiten zullen pas komen als de projectleden met FPU gaan. Klik hier voor meer info.


 

dinsdag 7 december 2004
Raad wil over Poelgeest spijkerharde afspraken zien

Uit de Oegsgeester courant
Door Inge Ruhaak

Terug naar persoverzicht

Eerst aantal autobewegingen en financiën regelen
Raad wil over Poelgeest spijkerharde afspraken zien
Door: Inge Ruhaak


Aanstaande zaterdag komen de Leidse raadsleden, op uitnodiging van hun Oegstgeester collega's in Poelgeest op bezoek, om zich zo persoonlijk op de situatie in de autoluwe wijk te kunnen oriënteren. In afwachting hiervan heeft de gemeenteraad vorige week unaniem haar instemming met het bindend advies omtrent de komst van een autotunnel tussen Poelgeest en de Leidse Merenwijk opgeschort. De politieke partijen willen bovendien eerst duidelijkheid over de wettelijke basis voor verkeersbelemmerende maatregelen, alsmede een helder inzicht in de kosten die met de bouw van de tunnel gemoeid zijn.

De partijen startten tijdens de raadsvergadering de bespreking van het bindend advies, dat een einde had moeten maken aan een lang slepend conflict tussen beide betrokken gemeenten, lang niet zo eensgezind.. CDA woordvoerder Smallenbroek noemde het eindrapport van de provinciale commissie, .die onder leiding stond van de jurist Elzenga, en verder bestond uit de leden Etty en Van Duin, 'gedegen, redelijk en billijk'. Smallenbroek zag er voor Oegstgeest winst in. "Zo worden", zei de CDA-woordvoerder, "maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan in het advies rechtmatig genoemd. Bovendien draait Oegstgeest, dankzij de overeengekomen verdeelsleutel, niet meer in haar eentje voor de totale bouwkosten van de tunnel óp". Het CDA had dan ook kunnen instemmen met het bindend advies, mede om daarmee over te komen als een betrouwbare overheid en buur. "Ook de VVD zou", zo zei fractievoorzitter Huizing, "de kwestie vorige week af hebben kunnen ronden." Daarmee had Oegstgeest, volgens de VVD, een signaal gegeven richting
Leiden en de provincie. Tijdens de nadere bespreking bleken de liberalen echter toch moeite te hebben met het bindend advies. Niet alleen op procedurele gronden, omdat de commissie, zoals Huizing het uitdrukte, helaas onder de indruk is geraakt van het geblaas van een Leidse wethouder'. De VVD wil vastgelegd zien dat de verkeersdruk in de wijk niet verder oploopt dan op basis van een onderzoek uit 1995 is voorzien. Vervolgens omdat zij de kosten voor de tunnel de in eerste instantie geraamde 4,6 miljoen Euro niet mogen overschrijden. Huizing, die zei 'wel eens vaker wat in een krant te lezen', vroeg zich af hoe hij de gesuggereerde kosten van 10 miljoen Euro moet interpreteren. „Dat bedrag is één keer door wethouder Hillebrand genoemd", probeerde wethouder De Ruijter (CDA) te sussen. Het stelde Huizing niet gerust. Temeer niet omdat het in de risicoparagraaf van Poelgeest opgenomen bedrag van 4,6 miljoen Euro niet blijkt te zijn geïndexeerd.

Zowel PrO als LO lieten zich daarentegen ondubbelzinnig negatief uit over het bindend advies rond de tunnel en een aantal aanverwante kwesties. LO-fractievoorzitter Van Weeren kwalificeerde de interventie van Leiden, waardoor middels een integraal bij het rapport horende brief toch een autotunnel gerealiseerd wordt, als 'een ordinair staaltje machtspolitiek', en de houding van de commissie als 'mogelijke dwaling'. Van Weeren stelde voor de Oegstgeester vertegenwoordiger in de commissie, het lid Van Duin, ten overstaan van de raad ter verantwoording te roepen. Het probleem rond de functie van de tunnel had, zo vond Van Weeren, zeker naar aanleiding van een vorig jaar aangenomen motie, expliciet gemaakt moeten worden. Temeer daar door het college aan de fractievoorzitters was uitgelegd dat binnen de commissie over dit onderwerp gesproken zou worden, waarbij de verwachting werd gewekt dat het bindend advies aan de in de wijk levende gevoelens recht zou doen.
PrO-fractievoorzitter G. Klaver noemde de autotunnel een 'slechte keuze. Iets waar wij al .tien jaar tegen zijn'. Voor Klaver is het onbegrijpelijk hoe een tunnel die, door verkeersremmende maatregelen,v zo min mogelijk gebruikt gaan worden, toch zinvol zou kunnen zijn. PrO uitte ook twijfels over de kans op rechtmatigheid van belemmerende maatregelen. Voorzover Klaver begrepen had zou de Leidse wethouder Hillebrand zich willen beroepen op eerder gemaakte afspraken. „Maar daarover staat, naar wij weten, niets in het convenant."

Na een langdurige schorsing met veel heen-en-weergeloop in de wandelgangen kwamen de partijen en het college tot de eensluidende conclusie om een besluit voorlopig aan te houden. „Zowel voor als tegen hebben zware gevolgen", legde PrO-woordvoerder G. Klaver de beraadslaging uit. Waarna Klaver er expliciet aan toe voegde dat het uitstel 'geen signaal betreft dat het college het niet goed heeft gedaan. Wat wij willen is een serieus besluit'. Voorafgaand aan de raadsvergadering hekelde inspreker M.G. de Ruijter, namens de kopersvereniging Unicum, de opstelling van zijn naamgenoot, projectwethouder D.J. de Ruijter. Volgens de inspreker heeft de wethouder door zich 'aan de motie van 2003 niets gelegen te laten liggen, door een beperkte taakopdracht van de commissie te accepteren, en zich niet aan het bindend advies van 15 oktober te houden, inhoudelijk grote fouten gemaakt'. M.G. de Ruijter kwalificeerde de wethouder als 'niet in staat met grote partners te communiceren, terwijl er door hem ook richting bewoners niet goed is gecommuniceerd.


dinsdag 14 december 2004
Wethouder De Ruijter (CDA) toch in gesprek over hoogte woongebouwen Heemlandterras

Uit:Oegstgeester Coutant

Terug naar persoverzicht

Wethouder De Ruijter (CDA) toch in gesprek over hoogte woongebouwen Heemlandterras

Door: Inge Ruhaak
De kans lijkt groot dat de gemeenteraad op korte termijn toch gaat instemmen met deelplan l van het Bestemmingsplan Poelgeest. Projectwethouder De Ruijter (CDA) heeft inmiddels de twee grootste struikelblokken voor deelplan l voor een groot deel uit de weg geruimd. Zo zegde de wethouder de commissie Ruimte & Groen vorige week toe over het plan Heemlandterras 10 tot en met 14 zelf met ontwikkelaar Jos Jansen aan tafel te gaan zitten. Dit.om te proberen via overleg zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke ontwikkelplan uit te komen. Daarnaast houdt de wethouder de optie open om de door de bewoners van de wijk gewenste Holle Mare route te realiseren.

Omdat de mogelijkheid om de overeenkomst met Jos Jansen open te breken pas op het laatste moment, na doorrekening door de planeconoom, aan de commissieleden per e-mail bekend werd gemaakt, kende de discussie over het deelplan een enigszins bizar verloop. Zo gingen de partijen er nog van uit dat alternatieve bouwplannen, die een zevende woonlaag op de appartementengebouwen moeten voorkomen, zouden leiden tot een extra negatief saldo van 2,75 miljoen Euro. Extra op de toch al rode exploitatiecijfers van Poelgeest. LO-woordvoerster Van Dijk noemde dit een 'gigantisch dilemma'. PrO-commissielid Van der Post sprak over een 'echte afweging'. VVJD-fractievoorzitter Huizing noemde de gang van zaken tegenover de wijkbewoners 'niet eerlijk', en verweet wethouder De Ruijter 'achteraf bouwplannen te legaliseren, wetende dat ze zo niét in het ontwikkelplan stonden'. Inspreekster Rosdorff-Molevelt noemde het 'er doorheen jassen' van het ongewijzigde plan 'wanbeleid'. Alleen CDA-woordvoerder Smallenbroek kon met het realiseren van zeven woonlagen op voorhand akkoord gaan. Smallenbroek: „Anders slaat de balans door richting de belastingbetaler."

Strategie
Aan het eind van de discussie toonden de partijen zich dan ook verrast door het serieuze aanbod van de wethouder met ontwikkelaar Jos Jansen in gesprek te gaan. Van der Post (PrO) toonde zich 'verrast door de ruimte'. „Dit had ik van tevoren niet zo ingeschat." De Ruijter schaarde het late moment om met de ontwikkelaar om tafel te gaan onder het hoofdstuk onderhandelingsstrategie. „De ongeschreven regel is nu eenmaal zo, wie als eerste het gesprek aangaat, betaalt", legde de wethouder uit.
Over het onderwerp Holle Mare route, waarvan maar twee minieme stukjes binnen deelplan l vallen, wilde de wethouder het liefst zo min mogelijk kwijt. Want, mocht de autotunnel daadwerkelijk gerealiseerd worden is de Holle Mare route meteen de kortste uitvalsweg van de wijk. De Ruijter: „Daarom is het goed er nu heel omzichtig mee om te gaan." De route kan, zo liet de wethouder weten, immers altijd nog bij het bestemmingsplan woeden ingevoegd".dinsdag 14 december 2004
Vaststellen 'deelplan 1, Poelgeest' is voorlopig nog geen hamerstuk

Uit:Oegstgeester Coutant

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Het College van Burgemeester en Wethouders krijgt tijdens de raadsvergadering van 20 december aanstaande een nieuwe optie voorgeschoteld in de zaak 'Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest, deelplan 1'.

door Annemarie Clignett

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte & Groen van afgelopen woensdag stelde wethouder De Ruijter een nieuwe optie voor: het plan zoals het er nu ligt, maar dan van 6 verdiepingen hoog, in plaats van 7 verdiepingen (optie 4b). Deze optie had de wethouder diezelfde middag al in een mail gestuurd naar alle commissieleden en zou hij ook al besproken hebben met mevrouw Rosdorff, inspreekster en optredende namens de belanghebbenden. Navraag bij mevrouw Rosdorff leert echter dat zij nog van niets wist.

Reactie
De wethouder bracht deze nieuwe zienswijze naar voren in reactie op opmerkingen vanuit de diverse partijen. Zo bracht mevrouw Van Dijk (LO) naar voren dat de gemeente in deze zaak niet voldoet aan de gewekte verwachtingen naar de burgers en dat dit nogal zwaar weegt. Ook vindt LO de financiële consequenties van de diverse eerder naar voren gebrachte opties veel te hoog: "Wij hebben moeite met het extra offer bij de bevolking van Oegstgeest, daar moet het toch vandaan komen." LO maakt een voorbehoud en willen optie 4b eerst in het fractieberaad bespreken. Ook PrO is deze mening toegedaan. De heer Van der Post complimenteerde de Eerste Poelgeester Kopersvereniging voor al het werk dat ze gedaan heeft; het heeft helaas niet tot een positief resultaat geleid. Alle opties brengen grote extra kosten mee: Projectontwikkelaar Jos Jansen komt in een eerste berekening op een bedrag van ongeveer € 2,75 miljoen. PrO wil eerst weten wat de schade zal zijn als een van de opties wel uitgevoerd zou worden en vraagt de wethouder om een indicatie hiervan. PrO is vooral verheugd dat er beweging in de zaak zit en zijn verrast door de ruimte die optie 4b geeft. Zij willen echter eerst een schatting van de planschades krijgen. De heer Smallenbroek (CDA) geeft aan dat het eigenlijk gaat om een belangenafweging tussen de rechten van de omwonenden en de financiële consequenties voor de gemeente, zijnde uiteindelijk de belastingbetalers in Oegstgeest. "We kunnen het ons niet permitteren om het exploitatietekort Poelgeest verder te laten oplopen", aldus het commissielid.
De WD voelt er niets voor om akkoord te gaan met appartementen van 7 verdiepingen hoog. Dat voldoet niet aan de gewekte verwachtingen van het ontwikkelingsplan. En op basis daarvan kochten de bewoners hun huizen. Na het horen van de nieuwe optie wil de WD graag doorgaan met het uitwerken daarvan. "We moeten met elkaar bloeden voor de stommiteiten die in het verleden zijn begaan", aldus Huizing. "Het is belangrijk om niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart dingen te doen".

Holle Mare Route
Ook besproken werd de wens van de bewoners van Poelgeest om een extra auto-ontsluiting aan te leggen langs de Holle Mare richting de Herman Heukelsbrug, ter ontlasting van het wijkverkeer. LO wil een beslissing hierover nog uitstellen, gezien alle ontwikkelingen rondom de aan te leggen tunnel tussen Poelgeest en de Leidse Merenwijk. Het CDA wil per amendement een wijzigingsbevoegdheid invoegen. Dit houdt in dat de meest noordelijke gedeelten van de Woonbestemming in het bestemmingsplan worden gewijzigd in Groenvoorziening, zodanig dat op termijn een verkeersroute langs de Holle Mare mogelijk wordt.
De WD is van mening dat een Holle Mare Route een verbetering van de wijk betekent. Een dergelijke route heeft echter nooit in het bestemmingsplan gestaan, er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De WD is wel voor het toevoegen van een wijzigingsbevoegdheid. De heer Van der Post (PrO) vindt tenslotte dat men eerst maar het verkeerscirculatie onderzoek, naar sluipverkeer. wanneer de wijkverbindingstunnel aangelegd wordt, moet afwachten. Dit onderzoek werd al eerder toegezegd door wethouder De Ruijter en is inmiddels in gang gezet. In de raadsvergadering van 20 december zal Deelplan l, Poelgeest weer op de agenda staan. •dinsdag 21 december 2004
Oegstgeest akkoord met tunn
el


Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De gemeenteraad van Oegstgeest is akkoord gegaan met het bindend advies van de provincie over de tunnel tussen de Leidse Merenwijk en Poelgeest. Gisteravond nam de raad echter unaniem een amendement aan, waarin staat dat Oegstgeest mag beslissen over verkeersremmende maatregelen in de wijk. Bovendien mogen de kosten van de tunnel niet boven de 4,6 miljoen euro komen.


Dat de raad, in tegenstelling tot een maand geleden instemt met het bouwproject, heeft te maken met een informeel bezoek van een aantal Leidse raadsleden aan Poelgeest. De sfeer was in de ogen van Van Weeren (Leefbaar Oegstgeest) zo goed, dat een voorstel is gedaan om begin februari een gezamenlijke commissievergadering te houden tussen Oegstgeest en Leiden.

Maar al met al is er nog niet meer bekend over het project dan vorige maand. Toen weigerde de raad in te stemmen met het advies, omdat nog niet bekend was hoe duur de tunnel uiteindelijk zou zijn. Ook over verkeersremmende maatregelen tastten de partijen toen nog in het duister. Alleen het CDA was al voor aanname van het advies. Gisteravond hadden ook de overige partijen geen reden tot uitstel meer.

Aanvankelijk zinde dit LO niet. Volgens fractievoorzitter Van Weeren mist het college duidelijke kaders. Hij begreep niet dat oppositiepartij VVD instemde met het advies, omdat de liberalen vorige maand juist wel precies wilden weten wat de gevolgen van instemming zouden zijn. Fractievoorzitter Huizing verklaarde dat ,,Oegstgeest aan de buitenwereld moet laten zien klaar te zijn met de discussie. Wij hebben zelf om dit advies gevraagd en we moeten op basis daarvan nu verder gaan.'' Huizing was van mening dat de verkeersremmende maatregelen mogelijk zijn en dat de tunnel niet meer dan 4,6 miljoen euro mag kosten. ,,Dat bedrag staat al jaren op de begroting. Wordt het meer, dan heeft een aantal partijen een probleem met mij.''

Wethouder De Ruijter verzekerde de raad dat alles goed komt. Hij wees er op dat hij geen reden heeft om aan te nemen dat de tunnel duurder uitvalt. ,,Er is een berekening gemaakt door Pro-rail. En qua verkeersmaatregelen kunnen we doen wat we willen. Dat zullen we ook zo uitdragen naar Leiden.''

Maar LO wilde pas instemmen met het advies als in een amendement de financiële en verkeerstechnische kaders duidelijk waren weergegeven. Hiermee stemden de andere partijen in, zodat Oegstgeest zijn fiat gaf aan de tunnel.
Woensdag 22 december 2004
Nieuwe flats in Poelgeest blijven hoog


Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De nieuwe flats van het Heemland Terras in de wijk Poelgeest worden zeven etages hoog. De gemeenteraad van Oegstgeest aanvaardt dat er één laag meer komt dan in de oorspronkelijke bouwtekeningen was voorzien. Alternatieve bouwplannen zijn te duur voor de gemeente.


De bewoners van het tegenovergelegen Simontjesveld Noord hebben hun huis gekocht in de veronderstelling dat zij in de toekomst tegen een flat van zes etages zouden aankijken. Maar pas na de aankoop van hun woning werd het bestemmingsplan opgesteld. Hierin werden de bouwtekeningen niet overgenomen met als gevolg: een appartementencomplex van zeven etages, dat bovendien nog een stuk breder was dan aanvankelijk gedacht. Zo zadelde de gemeente zichzelf op met een probleem.

Dat realiseren de politici zich. In de afgelopen maanden is dan ook een aantal alternatieven onderzocht. Zo was er de optie om een woonlaag te schrappen, maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Dat is te hoog voor de gemeente. Ook enige oplossingen die bewoners voordroegen zijn te duur. De gemeente zou er dan bijna 3 miljoen euro bij inschieten.

De gemeenteraad rest niets anders dan het bestemmingsplan te handhaven. ,,Het is voor ons goedkoper als u via de rechter probeert uw gelijk te halen dan wanneer wij een alternatief zouden goedkeuren'', aldus CDA-er Smallenbroek tegen de bewoners.

De christen-democraten hebben net als de andere raadspartijen moeite met de belangenafweging. Smallenbroek: ,,Enerzijds zijn daar de bewoners van het Heemland Terras en anderzijds de andere inwoners van Oegstgeest. Het financiële belang van de gemeente is belangrijker. Een extra tekort kunnen we ons niet permitteren.'' Het merendeel van de raad deelt dat standpunt.

In de ogen van Jan Geert van der Post (Progressief Oegstgeest) heeft het college de bewoners blij gemaakt met een dode mus door op het laatst te onderzoeken of het schrappen van een woonlaag toch geen optie was. Fractievoorzitter Huizing van oppositiepartij VVD 'schaamde zich dood' voor zijn besluit destijds om als pril raadslid in te stemmen met een zevende woonlaag. ,,Het was een volkomen onjuist besluit. De VVD hamert altijd op het credo 'afspraak is afspraak' en nu hebben we er twee.'' Huizing stemde uiteindelijk niet in met de extra etage. Carla Thompson (Leefbaar Oegstgeest) en Ralph van den Hoek (VVD) volgden hem als enigen.

De bewoners van Simontjesveld Noord laten het er niet bij zitten. Zij gaan door met hun juridische strijd. Bovendien willen zij contact opnemen met de minister en de landelijke media inschakelen. Volgens bewoonster Karin Rosdorff schenden college en raad het beginsel van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid. ,,De gemeente heeft haar gat gebrand en moet op de blaren zitten. Niet wij.'' Ten zuiden van de nog te bouwen flats staan de woontorens waarover de afgelopen jaren al menig juridisch gevecht is gevoerd.


Woensdag 22 december 2004
Scherm beschermt tegen treingeluid

Uit: WITTE WEEKBLAD WEEK 52

Terug naar persoverzicht

Alweer een project afgerond in Poelgeest

Oegstgeest - Hij staat er nu bijna helemaal, het geluidsscherm langs de treinrails die de wijk Poelgeest van de Merenwijk scheidt, al is het een paar jaar later dan verwacht.

De heer van Dam, die met zijn gezin op de Jac. P. Thijsselaan woont, heeft vanuit zijn woonkamer vrij uitzicht op de spoorbaan. „Of je last hebt van het treingeluid hangt van veel dingen af. Wij zijn niet van die klagers. De spoorbaan was hier eerder dan wij, dus hielden we er rekening mee dat we de treinen zouden horen." Binnen in huis, met de schuifdeuren dicht, merk je zo goed als niets van het geluid dat de treinen maken. „Als je zomers in de tuin of op het dakterras zit moet je in je gesprekken wel rekening met de treinen houden. Doorpraten tijdens een passerende trein heeft dan weinig zin, of je moet kunnen liplezen. Van veel treinen heb je sowieso weinig last, maar de oude 'hondekoppen' maken veel herrie." Het gezin is helemaal gewend aan de locatie waar ze wonen. „Op een gegeven moment hoor je de treinen niet eens meer, en zet je 's nachts de ramen aan de 'verkeerde' kant van het huis als vanzelf niet meer open.

„De spoorbaan, was hier eerder dan wij,
dus hielden we er rekening mee
dat we de treinen zouden horen."

Ik ben benieuwd of we veel-verschil in geluid zullen merken nu het scherm er staat." „Vooralsnog ziet het scherm er prima uit, ik hoop dat er ook nog mooie beplanting voor komt, en wellicht wat braamstruiken om eventuele graffitispui-ters tegen te houden," besluit van Dam.


Het geluidsscherm langs de treinrails bij Poelgeest is bijna af. (foto T. Koevoet)

Gebarentaal
Ook verderop in 'de muur' van de Eli Heimanshof is men gewend aan 'het leven met de treinen'. „Je hoort het treingeluid op een gegeven moment niet eens meer," vertelt een jonge bewoonster, „tijdens een examen werden mijn klasgenoten afgeleid door voorbijkomende treinen, terwijl ik ze niet eens gehoord had!" Ook haar moeder heeft leren samenleven met de treinen: „Je zult mij er niet over horen klagen, daar houd ik niet van," zegt ze vrolijk en nuchter, „als we in de zomer buiten zaten te praten en er kwam zo'n 'hondekop' langs gingen we gewoon verder in gebarentaal." Toen zij het huis zo'n vijf jaar geleden betrokken hebben ze navraag gedaan of ze, met de rest van 'de muur', niet al het geluid voor de rest van de buurt zouden absorberen. „Deskundigen vertelden ons dat dit niet het geval zou zijn, alhoewel zij niet hadden kunnen vermoeden dat het échte scherm nog een aantal jaren op zich zou laten wachten."


 

Woensdag 22 december 2004
Raad steunt college inzake bindend advies

Uit: Oegstgeester courant

Terug naar persoverzicht

Wel taakstellend budget en resultaatverplichting
Door: Inge Ruhaak

De Oegstgeester gemeenteraad heeft zich afgelopen maandagavond unaniem achter het college geschaard, en het bindend advies van de commissie Poelgeest inzake het convenant overgenomen. Deze opstelling houdt in dat wanneer de Leidse gemeenteraad besluit tot realisatie van een autotunnel tussen Poelgeest en de Leidse Merenwijk Oegstgeest zich hier niet langer tegen verzet. Wel moet het college zich daarbij strikt aan het eerder geraamde budget van 4,6 miljoen euro voor de tunnel (prijspeil 2002-red.) houden, en verkeersbelemmerende maatregelen nemen die het autoluwe karakter van de wijk garanderen.

Met name het CDA en de VVD vonden het, zo zeiden beide partijen tijdens de raadsvergadering, belangrijk richting Leiden en de provincie een krachtig positief signaal af te geven. ,'Wanneer we het bindend advies niet steunen zetten we het college in z'n hemd', was de mening van CDA-fractievoorzitter De Kok. Toch voelde met name LO, daarin voor een deel gesteund door PrO, er in eerste instantie voor de behandeling van het bindend advies een maand uit te stellen. Tijdens een informeel informatief bezoek, afgelopen zaterdag, van drie Leidse raadsleden aan de wijk Poelgeest, werd met de Oegstgeester politieke partijen het plan ontwikkeld begin februari een gezamenlijke discussieavond aan de materie te wijden. LO-fractievoorzitter Van Weeren vond het afwachten van de uitkomst daarvan belangrijk voor het creëren van het maatschappelijk draagvlak. Bovendien wilde hij helderheid over de financiële consequenties en de hardheid van verkeersbelemmerende maatregelen. PrO-fractievoorzitter G. Klaver zei wat 'dubbel' in de discussie te zitten, omdat hij enerzijds vooraf meer zekerheden wilde, maar er anderzijds ook niet voor voelde 'het college in de kou te laten staan'. Klaver loste het dilemma op door vooral te opteren voor resultaat. 'Daar moeten we het college op afrekenen.' Om zich vervolgens af te vragen: 'Wat doet zo'n advies er dan nog toe'.

Beleid
Het CDA en de VVD zagen het anders. CDA-fractievoorzitter De Kok: 'Een bindend advies is een bindend advies.'Fractiegenoot Smallenbroek: 'Je moet het accepteren, of je het nou leuk vindt of niet.' VVD-fractievoorzitter Huizing noemde zich 'actiebereid'. 'We willen met de besluiten nu aan de slag.' Met behulp van een amendement kwamen de partijen vervolgens toch tot een unaniem gedeelde oplossing. Zo moet het college al die maatregelen nemen die het doorgaand verkeer door de wijk zo veel mogelijk beperken, en mogen de kosten van de tunnel niet boven het in de grondexploitatie Poelgeest en door de provinciale commissie bevestigde bedrag van 4,6 miljoen euro, prijspeil 2002, dus exclusief indexering, uitkomen.
De partijen stelden vervolgens, mocht het college zich niet aan de taakstelling houden, 'politiek te zullen gaan afrekenen'.Woensdag 22 december 2004
Bewoners diep teleurgesteld door akkoord met bestemmingsplan Poelgeest

Uit: Oegstgeester courant


Terug naar persoverzicht

Optie Holle Mare route blijft wel open


Door: Inge Ruhaak
Met de aankondiging de landelijke pers in te schakelen en juridische procedures te starten verlieten afgelopen maandagavond boze inwoners van de wijk Poelgeest de raadzaal. Aanleiding vormde de instemming door twaalf leden van de raad met deelplan l van het bestemmingsplan Poelgeest. Slechts LO-lid Thompson van Voorthuizen en liberaal fractievoorzitter Huizing, die aangaf zich tegenover de bewoners 'dood te schamen', en zijn fractiegenoot Van den Hoek stemden tegen. Door het akkoord is de weg vrij voor realisatie van de zeven verdiepingen tellende appartementengebouwen Heemlandterras 10 tot en met 14. De raad wijkt hiermee af van het oorspronkelijke Ontwikkel plan.

Voorafgaand aan de besluitvorming pleitte bewoonster Rosdorff-Molevelt voor behoorlijk bestuur en handhaving van de rechtszekerheid van woningeigenaren. 'Uw vrijheid wordt begrensd door principiële beginselen', hield Rosdorff de raad voor. Maar de inspreekster, die eerder pogingen deed middels de directe dialoog met ontwikkelaar Jos Jansen tot een oplossing te komen, zag haar inzet stranden. Want met een ruime meerderheid koos de raad er voor de aan een alternatief bouwplan verbonden meerkosten, die zouden variëren tussen de l en 2,75 miljoen euro, niet af te wentelen op de Oegstgeester belastingbetaler. De gedupeerden, die nu een hoger en breder gebouw voor hun woning zullen zien verrijzen, moeten daardoor overeenkomstig het maandag door de raad geaccordeerde deelbestemmingsplan hun recht op planschade zien te krijgen. In tegenstelling tot de gedupeerden van de gebouwen Heemlandterras l tot en met 6, die eerder door de rechter in het gelijk werden gesteld, zullen zij zich, zo verwacht het College, niet meer kunnen beroepen op het Ontwikkelplan.

Tijdens de beraadslagingen hadden diverse partijen dan ook wel zo hun bedenkingen bij de gevolgde procedure. Zo vroeg PrO-raadslid Van der Post zich af hoe een eerder gesloten privaatrechtelijke overeenkomst met de projectontwikkelaar zich verhoudt met een later genomen publiekrechtelijk besluit. Ook moreel lag het voorstel bij de partijen niet echt lekker, temeer niet omdat projectwethouder De Ruijter (CDA) anderhalve week eerder tegenover de commissie Ruimte & Groen aangaf bij nader inzien toch bereid te zijn met de betreffende ontwikkelaar om de tafel te gaan. PrO-raadslid Van der Post, die toen 'verrast was door de ruimte die de wethouder bood', waarschuwde op dat moment al voor een 'dode mus'.

Verkeerd
Van der Post's visie werd bewaarheid door een brief van de advocaat van de projectontwikkelaar, die, in het geval van afwijken van het oorspronkelijke bouwplan, een bedrag claimt, dat LO-raadslid Van Dijk noemde als 'om van te schrikken'. De jurist van de ontwikkelaar baseert zich daarbij op een reeds in mei 2002 door de raad geaccordeerd plan, dat als wijziging diende van een plan van nog eerdere datum, waarin al wordt gesproken van meer verdiepingen plus een groter volume dan ooit werd gesteld in het Ontwikkelplan. Alleen de liberaal Huizing, die na afloop van de besluitvorming nog langdurig met de boze bewoners in gesprek ging, stelde 'destijds een volkomen verkeerd besluit' te hebben genomen. Huizing: 'Ik zat toen twee maanden in de raad, en besefte niet dat de mensen die daar wonen er niet van op de hoogte waren.
Ik schaam me nu dood, dat zeg ik er eerlijk bij.' Ook Huizing's fractiegenoot Van den Hoek en LO-raadslid Thompson-van Voorthuizen stemden tegen.
De overige raadsleden lieten, ondanks dat zij aangaven 'wel degelijk met de problematiek te worstelen', de balans naar de andere kant doorslaan. Met 8 stemmen voor en 7 tegen hield de raad, tegenovergesteld aan de wens van het college, wel de optie open op termijn een noordelijk gelegen uitvalsweg in de wijk, de zogenaamde Holle Mare route, te kunnen realiseren. Wethouder De Ruijter stelde dat een dergelijke mogelijkheid, mocht de autotunnel richting de Merenwijk daadwerkelijk gerealiseerd worden, 'in de discussie met Leiden wel eens averechts zou kunnen werken'. Desondanks koos een meerderheid er, op basis van een door het CDA ingediend amendement, voor deze optie J vooralsnog open te houden.