De wijk Poelgeest is regelmatig in het nieuws.
Hier een bloemlezing van artikelen uit het Leidsch Dagblad (tenzij anders vermeld).

dinsdag 30 augustus 2005
'Verkoop-akte vaart vernietigen'


Terug naar persoverzicht


OEGSTGEEST - Het CDA zal zich ervoor inspannen dat de verkoopakte van de Haarlemmertrekvaart aan de Smitsloo Groep voor de provincie wordt vernietigd. Volgens het Oegstgeestse CDA-raadslid De Blaeij, die zich met de zaak bezighoudt, is de kans groot dat dat lukt. Menno Smitsloo denkt dat De Blaeij 'kansloos' is. Hij suggereert dat de gemeente zichzelf in de vingers snijdt door de ontwikkeling van het gebied tegen te werken.

Vrijdag maakte Menno Smitsloo onverwachts bekend dat hij alle plannen voor de aanleg van steigers in de Haarlemmertrekvaart afblaast. Hij heeft 'geen zin om onderdeel te zijn van een ordinaire strijd' waarbij 'twee partijen in het dorp tegenover elkaar staan'. Tegen de aanleg van de steigers was veel protest gerezen, vooral door omwonenden. De Blaeij vreest vooral voor overlast van auto's langs de steigers en voor te hoge liggelden. ,,Smitsloo zegt dat hij Oegstgeest op de kaart van de watersportrecreatie wil zetten, maar hij is vooral geïnteresseerd in zijn eigen portemonnee.'' De projectontwikkelaar reageert dat hij niet wil verzanden in een dialoog met het raadslid, maar dat 'de ligplaatsen er zijn voor de gewone Haaswijker'.

De Blaeij vraagt zich af of Smitsloo met het afblazen van de plannen ook alle vergunningaanvragen heeft teruggetrokken. ,,Zo niet, betekent het dan dat de plannen straks weer tevoorschijn worden gehaald?'' Smitsloo: ,,Bijna alle aanvragen worden ingetrokken, behalve voor de Morsebel en de Klinkenberg.''

Volgens de projectontwikkelaar houdt de verkoopakte gewoon stand. ,,We zijn er zeker van, De Blaeij heeft het echt mis. Hij weet niet waar de klepel hangt. Deze houding heeft Oegstgeest tot nu toe alleen maar beschadigd en hij brengt zijn wethouder in diskrediet.''

Smitsloo suggereert dat Oegstgeest zichzelf in de vingers kan snijden door niet mee te werken aan de ontwikkeling van het gebied. ,,Het klopt, de steigers komen er niet. Maar we gaan niet alles weggeven. De Herman Heukelsbrug, de enige ontsluiting van de wijk Poelgeest, staat op onze grond en het geluidsscherm tegenover Haaswijk ook. We hebben het er vanaf het begin over gehad met de gemeente. We willen niet dat de zaak escaleert, maar we willen het wel netjes regelen. Want Oegstgeest blijft aansprakelijk. Misschien laten we de gemeente wel betalen voor het opstalrecht van de brug op de grond. We hebben Oegstgeest van alles aangeboden, maar ze hebben het steeds afgewezen. De onderhandelingsruimte wordt dan vanzelf minder. Ik bedoel dat niet dreigend, maar niemand kan ons dwingen iets weg te geven wat we niet hoeven weg te geven. De heren Smitsloo weten straks niet meer wie ze kunnen vertrouwen in de politiek als meneer De Blaeij het orgel blijft aantrappen. De gemeenteraad gaat veel te veel op zijn oordeel af.''

De Haarlemmertrekvaart is al lang onderwerp van gesteggel tussen Leiden, Oegstgeest en de Smitsloo Groep. In april werd bekend dat Smitsloo het Oegstgeestse deel van de vaart overneemt van de gemeente Leiden. Leiden wilde af van het water buiten zijn grenzen en deed pogingen het Oegstgeestse deel van de vaart gratis aan die gemeente van de hand te doen. De raad van Oegstgeest eiste echter twee miljoen toe, vanwege het achterstallig onderhoud.

Silvan Schoonhoven


vrijdag 02 september 2005
Poelgeest stapt naar de rechter

Terug naar persoverzicht


OEGSTGEEST - Boze buren van de zes woontorens 'Heemlandterras' bij de Lobelialaan in Poelgeest overwegen de gemeente Oegstgeest voor de burgerlijke rechter slepen wegens onbehoorlijk bestuur. Ook overwegen ze een civiele procedure te beginnen tegen bouwbedrijf Jos Jansen, dat de omstreden woontorens heeft neergezet.


Dat heeft Remco Rood namens de Poelgeestenaren gezegd tijdens een zitting van de bezwaarcommissie. Daar ging het opnieuw over de te groot uitgevallen woontorens Heemlandterras een tot zes, waarover omwonenden en de gemeente elkaar al jaren in de haren vliegen. Tot nu toe gebeurde dat alleen bij de bestuursrechter. De bezwaarmakers willen nu proberen om via de burgerrechter een schadevergoeding los te krijgen. Ze vinden dat de gemeente Oegstgeest zich heeft schuldig gemaakt aan 'onbehoorlijk bestuur'.

,,Als de gemeente niet komt met een aanbod tot schadevergoeding, gaan we een civiele procedure aanspannen'', waarschuwde Rood. ,,Door te volharden zal de gemeente alleen nog maar meer geld kwijt zijn.'' Ook de voorzitster van de bezwaarcommissie stuurde aan op een overeenkomst. Ze wees de gemeente-vertegenwoordiger er fijntjes op dat de procedures inmiddels 'flink in de papieren lopen' en dat 'het soms verstandiger is om via een andere route tot de regeling van een geschil te komen'.

De negentien bewoners die Rood vertegenwoordigt, zijn de houding van de gemeente in het slepende conflict meer dan zat. ,,Hoe is het toch mogelijk dat Oegstgeest niet wil toegeven dat er fouten zijn gemaakt?'' vroeg advocaat Besselink zich hardop af. ,,Terwijl ze keer op keer in het ongelijk zijn gesteld.''

De zes woontorens zijn illegaal neergezet, stelde de rechter al eerder vast. De omwonenden vinden dat hun vrije uitzicht is bedorven en dat de flats de zon wegnemen. Als ze hadden geweten dat de flats zo groot werden, hadden ze hun huis niet gekocht, zeggen ze. Oegstgeest heeft hen voorgespiegeld dat de flats kleiner zouden worden. Dat gebeurde op basis van het Ontwikkelingsplan. De gemeente houdt vol dat het ontwikkelingsplan nou eenmaal niet 'tot op de millimeter nauwkeurig' de afmetingen vastlegt. Maar de bestuursrechter en de Raad van State kenmerkten het wel degelijk als een document waar niet aan valt te tornen. In het plan staat dat de flats vijf à zes lagen hoog worden en twee woningen per bouwlaag bevatten. In werkelijkheid vielen de flats groter uit: maar één flat is vier verdiepingen en de bouwlagen tellen gemiddeld twee en een halve woning.

De buren van het Heemlandterras azen daarom al een tijd op planschade. De waarde van de huizen is flink gedaald, denken ze. Ze schatten de waardedaling op meer dan een halve ton per huis.

Silvan Schoonhoven


dinsdag 07 september 2005
Met plan Renbaan Noord procedureel van alles mis

Uit: Oegstgeester Courant

Terug naar persoverzicht

Holle Mare route wordt zo vooraf al geblokkeerd

Met plan Renbaan Noord procedureel van alles mis


Door: Inge Ruhaak


Een zienswijze die binnen het gemeentelijk apparaat uit het oog was geraakt, een uitnodiging die daardoor niet werd verstuurd, een hoorzitting van de commissie Beroep en Bezwaar die vervolgens niet aan de juiste criteria heeft voldaan, dat waren slechts enkele van de binnenkomers die raadsman Besselink namens bezwaarmaakster Rosdorff tegen de plannen Renbaan Noord naar voren bracht. Er volgden in zijn pleidooi nog een heleboel meer. Zo voorziet het door ontwikkelaar Jos Jansen ingediende bouwplan in 19 woningen, in plaats van in de 16 zoals in het Ontwikkelplan werden genoemd. Bovendien komt er een andere ontsluiting, wat meer verkeer, lawaai en luchtverontreiniging in de Adriaan van Royenlaan genereert.

Het plan Renbaan-Noord, dat zolang het plan Clusiuslaan nog niet is afgerond door de plaatsing van tijdelijke voorzieningen niet in ontwikkeling kan worden genomen, maar wel alvast werd ingediend, wordt achteraf gesanctioneerd door het begin dit jaar door de gemeenteraad goedgekeurde Deelplan l van het bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan legde de raad een wijzigingsbevoegdheid vast, die, indien alsnog gewenst, een Holle Mare route mogelijk zou kunnen maken. Maar door uitvoering van het plan Renbaan-Noord wordt die wijziging nu juist geblokkeerd, zei raadsman Besselink, namens bezwaarmaakster Rosdorff. Bijkomstigheid is dat aan het betreffende Deelplan l van het bestemmingsplan inmiddels, op voornamelijk procedurele gronden, goedkeuring door Gedeputeerde Staten is onthouden. Dus moet de hele procedure, inclusief tervisielegging, opnieuw. Daarbij zouden, zo pleitte Besselink, dan de luchtkwaliteitwaarden, waarbij ook gedacht moet worden aan fijn stof, meegenomen moeten worden.
Raadsman Van Ginkel, van de gemeente, noemde het verzoek om inzicht in luchtkwaliteitwaarden 'nieuwe informatie, waarvan gesuggereerd wordt dat deze goed onderzocht moet worden'. Van Ginkel zegde namens de gemeente op korte termijn een reactie toe.

Vergoeding
Bezwaarmakers tegen de plannen Heemlandterras It/m 6 willen, na een al jarenlang slepende juridische strijd, opnieuw naar de rechter stappen voor een schadevergoeding. De appartementengebouwen vielen hoger uit dan op basis van het Ontwikkelplan, op het moment van koop het enige beschikbare ruimtelijk kader, werd gesuggereerd. De eigenaren van tegenoverliggende woningen menen dat de waarde van hun bezit is gedaald, door verminderd uitzicht en ver^ minderde toetreding van zonlicht. De gemeente vocht de rechtmatigheid van de bouw van de flats uit tot op het niveau van de Raad van State. Die oordeelde dat de flats er in feite illegaal staan. De gemeente voelt echter vooralsnog niets voor betaling van een schadevergoeding, die door de eigenaren van tegenoverliggende woningen wordt geschat op per bezwaarmaker een halve Euroton.


dinsdag 07 september 2005
Geen jachthaven langs de Haarlemmertrekvaart

Uit: Oegstgeester Courant

Terug naar persoverzicht

GEEN JACHTHAVEN LANGS DE HAARLEMMERTREKVAART

De laatste tijd hoor ik met regelmaat van mensen uit het dorp vragen als: "hoe is het mogelijk dat Oegstgeest de Haarlemmertrekvaart niet heeft overgenomen", "Hoe is het mogelijk dat een particulier de Haarlemmertrekvaart kan overnemen en dan zulke plannen indient", "wat doen jullie eraan om die aanlegsteigers tegen te houden?". De gemeenteraad heeft bijna een jaar geleden besloten het deel van de Haarlemmertrekvaart dat in Oegstgeest ligt niet gratis van de gemeente Leiden over te nemen. Wat Vergilius een Trojaan liet zeggen over de Grieken en hun Trojaanse paard konden wij toepassen op Leiden: "ik vrees de Leidenaren ook al brengen zij geschenken"! Overdracht voor niets betekende dat Oegstgeest voor het achterstallige onderhoud langs de trekvaart moest opdraaien. Daarvoor was, gezien de financiële situatie, geen draagvlak in de raad, hoewel het College dit wel wilde. Oegstgeest kon alleen de financiële situatie rond de Haarlemmertrekvaart verbeteren door het gebied te ontwikkelen. Dat zou bijv. meer aanlegsteigers en/of meer plekken voor woonboten betekenen. Dat zou meer drukte, meer over/last voor de mensen die er nu wonen, betekenen. En dat was het Progressief Oegstgeest, en ook de andere partijen, niet waard. Progressief Oegstgeest vindt het belangrijk dat mensen in hun eigen omgeving kunnen recreëren, in het groen en bij het water, maar wij vinden ook dat dit niet met veel overlast voor omwonenden gepaard mag gaan. Anders worden de pleziertjes van de één een last voor een ander. Een paar kilometer aanlegsteiger is daar een garantie voor. Als Oegstgeest de Haarlemmertrekvaart niet ontwikkelde, kostte de overname "om niet" elke Oegstgeester inwoner minimaal een paar euro per jaar. De hele raad vond dat we ons dat niet konden veroorloven. Daarom vond de Raad het op zijn minst redelijk dat Leiden een bedrag aan Oegstgeest moest betalen voor het achterstallig onderhoud.

Oegstgeest werd door Leiden onder druk gezet met de mededeling dat, als wij het niet op voorwaarden van Leiden zouden overnemen, Leiden de Haarlemmertrekvaart zou verkopen aan de heer Smitsloo. Dat is, op zijn zachtst gezegd bestuurlijk niet zo netjes van wethouder Hillebrand Van Leiden en het Leidse College. Toch besloten wij het niet over te nemen en, op basis van de wet, Leiden aan te spreken op haar wettelijke onderhoudsplicht. Daar zaten juridische haken en ogen aan. De wet vereiste overleg met de gemeente Leiden over het achterstallig onderhoud, voordat Oegstgeest van Leiden kan eisen het achterstallig onderhoud te verrichten. Dat overleg was niet goed genoeg gevoerd. Niet zo gek als je bedenkt dat Oegstgeest al meer dan tien jaar onderhandelde met Leiden over overname en niet zozeer over het achterstallig onderhoud. De raad heeft daarom op 30 juni het besluit om Leiden aan te spreken op haar onderhoudsplicht ingetrokken en het College gevraagd opnieuw met Leiden te overleggen. Dat had niet zoveel zin, want Leiden verkocht op l juli de Haarlemmertrekvaart aan de heer Smitsloo.

Het risico van het niet overnemen van de Haarlemmertrekvaart was natuurlijk dat bij een overdracht aan een zakenman als Smitsloo deze plannen zou kunnen indienen, die de raad en de inwoners van Oegstgeest ongewenst zouden vinden. Daarom vroeg de hele*Raad het College om na te gaan of alles gedaan was om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en zo nodig nadere maatregelen te nemen om die ook in de toekomst te voorkomen. Aan het College en de gemeenteraad de taak ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Het College zal dan ook alles in het werk moeten stellen om te voorkomen dat er meer aanlegsteigers of andere ongewenste ontwikkelingen langs de 'Haarlemmertrekvaart komen. Daarvoor zullen alle noodzakelijke juridische en bestuurlijke middelen in de strijd geworpen moeten worden. Dat zal wel eens een lang gevecht kunnen worden. De gemeentelijke financiën, de open ruimte en onze rust zijn het ons wel waard.

Geert Klaver
Fractievoorzitter Progressief Oegstgeest


donderdag 08 september 2005
Woede over bouwplan woontorens

Terug naar persoverzicht

oegstgeest - Tot grote ergernis van buurtbewoners wil bouwbedrijf Jos Jansen opnieuw zes woontorens in Poelgeest bouwen, die zeven woonlagen tellen. Het gaat om het project Heemland Terras 10-14. De Kopersvereniging Simontjesveld Noord kondigt een juridische strijd aan om de gebouwen kleiner en lager te krijgen.


Het bouwbedrijf heeft op 30 augustus een bouwaanvraag ingediend. Jansen wacht de lopende procedure over het bestemmingsplan niet af en hoopt dat de gemeente vrijstelling verleent. Het bestemmingsplan is vlak voor de zomer, wegens een procedurefout, afgekeurd door gedeputeerde staten. Jansen heeft al eerder zes woontorens in Polegeest gebouwd waarover een juridische strijd nog niet is afgelopen. Ook bij dit project, Heemland Terras 1-6, zijn de hoogte en het volume van de gebouwen een doorn in het oog van omwonenden.

,,Kennelijk heeft het bouwbedrijf geen lering getrokken uit alle rechtszaken die gevoerd zijn voor Heemland Terras 1-6'', zegt Karin Rosdorff, vice-voorzitter van de kopersvereniging Simontjesveld Noord. Ze is bereid 'tot het uiterste te gaan'. ,,Ook deze torens zijn veel groter en breder dan wij dachten.'' Het project bevindt zich aan de noordelijke kant van Poelgeest. ,,Een van de eerder geplande gebouwen zou een soort poortgebouw zijn met een onderdoorgang voor fietsers en aan weerszijden twee halve torens. Maar dat zijn nu twee hele torens geworden, twee keer zo breed als in eerdere plannen.''

Laurens van der Vos, directeur bouwzaken bij Jos Jansen, is niet onder de indruk van Rosdorffs verhaal. ,,Wij hebben een overeenkomst met de gemeente dat wij bouwplannen mogen indienen, ook al is het bestemmingsplan nog niet rond.''

Van een vergroting van het bouwvolume is geen sprake, zegt de directeur. ,,De wijkbewoners verwarren het stedenbouwkundige verhaal van Poelgeest met de daadwerkelijke bouwplannen. Die kunnen anders uitpakken dan een globale stedenbouwkundige opzet. Het poortgebouw is overigens om verkeerstechnische redenen geschrapt. Dus het bouwvolume is eigenlijk kleiner geworden.''

Erna Straatsma


donderdag 22 september 2005
'Auto's op Lange Voort afremmen'

Terug naar persoverzicht


OEGSTGEEST - Het verkeer over de Lange Voort in Oegstgeest rijdt te hard. Als het aan het Oegstgeestse college ligt, komen er maatregelen om auto's af te remmen. Uit onderzoek blijkt dat vijftien procent van de auto's harder rijdt dan 44 kilometer per uur, terwijl dertig is toegestaan.


Met de komst van een autotunnel tussen Poelgeest en de Leidse Merenwijk wordt het nog drukker op de Lange Voort dan het al is. Dan hoeft verkeer van en naar Leiden niet meer om te rijden. Het Oegstgeestse college wil daarom maatregelen nemen voordat de tunnel open gaat. Extra drempels op de nieuwe route tussen de Merenwijk en Poelgeest hebben geen zin. De snelheidsremmende maatregelen kosten Oegstgeest zo'n 90.000 euro.

Het college doet zijn voorstel op basis van een onderzoek door adviesbureau Goudappel Coffeng, dat veel stof heeft doen opwaaien. Het bureau bekeek de verkeerssituatie in de 'autoluwe' nieuwe wijk, waar het veel drukker bleek te zijn dan in de gemiddelde Nederlandse nieuwbouwwijk. Niet alleen doordat sluipverkeer door de wijk rijdt, maar ook door de vele autobezitters in Poelgeest zelf.

Oegstgeest zou het liefst de tunnel permanent afsluiten voor autoverkeer, maar dat is in strijd met een convenant dat de gemeente heeft gesloten met Leiden.

Goudappel Coffeng adviseert om een nieuwe aansluiting voor fietsen en/of auto's tussen Poelgeest en de Oegstgeesterweg aan te leggen, zodat het autoverkeer zich enigszins verdeelt. Het college stelt voor om een besluit daarover uit te stellen. Eerst moet de gemeente met Leiden overleggen over het Trekvaartplein, waar de alternatieve route langs loopt.

Silvan Schoonhoven


dinsdag 27 september 2005
Nog 250 huizen in Poelgeest vrij


Terug naar persoverzicht


oegstgeest - Geïnteresseerden die nog een huis in nieuwbouwwijk Poelgeest willen, hebben de keus uit meer dan 250 woningen. Aan het einde van het jaar begint de bouw van zo'n 145 woningen aan de Clusiuslaan. Als de woontorens Heemlandterras 10-14 worden gebouwd, komen nog eens tachtig woningen beschikbaar. Een derde bouwproject aan de Renbaan Noord, levert negentien huizen op. In De Burcht langs de Holle Mare is nog ongeveer de helft van de twintig appartementen beschikbaar. Dat zegt Nico Dost, projectleider van Poelgeest over de laatste deelprojecten van de Oegstgeestse nieuwbouwwijk.


Het bouwplan voor de Clusiuslaan, dat ook een peuterspeelzaal en een huisartsenpraktijk omvat, heeft lang stil gelegen. Doordat niet duidelijk was of de omstreden tunnel tussen Poelgeest en de Leidse Merenwijk er zou komen, heeft het plan bijna twee jaar in de bureaulade gelegen. Het oude plan was financieel niet haalbaar en leverde veel bezwaarschriften op. Een aantal huizen kwam te dicht op bestaande woningen te staan. Nu duidelijk is dat de tunnel er komt, staat ook weinig het bouwplan meer in de weg. Het gaat om ongeveer 66 koopwoningen en tachtig huurhuizen. In de laatste categorie komen 53 sociale woningen, de rest is mogelijk bestemd voor studenten. Studentenhuisvester SLS Wonen gaat hier mogelijk experimenteren met 'maatschappelijk gebonden eigendom', dat inhoudt dat sociale koopwoningen onder de marktprijs van de hand gaan. Als de bewoner het huis weer verkoopt, is een deel van de winst voor de woningbouwer. Zo probeert SLS studenten te stimuleren om door te stromen als ze afgestudeerd zijn.

De bouw van de woontorens Heemlandterras 10-14 aan de Adriaan van Royenlaan moet ook nog van start gaan. Dit bouwplan stuit op veel bezwaren van omwonenden. De woontorens van bouwbedrijf Jos Jansen vallen te groot uit, vinden ze. De kopersvereniging Simontjesveld Noord kondigt een juridische strijd aan om de gebouwen kleiner en lager te krijgen. Ook een naburig bouwproject van Jos Jansen (Heemlandterras 1-6) houdt al jaren de gemoederen van buurtbewoners bezig. Ze vinden dat grote bouwprojecten als deze het groene karakter van de wijk, dat hen was beloofd toen ze hun huis kochten, aantasten.

Een derde bouwproject verrijst aan de Renbaan Noord. Waar nu nog noodvoorzieningen staan, komen negentien woningen. De Burcht Holle Mare, die zes verdiepingen hoog wordt, komt achter de Tuinmuur aan het riviertje de Holle Mare te liggen. De hele Waterbuurt (het project Rietkaag) is inmiddels verkocht, meldt Dost. Het gaat om 73 luxe woningen rond de Martinus Houttuinhof.


vrijdag 14 oktober 2005
Molen 't Poeltje is ruïne af


Terug naar persoverzicht
Foto: Hielco Kuipers


warmond/oegstgeest
- Kort geleden was het nog een ruïne, niet meer dan een stomp vol gaten. Over een paar weken is 't Poeltje weer een echte molen. Dan is de restauratie van het rijksmonument in de uiterste uithoek van Warmond, nabij de Oegstgeester nieuwbouwwijk Poelgeest, voltooid en draait de molen weer. Molenmakersbedrijf Verbij uit Hoogmade is nu bezig met afrondende werkzaamheden, zoals het afmonteren van de staartbalk aan de achterkant van de molen en het voltooien van vloertjes in het pand.


De Rijnlandse Molenstichting trok zich enkele jaren geleden het lot van de verwaarloosde molen aan. De stichting vroeg de monumentenstatus aan en kreeg deze ook, waardoor het iets makkelijker werd om een deel van de restauratie te bekostigen.

Molen 't Poeltje werd gebouwd rond 1787 om de Klaas Hennepoelpolder te bemalen. Tot 1924 was de molen in bedrijf. Daarna raakte hij in verval.

Er volgden nog een paar opknapbeurten, maar de afgelopen dertig jaar was er geen redden meer aan. De kap en de wieken verdwenen, en in de stenen romp ontstonden grote gaten. De gemeente Oegstgeest vatte daarom ooit het plan op om de ruïne aan de vleermuizen te geven.

De eerste fase van de restauratie begon ruim anderhalf jaar geleden. Molenmaker Verbij zette toen de stomp weer recht. Een half jaar geleden pakte Verbij de rest van het monument aan. Op de werkplaats werd een kap gemaakt die drie weken geleden in zijn geheel op de stomp is geplaatst. Daarna stak Verbij de wieken erin.

Van het ooit geopperde idee om de molen te verplaatsen vanwege de steeds verder oprukkende bebouwing, stapte de Rijnlandse Molenstichting toch maar af. Het monument vangt op de huidige plek voldoende wind om te draaien. Er zijn in de directe omgeving ook geen huizen gepland.

Half november moet 't Poeltje weer draaien. Een molenaar heeft de Rijnlandse Molenstichting nog niet gevonden. ,,Daar zijn we nog mee bezig'', zegt voorzitter Loek Dijkman van de stichting. ,,Je kunt niet zomaar een blik molenaars opentrekken. Het moet iemand zijn die gediplomeerd is en die bereid is er tijd in te steken.''


dinsdag 25 oktober 2005
Nieuwe bomen bij Zwetsloot


Terug naar persoverzicht

WARMOND OEGSTGEEST - De bijl gaat in ruim honderd bomen op het terrein van boerderij Zwetsloot aan de Haarlemmertrekvaart, op de grens van Warmond en Oegstgeest.

De nieuwe eigenaar van de vervallen boerderij, Cock Lafeber, heeft een kapvergunning aangevraagd voor de bomen, waarvan de meeste volgens hem of dood zijn of ziek. ,,Tachtig bomen hadden sowieso geen bestaansrecht meer.''

Volgens hem hoeft niemand zich zorgen te maken over het groen. Lafeber: ,,Rond de locatie komen tweehonderd nieuwe knotwilgen. Daarnaast komt er een boomgaard. Alles bij elkaar een verdrievoudiging van het aantal bomen dat er nu staat.''

Waterpeil
Volgens Cock Lafeber is het waterpeil in het gebied, dat grenst aan de nieuwe woonwijk Poelgeest, zo gestegen dat de bomen daar een enorme klap van hebben gekregen. Om nieuwe aanplant te laten aanslaan is het nodig om de grond flink op te hogen.

Maatschappelijk ondernemer Lafeber, die directeur is van de Leidse Buurtwerkmaatschappij, heeft de boerderij en een deel van de grond gekocht om er een 'activeringscentrum' van de grond te tillen. Daar kunnen mensen terecht voor het verrichten van 'zinvolle, arbeidsmatige werkzaamheden'.

De doelgroep bestaat uit mensen die om welke reden dan ook niet deelnemen aan het arbeidsproces. Een deel van de mensen komt wellicht nooit op de arbeidsmarkt terecht, voor anderen is het een stap op weg naar een betaalde baan.

Lafeber spreekt zelf het liefst van een activeringsplein, dat volgens hem in zekere zin vergelijkbaar is met het Meubelplein in Leiderdorp. ,,Daar is voor elke klant wel iets te halen. Zo moet het ook in de zorg- en welzijnssector.''

De maatschappelijk ondernemer, die zelf in de boerderij gaat wonen, wil onder meer een dierenpension, een kinderboerderij en een atelier bouwen.

Bij zijn concept is Lafeber partners aan het zoeken: instellingen, opleidingscentra en werkgevers. Met het Wellantcollege is hij bijvoorbeeld in gesprek over de aanleg van de boomgaard. ,,Die moet een zodanige variëteit hebben dat er het hele jaar door aan te werken valt.''

Lafeber wil het centrum pas openen als alle accommodaties af zijn. Dat is volgens hem nog voor de zomervakantie. ,,Ga je in fases open, dan wordt het rommelen en knoeien. We willen meteen goed van start gaan.''Honderd bomen rond boerderij Zwetsloot, op de grens van Oegstgeest en Warmond, worden gekapt.

Judy Nihof


dinsdag 25 oktober 2005
Oegstgeest wil Leiden tot onderhoud dwingen


Terug naar persoverzicht


OEGSTGEEST - Als de gemeente Leiden de bruggen over de Haarlemmertrekvaart niet opknapt, doet Oegstgeest het zelf en krijgt Leiden de rekening gepresenteerd. Oegstgeest heeft een brief gestuurd waarin het de buurgemeente sommeert om het achterstallig onderhoud aan de Kwaakbrug, Poelgeesterbrug en Vissersbrug aan te pakken. Binnen twee en een halve week moet Leiden antwoorden met een voorstel, anders kan Oegstgeest naar het wapen van de 'bestuursdwang' grijpen.


De twee gemeenten liggen al langer in de clinch over de Haarlemmertrekvaart. Leiden heeft lang geprobeerd om de vaart aan Oegstgeest te slijten. Oegstgeest mocht de waterweg gratis overnemen, maar de gemeenteraad wilde geld toe. Het achterstallig onderhoud van de bruggen zou Oegstgeest teveel gaan kosten en de raad wilde daarvoor ruim twee miljoen euro meekrijgen. Leiden weigerde en verkocht de vaart vervolgens aan de Oegstgeestse ondernemers Menno en Maurits Smitsloo, die grote plannen hadden voor de aanleg van steigers. Dat leverde protesten op van omwonenden en firma van Smitsloo trok de plannen weer in.

Menno Smitsloo denkt dat de brief op poten van kansloos is. ,,Omdat de afgelopen twee decennia geen onderhoud is verricht, is de onderhoudsplicht van Leiden verjaard. Het ligt dus nu bij Oegtgeest, niet bij Leiden.'' Bovendien, zo stelt Smitsloo vast, is Oegstgeest altijd verantwoordelijk als iemand schade oploopt als gevolg van het slechte onderhoud, als bijvoorbeeld iemand er vanaf valt door een kapotte leuning of van zijn fiets valt door slecht wegdek.

Oegstgeest heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de onderhoudskosten. Die bedragen volgens Oegstgeest 2,7 miljoen. Een extern bureau heeft een plan opgesteld om het onderhoud uit te voeren. Volgens Smitsloo zijn de kosten echter veel te hoog ingeschat. ,,Het verbaast me dat de gemeente het zo speelt. De raad had er juist om gevraagd dat het college weer ging praten met Leiden. Het staat zo slordig als twee aanpalende gemeentes tegen elkaar gaan procederen.''

De Haarlemmertrekvaart werd in de zeventiende eeuw uitgegraven tussen Haarlem en Leiden. Die twee gemeentes waren samen eigenaar. Vorig jaar werd het bezit tussen Haarlem en Leiden opgeknipt en is Leiden eigenaar van het zuidelijk deel. Bijna drie kilometer van de trekvaart loopt over Oegstgeests grondgebied.

Silvan Schoonhoven


woensdag 02 november 2005
Oegstgeest aan Leiden: Schrap die tunnel


Terug naar persoverzicht


OEGSTGEEST - Schrap de tunnel tussen de Leidse Merenwijk en Poelgeest. Dat vragen de Oegstgeestse gemeenteraadsleden in een brief aan hun Leidse collega's. Het argument om het plan terug te draaien: de tunnel is het geld en de moeite niet meer waard als Oegstgeest een paaltje aan zijn kant van de tunnel plaatst. Door de bouw van de tunnel af te blazen, spaart Leiden bijna drie miljoen euro uit, houdt de Oegstgeestse gemeenteraad de collega's uit de buurgemeente voor.


Wethouder De Ruyter is vastbesloten om een paal voor de tunnel te plaatsen, in elk geval een die tijdens de spitsuren uit het wegdek oprijst. Daarom vraagt de voltallige raad of Leiden niet wil 'heroverwegen of de tunnel echt noodzakelijk is'. ,,De beperkingen die de gemeente Oegstgeest gedwongen is op te leggen met het oog op de leefbaarheid van Poelgeest zullen het praktisch nut van de tunnel voor beide gemeentes zeer laag maken.'' Volgens berekeningen zou Poelgeest zonder paal worden opgezadeld met ruim vijfduizend extra auto's per dag.

Wil de Leidse raad dan toch groen licht geven aan het plan -zo adviseert Oegstgeest- dan kunnen ze ook kiezen voor een smallere buis. Een afgeslankte tunnel dan alleen geschikt voor fietsen, openbaar vervoer en nooddiensten, in één richting tegelijk. Het auto-sluipverkeer, waar Oegstgeest bang voor is, moet dan een andere route zoeken. Met een smallere tunnel spaart Leiden alsnog een miljoen euro uit ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

,,We willen niet de afspraken met Leiden eenzijdig verbreken'', benadrukt Matthijs Huizing van de VVD. ,,Maar we willen Leiden wel eraan helpen herinneren dat het weinig zin meer heeft om zoveel geld uit te geven voor dit project.


Silvan Schoonhoven