De wijk Poelgeest is regelmatig in het nieuws.
Hier een bloemlezing van artikelen uit het Leidsch Dagblad (tenzij anders vermeld).
donderdag 23-01-2003
Poelgeest: de financiële beklemming van een ingeklemde nieuwbouwwijk

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEESTERCOURANT

Door Antoon Koch

Negen jaar geleden. In het Leidsch Dagblad van 7 februari 1994 zegt wethouder Ton Kohlbeck over de Broek & Simontjespolder: "Het maken van het bestemmingsplan, dat is de tijdsfactor die ons benauwt. 'Bezwaarschriften zouden de zaak in de war kunnen schoppen. Maar dan moeten wij in overleg treden met het Rijk en proberen er samen uit te komen. Als iedereen van goede wil is moet dat mogelijk zijn". Het was ten tijde dat Oegstgeest zwaar gebukt ging onder druk van Ged. Staten om binnen zeer korte tijd met een ontwikkelingsplan voor de B&S-polder te komen. Als er sprake is van een jaar dat de B&S-polder in de media bijna aan de orde van de dag was, dan was het wel 1994. Gedeputeerde Staten lieten het college van B&W Oegstgeest weten : dat als ze niet bereid waren in genoemde polder een nieuwe woonwijk, met een verbinding voor snelverkeer via Oegstgeest en de Merenwijk en met integratie van het woonwagenkamp, te bouwen het Leiden dan maar moest doen. In 1994 was het reeds bekend dat, als de gemeente Oegstgeest de wijk Poelgeest zou gaan ontwikkelen, er sprake was van een geraamd tekort van 14 miljoen gulden. Door het laten vervallen van een autoverbinding kon het echter al een besparing van meer dan 13 miljoen opleveren. De gemeente noemde nog wel drie tunnels voor langzaam verkeer richting Merenwijk.

De gang van zaken rond het woonwagenkamp was er een voor Leiden. "Voorkeur van de Provincie", zo blijkt uit een LD-artikel van 19 maart 1994, "is een wijk met twee ontsluitingen en een woonwagenkamp"."Als Oegstgeest niet aan die voorwaarden voldoet", aldus de Commissaris van de Koningin, Patijn, "dan zullen wij bevorderen dat de wijk door Leiden wordt ontwikkeld". Snelheid was geboden want het slaan van de eerste paal voor 1 januari 1995 was afhankelijk van een rijkssubsidie van 10 miljoen gulden. "De Provincie zet Oegstgeest onder druk. Of de gemeente binnen een maand maar even wil berichten omtrent een verzoek een woningbouwlocatie te willen ontwikkelen in de Broek en Simontjespolder" aldus een O.C. Commentaar in de editie van 23 maart 1994. De woningnood noopte er toe de Broeken Simontjespolder in de tweede, gedeeltelijke herziening van het Streekplan Zuid-Holland West te duiden als woningbouwlocatie. "De ligging daarvan is niet ideaal voor het beoogde doel. Ontsluiting kan niet dan door het maken van hoge kosten. Ooit koesterde de gemeente plannen om in deze polder een sportveldencomplex aan te leggen.

Met de opmerking van G.S. dat Oegstgeest moet voldoen aan door hun gestelde uitgangspunten wordt de gemeente met de rug tegen de muur gezet. Als Oegstgeest daaraan niet wil voldoen dan Leiden wel. Het komt als een ultimatum over", aldus het commentaar in de O.C. Dit alles speelde zich af op een ongelukkig moment. De gemeente beleefde met de komst van Leefbaar Oegstgeest, als uitslag van de raadsverkiezingen, een aardverschuiving met op de achtergrond een dreigende, gedwongen grenswijziging. Oegstgeest, sterk onder druk staande van G.S. vroeg uitstel aan van de ontwikkeling 'binnen een maand' van de woningbouwlocatie. "Een termijn die weinig begrip toont voor de politiek-bestuurlijke gang van zaken". De Oegstgeestenaar Lisman en kersvers wethouder (Leefbaar Oegstgeest) trad in overleg met Leiden waar hij een oude rot als Tjeerd van Rij tegenover zich zag. Het liep uit op een 'annexatiestrijd'. Te vroeg trok het Leidsch Dagblad in een commentaar van 26 mei 1995 de conclusie dat het al in kannen en kruiken was: "Najarenlang soebatten heeft de provincie de knoop doorgehakt. De Broeken Simontjespolder, eigendom van Oegstgeest, wordt aan de gemeente Leiden toegewezen zodat er eindelijk woningen kunnen worden gebouwd". Oegstgeest werd verweten meer duurdere huizen te willen bouwen dan Leiden dat vooral voor lagere inkomens wilde bouwen. De gemeente ging daartegen in verweer. Leidens wethouder Tjeerd van Rij vond het terécht dat de Provincie het middel van gedwongen grenscorrectie toe wilde passen. Tijdens de raadsperiode 1990-1994 heeft Oegstgeest altijd beweerd dat er over bebouwing van de B&S-polder viel te praten. "Maar niet ten koste van alles", aldus toentertijd VVD-wethouder Henk Rijks.

De O.C. van 1 juni 1994 berichtte: "De ontwikkeling van de polder is een miljoenenverslindende zaak. De ligging roept vraagtekens op. Is deze plek wel geschikt is om te dienen als toekomstige woonwijk? Met betrekking tot de hoge kosten kans als saillant voorbeeld worden genoemd het eventuele doortrekken van de Lange Voort met een brug over de Trekvaart. Leiden beweert, ondanks de financiële tekorten, aan de eisen van de Provincie te kunnen voldoen. Oegstgeest moet in staat gesteld worden de polder te ontwikkelen maar zonder de te hoge eisen die de Provincie stelt. De druk van bovenaf blijkt intussen zo groot te zijn geworden dat zelfs Leefbaar Oegstgeest, die met 7 zetels (waarvan twee wethouders) zich in de gemeenteraad genesteld heeft moet erkennen haar standpunt dat de B&S polder groen moet blijven, te hebben verlaten". In september 1994 trok een inzonden brief van H.J. Peeters uit Oegstgeest in het Leidsch Dagblad de aandacht. Hij noemt de aansluiting bij Leiden van de B&S-polder van 'twee kwaden de minste' .Het uitgangspunt blijft dat de polder bebouwd wordt, dat hebben hogere machten beslist. Oegstgeest staat zijn grondgebied af aan Leiden, minus een royale groenstrook, tegen , een symbolisch bedrag, want Leiden krijgt de niet geringe ontwikkelingskosten op zijn bordje. In ruil staat Leiden op zijn beurt aan ons een wormvorming aanhangsel af: de Raadsherenwijk en/of de Vogelbuurt. "Op termijn kunnen wij dan tevens de Leidse Hout tot een Oegstgeester Hout maken.

Geen ontwikkelingskosten meer voorde Hout en de beide wijken als compensatie voor de O.G.B. die Leiden derft". Binnen de gemeenteraad waren de rapen gaar toen Leefbaar Oegstgeest fractievoorzitter de Soeten voorstelde de onderhandelingen over de B&S polder te staken en op juridische gronden te bezien of deze groen zou kunnen blijven. Het Streekplan zou ontwettig zijn vastgesteld omdat het niet door G.S. ter visie was gelegd en er geen inspraak had plaatsgevonden. De LO wethouders sloten zich hier bij aan. Een ommezwaai van 180 graden. Tijdens een tot half twee 's nachts durende raadsvergadering koos de meerderheid van de raad, uitgezonderd Leefbaar Oegstgeest, voor het B&S plan. Op 19 oktober 1994 was annexatie door Leiden bijna een feit. "Er werd nog gesproken over 'mocht deze doorgaan'. Dit naar aanleiding van een mededeling van G.S. 'besloten te hebben de grenscorrectie door te zetten'. De subsidie op de te ontwikkelen woonwijk ten bedrage van 10 miljoen gulden moest toentertijd voor 1 oktober 1994 de deur uit zijn. Leiden en Warmond moesten mede ondertekenen. Deden het niet, dus deed Oegstgeest het maar alleen om de schijn te voorkomen te laat te zijn en te laten merken de B&S polder tot ontwikkeling te brengen. Over dit laatste werd geprocedeerd. Eerst door Lisman en na diens vertrek uit de raad door wethouder Van EIsen. Dat de annexatie niet doorging betekende wel het doen van concessies. Daaronder wordt wel genoemd de ontsluiting naar de Merenwijk waarover een convenant bestaat. Uit de geschetste aanloop, waarover op zich een boek valt te schrijven en waarvan het goed is te weten onder welke grote druk de gemeente stond van de zijde van G.S., blijkt dat herhaaldelijk gerefereerd is aan de hoge kosten. Had vanaf 1994 de vinger juist op dit punt niet EXTRA goed bij de pols gehouden moeten worden?

De bebouwing van de Polder startte met een tekort dat door 'inverdienen' tot reducering daarvan tot nul zou kunnen leiden. Het plan op zich is ambitieus van opzet, maar kan het nog tot in alle facetten gehandhaafd blijven ten aanzien van de torenhoge tekorten? Ingrijpende ombuigingen zijn thans voorgesteld. Tijdens de vorige week gehouden commissievergadering van de commissie Ruimte en Groen werd de conclusie getrokken dat terugdringen van het tekort niet alleen meer in Poelgeest gevonden kan worden maar ook elders in Oegstgeest. De ombuigingen staan tot nu toe als 'geheim' aangemerkt. Dit kan, gezien de huidige situatie, niet als zodanig aan de burger van Oegstgeest worden verkocht. "De klinkers dienen te worden getild om te laten zien wat er onder zit", was de strekking van een hoofdredactioneel commentaar in het Leidsch Dagblad van zaterdag jl. Zeer terecht. Na de vorige week gehouden commissievergadering van Ruimte & Groen waren de commissieleden, na afloop van een besloten gedeelte, het er over eens dat de ombuigingsvoorstellen nog niet aan de openbaarheid konden worden prijsgegeven totdat de gemeenteraad daartoe, tijdens de raadsvergadering op donderdag 30 januari aanstaande, besluit. Men beroept zich daarbij op artikel 25 van de Gemeentewet.

Er wordt momenteel gewerkt aan een 'burgersamenvatting' van het stuk, die gisteren door B&W is vastgesteld en daarna onder de gehele bevolking van Oegstgeest verspreid zal worden.

Poelgeest wil niet bloeden voor tekorten
dinsdag, 28-01-2003

Terug naar persoverzicht

'Deze wijk is besmet'

OEGSTGEEST - De inwoners van Poelgeest wensen niet op te draaien voor het miljoenentekort dat met de aanleg van hun nieuwbouwwijk ontstaat. Die boodschap verkondigde een aantal buurtbewoners tijdens de tweede 'hersengymnastiekavond' van Leefbaar Oegstgeest. Diep in zijn hart was LO-fractievoorzitter Eegdeman teleurgesteld. De problemen in de wijk zijn groot en de schuld waarmee Oegstgeest kampt is reusachtiger. Daarom had hij gerekend op een bomvolle zaal. De fractievoorzitter kwam van een koude kermis thuis. Niet meegerekend de twee VVD-raadsleden, de pers, een enkele belangstellende van buitenaf en de partijgenoten, waren er niet meer dan twintig mensen naar de aula van basisschool De Vogels gekomen. ,,De Poelgeestenaren zijn murw geworden'', concludeerde Eegdeman na afloop. ,,Hier is ook zoveel gebeurd.'' Toch kon de partij ook gisteravond met een paar slimme suggesties en opmerkingen naar huis. Zo wist A. Vos te vertellen dat Oegstgeest ook geld kan verdienen door de achtertuin van Poelgeest juist niet te bebouwen. B en W hebben het voorstel gedaan om dit recreatieve polderpark met huizen vol te zetten. Volgens Vos is dat helemaal niet nodig, omdat de provincie natuurgebieden subsidieert. ,,Maar de Broek- en Simontjespolder staat niet eens aangemerkt als natuurgebied.'' Als Oegstgeest slimmer was geweest, had zij geld kunnen vangen voor de achtertuin, zei Vos. ,,Nu is het misschien te laat.'' ,,Hoezo denkt het college extra huizen te kunnen bouwen'', klonk I. Hahn. ,,De grootste frustratie van deze wijk is de bouwvertraging.'' Als het aan B en W ligt worden de Veerpolder (tegen Warmond aan), het terrein van de ijsbaan tegenover woonwagenkamp Trekvaartplein en het Heemzichtpark volgebouwd. ,,Schandalig zo'n plan'', merkte Hahn op. ,,Wij hebben als bewoners in deze wijk geïnvesteerd, juist vanwege het groene karakter.'' Daar merkt Leidenaar Vos weinig van, zo maakte hij duidelijk. ,,Poelgeest zou een autoluwe wijk worden.'' Als hij 's morgens op zijn fiets door de wijk rijdt, ziet hij colonnes auto's voorbij komen. Dat het college vooral bezuinigingsvoorstellen heeft gedaan die directe gevolgen voor Poelgeest hebben, heeft de wijkbewoners niet blij gemaakt. C. van Gugten merkte op dat de hele dorpsgemeenschap is gefocust op Poelgeest. ,,Is dat geld nu nergens anders te vinden?'' Eegdeman legde nog uit dat in de begroting 2003 voor Poelgeest zeven miljoen uit de spaarpot is gehaald, maar dat maakte weinig indruk. Dan moet je als inwoner van deze wijk twee keer bloeden, werd opgemerkt. Als eerste bij de bezuinigingen die deze wijk aangaan en dan nog eens bij de maatregelen die hun weerslag op heel Oegstgeest hebben. Hahn: ,,Deze wijk is besmet. Wie zijn huis wil verkopen, raakt dat aan de straatstenen niet meer kwijt. Iedereen weet dat hier grote problemen zijn.''

Nancy Ubert

SLS waarschuwt Oegstgeest voor 'verkeerde zuinigheid'
donderdag, 30-01-2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST/LEIDEN - Oegstgeest moet zich niet te snel rijk rekenen, zo waarschuwt de Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS). Als de gemeente niet meer investeert in het bouwplan Clusiuslaan in Poelgeest en haar afspraken met de SLS niet nakomt, kan zij een forse claim verwachten. In dat geval is Oegstgeest volgens de SLS op een verkeerde manier zuinig. Overal in het dorp wordt over de bezuinigingsmaatregelen gesproken die het college heeft voorgesteld om het miljoenengat te dichten. Leefbaar Oegstgeest heeft zijn leden verscheidene malen aangegeven, dat de grootste partij van het dorp het eens is met de bezuiniging op de Clusiuslaan. Door niet mee te betalen aan de garage die onder de winkels moet komen en sociale woningen door dure huizen te vervangen, kan de gemeente tegelijkertijd besparen en verdienen. N. Stikkelorem, hoofd vastgoed van de SLS, voorspelt dat Oegstgeest in dat geval minder winst maakt dan zij nu denkt. Hoe hoog de claim is waarmee de SLS dreigt, wil hij niet zeggen, maar het gaat in elk geval niet om een paar centen. ,,Wij hebben aanzienlijk in dit bouwproject geïnvesteerd'', zegt Stikkelorem. ,,We hebben verschillende onderzoeken moeten doen en dat kost geld.'' Het bouwplan Clusiuslaan is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. De SLS werkte aanvankelijk samen met de Rabobank, maar die haakte af. In Du Prie vond de SLS een nieuwe partner. ,,Het is een moeilijk project'', aldus Stikkelorum. ,,Misschien wel de moeilijkste klus van Poelgeest. De maatschappelijke voorzieningen als een dagverblijf en huisartsenpraktijk; de winkels; de verkeersweg die het blok doorsnijdt en de ondergrondse parkeergarage zijn stuk voor stuk bepalingen waaraan wij moesten voldoen.'' Nu de randvoorwaarden zijn vastgesteld en de ambtelijke molens draaien om de SLS een fiat te geven, komt alles op losse schroeven te staan. De SLS is verbijsterd over de koersverandering van de gemeente. Stikkelorem weigert te geloven dat Oegstgeest besluit de sociale woningbouw te schrappen. Volgens hem is dat al zo'n ondergeschoven kindje in het dorp. Overigens hebben burgemeester en wethouders in het collegeprogramma opgenomen, dat minimaal dertig procent van elk nieuwbouwproject sociale woningbouw moet zijn. In Poelgeest is dat bij lange na niet het geval. Al eerder heeft het college in die nieuwbouwwijk uit bezuinigingsoverwegingen betaalbare woningen voor vrijesectorhuizen vervangen.

Nancy Ubert

Nieuwe suggesties op laatste brainstorm-avond LO
donderdag, 30-01-2003

Terug naar persoverzicht

Leiden buiten de deur houden, geld lenen en onderzoek doen

OEGSTGEEST - ,,Schaf af die sociale woningbouw! In die goedkope huizen komen toch alleen maar Leidenaars wonen. De mensen in Oegstgeest lukt het niet een huisje in eigen dorp te bemachtigen.'' Op de laatste brainstormavond van Leefbaar Oegstgeest, in een snikhete zaal in het gemeentecentrum, zijn weer heel andere geluiden te horen dan op twee eerdere bijeenkomsten. Zo'n vijftig burgers kwamen gisteravond hun zegje doen over het miljoenentekort van de gemeente. Van Rijn, voorzitter van de plaatselijke ijsclub: ,,Mijn voorstel houdt Oegstgeest groen, levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid en aan het milieu, want we gaan weer massaal op de fiets.'' De helft van de 16 miljoen euro die Oegstgeest nu rood staat, wil Van Rijn bezuinigen. ,,Op de tunnel naar de Merenwijk bijvoorbeeld.'' De andere helft moet de gemeente lenen tegen vier procent rente. ,,We lossen het in 20 jaar af, via een annuïteitenlening.'' Dat kost de gemeente 58.000 euro per jaar, heeft Van Rijn uitgerekend. ,,En nu komt de clou: we gaan parkeergeld heffen.'' Weer presenteert Van Rijn een ingewikkelde rekensom. Het komt erop neer dat wanneer Oegstgeest twee euro parkeertarief per uur rekent, na aftrek van materiaal en personeelskosten 715.000 euro per jaar overblijft. ,,Ruim voldoende voor de aflossing.'' Niet alleen Van Rijn had zich voorbereid. Ook Waijer, de burger die zich vorig jaar al kritisch uitliet over het huishoudboekje van de gemeente, liet blijken dat hij over het miljoenendebacle had nagedacht. ,,In de brief die B en W aan de burgers hebben geschreven, worden alleen de locatiesubsidie en de afkoop van de jachthaven als oorzaken van de overschrijdingen genoemd. Dit kan niet waar zijn, dus is de informatie onvolledig.'' Waijer vindt dat er zo snel mogelijke een onderzoek moet komen naar de oorzaak van de miljoenenramp. Net als een aantal andere mensen in de zaal vindt Waijer, dat deskundige burgers daarbij als klankbord kunnen dienen. ,,Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over het tijdstip waarop dit onderzoek is afgerond.'' Dat moet dan wel voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn, benadrukt Waijer. Anders weet de burger nog niet op welke partij hij moet stemmen. Dat de problemen niet uitsluitend in de schoenen van de bewoners van Poelgeest geschoven mogen worden, is de zaal wel duidelijk. ,,Jarenlang is reclame gemaakt voor die duurzame wijk. Als het bestuur hierop verder gaat bezuinigen, verliest het zijn laatste restje geloofwaardigheid'', klinkt het. Als aan het einde van de bijeenkomst twee vrouwen arm in arm het gemeentecentrum verlaten, merkt één van hen op: ,,Toch jammer dat Leefbaar Oegstgeest als enige partij een openbare discussieavonden houdt. Zo'n praat- en klaagsessie zou geen politieke kleur moeten hebben. De gemeente had zo'n bijeenkomst moeten organiseren.''

Nancy Ubert

Oegstgeest ziet bouwpartner in Warmond voor Veerpolder
vrijdag, 31-01-2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST/WARMOND - Oegstgeest wil samen met Warmond het nog ongerepte deel van de Veerpolder bebouwen. Dat heeft wethouder Meester van Oegstgeest gisteren bevestigd. Meester ziet in de bouw van huizen in de Veerpolder een mogelijkheid om het groeiende tekort van ruim 15 miljoen euro op de bouw van de wijk Poelgeest te kunnen verlagen. De bebouwing zou tussen de huidige noordgrens van Poelgeest en de spoorlijn moeten komen. De opbrengst van de huizen moet volgens Meester tussen Oegstgeest en Warmond verdeeld worden. Meester benadrukt dat Oegstgeest geen aanspraak maakt op Warmonds grondgebied. ,,We willen geen grenscorrectie'', zegt de wethouder. ,,Het lijkt ons interessant om in samenwerking met Warmond op Warmonds gebied te bouwen. Warmond heeft nog geen reactie gegeven op ons voorstel. Als ze interesse hebben moeten we de komende tijd gaan spreken over voorwaarden.'' Oegstgeest is niet geïnteresseerd in grond, maar in geld. Voor de bouw van Poelgeest droeg Warmond in 1995 vrijwillig een deel van haar grondgebied over aan Oegstgeest. Het Warmondse deel van de Veerpolder is momenteel natuurgebied. In het nog vast te stellen streekplan van de provincie staat het gebied ook als natuurgebied omschreven. In alle bouwambitie die Warmond het afgelopen jaar heeft ontwikkeld is de Veerpolder buiten schot gebleven. Warmond wil verschillende landelijke gebieden rond het dorp bebouwen, maar heeft geen plannen voor de Veerpolder. Oegstgeest was het volledig eens met een groene bestemming voor de polder, tot twee weken geleden, toen de gemeente ontdekte hoe groot de financiële problemen precies zijn. De Warmondse wethouder De Vroomen verbaast zich over de Oegstgeestse ideeën. ,,Oegstgeest heeft ons nog niets hierover verteld'', zegt De Vroomen. ,,We hebben volgende week een afspraak, dus dan zullen ze er wel mee komen. Mooi dat we dat nu al weten, want dan kunnen we ons erop voorbereiden.'' De Vroomen vindt het bebouwen van het Warmondse stuk grond 'geen logische keuze'. ,,We willen dat deze polder een groene buffer blijft. In dat plaatje past geen woningbouw.''

Coen Polack

Raad Oegstgeest onderzoekt debacle Poelgeest
vrijdag, 31-01-2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De gemeenteraad van Oegstgeest gaat een officieel onderzoek instellen naar de miskleunen in Poelgeest. De vier politieke partijen in het dorp willen weten hoe de miljoenentekorten zijn ontstaan en wie schuldig zijn aan de uitglijders die bij de aanleg van de nieuwbouwwijk zijn gemaakt. De raad is van plan een eigen onderzoek in te stellen, maar overweegt daarbij hulp van buitenaf in te roepen. De kans bestaat dat burgers met kennis van zaken voor deze klus worden gevraagd. Binnenkort gaan de fractievoorzitters om de tafel zitten om de koers te bepalen. De volksvertegenwoordigers beginnen met een hoorzitting. Als blijkt dat veel vragen onbeantwoord blijven komt daar een enquête achteraan. Bij een enquête kunnen ambtenaren, wethouders en raadsleden onder ede worden gehoord. Dat is bij een hoorzitting niet het geval. De Oegstgeestse volksvertegenwoordigers kwamen gisteravond niet zonder slag of stoot tot dit gezamenlijk besluit. Eerst moest schoon schip gemaakt worden. De partijen hebben de afgelopen tijd geprobeerd elkaar de schuld in de schoenen te schuiven. Progressief Oegstgeest vroeg de andere partijen te stoppen met dat spel. Fractievoorzitter Klaver: ,,Vooruitlopend op het onderzoek begint het speculeren en zwartepieten. Dat moet gewoon afgelopen zijn. Laten we ons baseren op feiten.'' VVD-fractievoorzitter Huizing moest wel zijn hart luchten voordat hij zover was. ,,Ondanks onze herhaalde oproepen om de financiële situatie duidelijk in kaart te brengen, werd geen enkel gevoel van urgentie zichtbaar.'' Oppositiepartij VVD heeft volgens Huizing de afgelopen tijd te weinig krediet gekregen van de collegepartijen, terwijl de liberalen herhaaldelijk hebben gewaarschuwd voor de problemen. De fractie heeft er telkens op gehamerd dat de andere partijen de penibele situatie onderschatten. ,,Onze degens hebben zich herhaaldelijk gekruist, maar er werd niet naar ons geluisterd.'' Het CDA toonde zich sportief en gaf dat ruiterlijk toe. Maar de drastische maatregel die de VVD voorstelde - verantwoordelijk wethouder Meester naar huis sturen - ging de christen-democraten te ver. Wethouder Meester verwees naar de verklaring die zij eerder deze maand heeft afgelegd, toen zij stelde dat zij geen schuld heeft aan een miljoenendebacle dat voor haar tijd in ontstaan. ,,De schulden zijn niet ontstaan toen ik hier kwam te zitten. Ik heb er alleen maar voor gezorgd dat de ellende zichtbaar is geworden. En nu wil ik door. Ik wil de problemen ook oplossen.'' Die kans heeft de raad haar gegeven. Terwijl onderzoek wordt gedaan naar hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen, moet Meester alles op alles zetten om de fouten recht te zetten. Volgens fractievoorzitter Eegdeman van Leefbaar Oegstgeest zal ze daarbij met argusogen worden gevolgd.

Nancy Ubert

Poelgeest-wethouder Meester overleeft motie van wantrouwen
vrijdag, 31-01-2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De Oegstgeester wethouder Meester, verantwoordelijk voor het miljoenentekort in de nieuwbouwwijk Poelgeest, heeft gisteravond een motie van wantrouwen overleefd. De door oppositiepartij VVD ingediende motie werd gesteund door één raadslid van collegepartij Leefbaar Oegstgeest. ,,Als Oegstgeest een gezonde toekomst tegemoet wil gaan, is daarvoor een adequaat, professioneel en krachtig bestuur vereist'', zo motiveerde de liberale fractievoorzitter Huizing het opzeggen van het vertrouwen in Meester. Volgens de VVD heeft Meester als verantwoordelijk wethouder de afgelopen tijd laten zien dat zij over te weinig daadkracht beschikt om de (financiële) problemen in nieuwbouwwijk Poelgeest op te lossen. Meester, die in 2001 het roer van haar voorganger overnam, is in de ogen van de VVD niet schuldig aan wat zich voor haar tijd heeft afgespeeld, maar op dit moment wél verantwoordelijk voor de miljoenenramp. Huizing: ,,Eerst heeft de wethouder een half jaar nodig om te ontdekken dat er iets niet klopt. Daarna volgt een periode van anderhalf jaar waarin het gehele college erachter komt dat Poelgeest één groot debacle is. Dit is één en al een gebrek aan gevoel voor urgentie en adequaat bestuur.'' Progressief Oegstgeest, Meesters partij, en CDA zijn unaniem van mening dat het te vroeg is om de wethouder naar huis te sturen. ,,Deze daad zou het bestuur lamleggen'', zegt PrO-fractievoorzitter Klaver. De christen-democraten zien ook wel dat de wethouder niet helemaal in het plaatje past, geeft fractievoorzitter De Kok aan. ,,Maar laten we eerst onderzoek doen. Als de feiten op tafel liggen, kun je zo'n beslissing altijd nog nemen.'' Leefbaar Oegstgeest heeft B en W gevraagd de portefeuilles opnieuw te verdelen. Fractievoorzitter Eegdeman: ,,Herschik en reflecteer. Laat één wethouder zich volledig aan Poelgeest wijden.'' Van Weeren is het als enige LO'er eens met de VVD-gedachte dat Meester haar beste tijd heeft gehad. Van Weeren woont in Poelgeest, waar veel burgers in de clinch met het gemeentebestuur liggen. Hij is vorig jaar voor het eerst in de raad gekomen nadat een flink aantal buurtbewoners op hem had gestemd en is één van de bezwaarmakers tegen een belangrijk bouwplan in de wijk.

Nancy Ubert

De aanpak van Poelgeest
woensdag 5 februari 2003
Oegstgeester Courant

Terug naar persoverzicht

De aanpak van Poelgeest
door Antoon Koch

Tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering legde wethouder Rianne Meester-Broertjes, inmiddels 1,5 jaar erantwoordelijk wethouder binnen het college, verantwoording af ten aanzien van de gang van zaken in Poelgeest In de periode tussen de conimissievergadering van de conimissie ruimte en groen, gehouden op 15 januari jl. en de raadsvergadering donderdag jl. is er in het bewonersplatform en de conimissievergadering over de hoofdlijnen m de grondexploitatie Poelgeest gesproken. "Het Leidsch Dagblad heeft mij gevraagd medewerking te verlenen aan het door deze krant in uitvoering genomen journalistiek onderzoek naar Poelgeest. Ik heb dat toegezegd voor wat betreft de beschikbaarstelling van openbare documenten en gegevens". Adus Meester. Op 21 januari is een openbare samenvatting van de grondexploitatie uitgebracht en toegezonden aan de pers en andere belangstellenden. "Als wethouder heb ik telefonisch contact gehad met alle direct betrokkenen bij de in de grondexploitatie genoemde ombuigingen. Dit waren de gemeenten Warmond en Leiden, de Provincie Zuid-Holland, de ijsclub en congrescentrum Oud-Poelgeest, het Zuid-Hollands Landschap, voetbalclub ASC, bouwbedrijf Du Prie en de Studenthuisvesting Leiden". Intussenhebben alle Oegstgeester huishoudens een brief in de bus gevonden over de stand van zaken. In het verlengde van die brief organiseert het college een gesprek met de bewoners van Oegstgeest op een avond al dan niet voor de raadsvergadering.

"Van 23 tot en met 25 januari hebben 43 inwoners van Oegstgeest en enkele daarbuiten de gemeente gebeld en geschreven met opmerkingen én vragen omtrent de ontstane situatie en met voorstellen voor mogelijke oplossingsrichtingen. Een breed scala aan thema's is in wisselende woordkeuzes genoemd" aldus de wethouder. Er kan nog steeds worden gereageerd. Aan de raad is intussen informatie verstrekt over de mogelijke lijnen van een onderzoek naar de gang van zaken en verder is er een aanzet gemaakt voor het in de komende weken te volgen communicatieproject vanuit de gemeente naar de bevolking in algemene zin.

Het projectbureau Poelgeest is bezig met het maken van een Plan van Aanpak voor alle genoemde ombuigingen in en rondom de wijk Poelgeest en het is de bedoeling dit in de commissie Ruimte en Groen van maart te behandelen. College en managementteam maken een groslijst van mogelijke projecten in Oegstgeest die geld kunnen genereren dan wel besparen, wat voor Poelgeest kan worden ingezet. Dit kan in april of mei door de raad worden besproken. Het is dan een lijst met globale voorstellen die bestemd is om de raad de gelegenheid te bieden een realistische en politiek haalbare opgave van voorsteIen op te stellen, die vervolgens nader uitgewerkt moeten worden.

Raad wil onderzoek Poelgeest
woensdag 5 februari 2003
Oegstgeester Courant

Terug naar persoverzicht

Wethouder Rianne MeesterBroertjes overleefde VVD motie
Door Antoon Koch

De bespreking van de gang van zaken rond de nieuwbouwwijk Poelgeest, waar sprake is van torenhoge tekorten, stond vorige week als sluitstuk op de raadsagenda. De behandeling van de voorgaande punten vergde nogal tijd en de klok wees reeds na tienen totdat het hete hangijzer uit de kast werd gehaald. AI die tijd had de VVD-fractie, zo bleek, al met een kant en klare motie in de 'binnenzak' gezeten. Aanvankelijk draaide de liberale fractievoorzitter Huizing om de hete brij maar rond elf uur zette zijn fractie de stap om het vertrouwen in wethouder Meester als eerstverantwoordelijke voor het project Poelgeest op te zeggen. Kennelijk was er, vanwege de voorafgaande beraadslagingen en gezien het late uur, toch enige aarzeling geweest om het ijzer te smeden en met de motie voor de dag te komen. Dit leidde tot schorsing van de raad die gevraagd werd de motie te ondersteunen en daarmee uit te spreken dat een gezonde toekomst van de gemeente Oegstgeest. een adequaat, krachtig bestuur vereist. De liberalen stelden dat het College met betrekking tot het project Poelgeest de afgelopen anderhalf jaar onvoldoende blijk had gegeven de gerezen problematiek op gepaste wijze te kunnen oplossen en in snelheid, duidelijkheid en juistheid van de informatie tekort was geschoten. "Ook bij het project Rijnfront is de start wankel met betrekking tot de exploitatie. De gemeente kan zich geen verdere tekorten op projecten veroorloven". Na voortzetting van de raadsvergadering bracht een kleine peiling aan het licht dat er binnen de fractie van LO sprake was van enige verdeeldheid wat tot uiting kwam tijdens de hoofdelijke stemming. De motie weid met 14 tegen en 5 voor (4 stemmen van VVD en 1 LO) verworpen. Bij LO was het Van Weeren die met de Liberalen meeging. Hij spande eerder met bewoners van Poelgeest een geding aan tegen de hoogte van appartementengebouwen Heemlandterras.


Wethouder Rianne Meester-Broertjes (rechts aan tafell naast wethouder Heleen Steens-Stam) noteert de vragen die op haar af komen (foto Koch)

Eegdeman (LO) in zijn antwoord op de v motie:"Het wegsturen van een wethouder maakt de toestand in Oegstgeest ernstiger. Is de motie het juiste argument op dit moment? Naar huis sturen is contraproductief, het leidt tot vertraging met negatieve gevolgen ten aanzien van de maximale, bestuurlijke inzet". Na de raadsverkiezingen vorig jaar telt het college geen vier maar drie wethouders. Ten aanzien van andere raadsperiodes één minder. Eegdeman stelde voor een wethouder de opdracht te geven zich uitsluitend gaat wijden aan Poelgeest. Pro-fractievoorzitter Klaver vatte zijn reactie op de motie kort en bonding samen: "Die komt te vroeg, eerst een gedegen onderzoek naar wat gebeurd is. De motie is eenzijdig". De Kok (CDA):"Wij hebben er goed over nagedacht. Het functioneren van het openbaar bestuur is een moeilijke zaak. Dat van de wethouder is niet helemaal zoals wij dat zouden willen, maar de motie komt te vroeg. Wij willen eerst een onderzoek over de laatste anderhalf jaar waarbij de feiten op tafel komen.

Wij zullen de komende tijd kritisch kijken naar de wethouder en wijzen de motie af'. Huizing (VVD) verklaarde dat zijn fractie de motie zou handhaven. "Het gaat ons niet om het verre verleden maar om de toekomsten een wethouder die in staat is het aan te kunnen". Rond middernacht dankte wethouder Meester-Broertjes voor het door meerderheid van de raad in haar gestelde vertrouwen. Daarbij niet ontkomende aan een kritisch volgen. In februari zullen de ombuigingsvoorstellen aan de orde komen. Oegstgeest gaat nog een lang en heet voorjaar tegemoet waarbij volgens de liberalen in hun motie ook de complexiteit en de financiële omvang van een toekomstig project Rijnfront een krachtig en ter zake kundig bestuur vereist.

Leefbaar Oegstgeest op (Poelgeest)pad
woensdag 5 februari 2003
Oegstgeester Courant

Terug naar persoverzicht

Waarom trokken raad en college vrijwel nooit aan de bel?

Door Antoon Koch

Iedere Oegstgeestenaar weet thans zo ongeveer dat de gemeente met de ontwikkeling van Poelgeest financieel behoorlijk in een impasse verkeert. Een tekort van 15 miljoen euro. dat kan uitgroeien tot 20 miljoen of zelfs meer aan het einde van de rit, wegwerken lijkt een schier onmogelijke taak. Leefbaar Oegstgeest ging drie avonden op stap. Deed Haaswijk, Poelgeest en het centrum Lange Voort aan om de meningen van de burgers te peilen. In hoeverre waren de Oegstgeestenaren tot nu toe geïnteresseerd in de gang van zaken ten oosten van de Haarlemmertrekvaart? Wie kan, ieder voor zich, antwoord geven op de simpele vraag: waar ligt de Klaas Hennepoelpolder en wat gaat er mee gebeuren? Het was een goed idee van Leefbaar Oegstgeest om tijdens de bijeenkomsten de bezoekers te confronteren met Poelgeest. Opvallend was dat tijdens de derde sessie, die in het gemeentecentrum werd gehouden, de belangstelling groter was dan in de wijk in ontwikkeling zelf. De gemeente heeft een zevental aanpassingen van het Plan Poelgeest gepresenteerd om daarmee uit de nesten te komen. Over een drietal als het, laten vervallen van de spoortunnel naar de Merenwijk in Leiden, idem van de bijdrage aan de geplande parkeergarage in de Clusiuslaan en het ombuigen van sociale woningbouw naar vrije sector bouw, verklaarde fractievoorzitter Ge Eegdeman dat ze voor LO bespreekbaar zijn. Met het uitvoeren daarvan en de uitgaven die tot 7 miljoen euro gedekt zijn kan het tekort tot 13 miljoen euro worden gedekt en blijft er nog 2,5 miljoen euro over. Voor wat betreft de Klaas Hennepoelpolder moet goed met Warmond worden overlegd. Opmerkelijk de uitspraak van LO dat 80 tot 90% van de Poelgeestbewoners tegen de spoortunnel naar de Merenwijk is. Niet uitvoeren daarvan betekent anderzijds wel extra kosten van een goede, tweede ontsluiting van de wijk aan de westkant zoals het vervangen van de bouwbrug door een permanente oeververbinding.

"Moeten wij als bewoners van Poelgeest straks meer lasten gaan betalen". Deze wijk is al een beetje besmet", aldus een wijkbewoner tijdens de bijeenkomst in de school 'de Vogels'.
Een ander:"Als wij het tekort van 15,4 miljoen euro in heel Oegstgeest moeten compenseren dan moet al het groen volgebouwd worden". Het bouwen van woningen op het huidige terrein van de IJsbaan ofwel de Ezelwei werd door de aanwezigen tijdens de bijeenkomsten als niet bespreekbaar gezien.
Landschappelijk (Landgoed Oud Poelgeest, de zichtlijn op het kasteel) . en als deel van de ecologisch zone is het een niet te verteren ingreep ofwel zeer onrealistisch. De Soeten (eerder .fractievoorzitter van L.O. in de gemeenteraad) stelde dat eerstens duidelijk omschreven dient te worden wat eventuele veranderingen in het gebied Poelgeest voorstellen. Ten aanzien van het Streekplan Zuid-Holland\West zijn daar in aanvang besluiten over genomen en het een en ander vastgesteld. Meerdere malen werd de suggestie gehoord het ASC-complex aan de Duivenvoordestraat de bestemming woningbouw te geven en ASC elders terrein in de Veerpolder aan te bieden. Een sportcomplex dat ook moet worden aangelegd. Het publiek stelde vele vragen: "Het heeft geen zin om nu te praten over voorstellen als je niet weet wat het meeste oplevert? Worden bij de dekking van de tekorten de schadeclaims meegerekend'."Is het stopzetten van het hele project rendabel'. "Kan van de Klaas Hennepoelpolder niet beter een golfterrein gemaakt worden'. "Valt er nog ergens voor de wijk subsidie binnen te halen'. "Kan de gemeente niet een lening afsluiten en die over een groot aantal jaren afbetalen?'. Landschappelijk gezien verwees één van de aanwezigen voor wat betreft de Hennepoelpolder naar het natuurgebiedplan Zuid-Holland. "Ga eens met de provincie praten". Hij vroeg zich wel af of het daar niet te laat voor wás. Ook was er tijdens en van de bijeenkomsten sprake van voortschrijdend inzicht ten aanzien van de Hennepoelpolder met een waterhuishouding die voor bruikbaar natuurwater naast gezuiverd water zorgt. LO-voorzitter Jan Dorresteyn: "Twee aparte systemen, dat begrijp ik niet. Het door het vorige college als verkoopargument gebruikt". In het plan Leidse Rijn is men daarop teruggekomen. "Wacht met de uitvoering van het gebied Hennepoelpolder tot het laatst, laat het zo, het is een van de laatste poldertjes", was een van de suggesties: De invoering van betaald parkeren werd meerdere malen genoemd als doel een deel van het gat in de exploitatiebegroting te dempen.

Duidelijk is de wens om te komen tot horen van betrokken personen teneinde zich een goed inzicht te verwerven waar het mis is gegaan. Of er daarna nog behoefte is aan een enquête is een tweede. Een groep wijze mannen blijkt zich vrijwillig beschikbaar te stellen om als extern controleteam te functioneren en eventueel zaken door te berekenen. "Exploitatiebegrotingen worden bij een gemeente op andere wijze gemaakt dan in het bedrijfsleven", zo werd opgemerkt naar aanleiding van dit burgerinitiatief. Of het niet beter zou zijn als Oegstgeest art. 12 gemeente was? Conclusie: "Als Oegstgeest zijn broek niet kan ophouden, dan is het volgende traject herindeling" Ook de vertrouwenskwestie ten aanzien van het college van B&W werd gesteld. Motie van wantrouwen? Naar huis sturen? "Wat moet er dan gebeuren", stelde Eegdeman die vond dat de VVD in de oppositie makkelijk praten had. "Ik heb, zoals in de media gesuggereerd is, niet de schuld gegeven aan twee VVD wethouders die deel uitmaakten van een vorig college maar er tijdens een raadszitting op gewezen dat O9k zij medeverantwoordelijkheid hebben gedragen". "Geen bijltjesdag"", aldus een der aanwezigen, "wij willen een goede discussie over zaken die je nu niet. zo maar even beslist en wat betreft de schuldvraag: begin eerst met een onderzoek door mensen die daarin gespecialiseerd zijn in samenwerking met een onafhankelijke klankbordgroep van wijze burgers. Laten de vier partijen in de raad zeggen: "Daar staan wij staan op".

Eindelijk overleg over tunnel Merenwijk
donderdag, 06-02-2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST/LEIDEN - De colleges van Oegstgeest en Leiden proberen morgen uit de impasse te komen die door de problemen in Poelgeest is ontstaan. Dat zei wethouder Meester van Oegstgeest gisteravond in de commissie ruimte en groen. De bestuurders praten over de tunnel die de nieuwbouwwijk met de Leidse Merenwijk moet verbinden, over de bruggen over de Haarlemmertrekvaart die Leiden moet onderhouden en over het verpauperde woonwagenkamp op het Trekvaartplein. Leiden en Oegstgeest sloten in 1995 een convenant om de Broek- en Simontjespolder, zoals Poelgeest toen nog heette, te bebouwen. De gemeenten zijn een aantal afspraken nog niet nagekomen. Vorig jaar kreeg wethouder Meester (Progressief Oegstgeest) van de gemeenteraad in Oegstgeest de opdracht om met Leiden te onderhandelen over de tunnel. De raad wilde onderzoeken of die verbinding uit het inrichtingsplan kan. Meester kwam van een koude kermis thuis. 'Onbespreekbaar', typeerde haar Leidse collega het voorstel. ,,Nu staan we aan het begin van een onderhandelingstraject'', zei Meester. De commissie reageerde sceptisch. VVD'er Huizing vroeg Meester hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat ze er ruim negen maanden over heeft gedaan om een afspraak met haar Leidse collega's te maken. ,,We hebben u in april gevraagd actie te ondernemen, en nu vertelt u dat u aan het begin staat? Het wordt tijd dat deze gemeente haar lot in eigen hand neemt. We gaan toch niet zitten wachten tot Leiden tijd en zin heeft? U moet een ultimatum stellen. Stippel een tijdspad uit. Als Leiden niet tijdig uitsluitsel geeft, bepalen we of we gaan bezuinigen op die tunnel. Dan zien we elkaar bij de rechter.'' ,,Je voert geen constructieve gesprekken door alleen maar overtuigd te zijn van je eigen gelijk'', zo verdedigde Meester de trage onderhandelingen. Hier zijn twee spelers in het spel.'' Huizing: ,,Na maanden zitten dan eindelijk de twee colleges bij elkaar. Heel loffelijk. Wat is er eigenlijk al die tijd gebeurd? Oeverloos getouwtrek, dat is het geweest.'' Ook Eegdeman van Leefbaar Oegstgeest liet blijken dat hij vindt dat Meester rijkelijk laat is met het overleg. ,,In dat convenant van 1995 staat ook dat de partijen direct met elkaar om de tafel gaan zitten als er iets verandert. Er zijn de afgelopen twee jaar genoeg redenen geweest om te gaan praten. Bijvoorbeeld toen de staatssecretaris in 2001 subsidie terugeiste.'' Meester hoopt dat ze spijkers met koppen kan slaan. Ze brengt de nieuwe exploitatie van de wijk, met een miljoenentekort, en het convenant ter sprake in het overleg.

Nancy Ubert

Commissie: bouw in Veerpolder onaanvaardbaar
donderdag, 06-02-2003

Terug naar persoverzicht

'Dit is een van de belangrijkste groene zones van de Leidse regio'

OEGSTGEEST - De Groenadviescommissie Oegstgeest noemt bebouwing van de Veerpolder 'volstrekt onaanvaardbaar'. Volgens voorzitter Van Helsdingen is het een 'bar slecht' idee om daarmee een deel van het miljoenengat in de Oegstgeester begroting te dichten. Toen de plannen voor de nieuwbouwwijk Poelgeest een aantal jaren geleden werden gemaakt, is afgesproken dat alleen de Broek- en Simontjespolder zou worden bebouwd. De Veerpolder en de Klaas Hennepoelpolder zouden een landschapspark worden. Niet alleen is dit de bewoners van de Oegstgeestse nieuwbouwwijk toegezegd, ook met de gemeente Warmond zijn hierover afspraken gemaakt. Die gedane beloften vormen voor de groenadviescommissie echter niet de enige reden waarom de gemeente van de Veerpolder moet afblijven. Het gebied is een ecologische hoofdverbinding, stelt Van Helsdingen, en is als zodanig al geoormerkt in provinciaal en zelfs landelijk beleid. Een ecologische hoofdverbinding fungeert als een veilig 'zebrapad'. Dieren, planten en bomen kunnen makkelijk een 'oversteek' maken naar het volgende terrein. Verschillende natuurgebieden staan met elkaar in verbinding dankzij de ecologische route. De Groenadviescommissie, die fel tegen het plan voor de Veerpolder ageert, heeft meer argumenten. ,,De Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder zijn essentiële schakels in de regionale groenstructuur'', aldus Van Helsdingen. ,,Het gebied is één van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste groene zone van de Leidse regio.'' Bovendien heeft de raad van Oegstgeest eind 2002 het gemeentelijk groenbeleidsplan goedgekeurd. Daarin staan de polders als 'belangrijk ecologisch terrein'. In feite is daarmee de juiste richting bepaald, vindt Van Helsdingen, die niet kan accepteren dat het college met het bezuinigingsvoorstel een paar maanden later opeens het roer dreigt om te gooien. De Groenadviescommissie verzet zich niet alleen tegen de bouwplannen voor de Veerpolder. Ook het terrein van de ijsclub moet maagdelijk blijven, vindt zij. Dit stuk grond ligt tegen het landgoed van Oud-Poelgeest aan. ,,Dat parkbos kent hoge natuurwaarden'', zegt voorzitter Van Helsdingen. Als het ijsclubterrein wordt bebouwd raakt volgens de commissie het natuurlijk evenwicht verstoord. ,,Want dit kleine restant weiland fungeert als overgangsgebied naar Oud-Poelgeest.''

Nancy Ubert

'Hoopgevend' eerste gesprek over Poelgeest
zaterdag, 08-02-2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST/LEIDEN - ,,De piketpaaltjes zijn geslagen'', meldt burgemeester Timmers van Oegstgeest, die opgelucht ademhaalt na het eerste overleg met het dagelijks bestuur van de gemeente Leiden. Ze noemt het gesprek 'opbouwend'. De twee colleges hebben de komende tijd nog een hoop te bespreken over Poelgeest. Leiden en Oegstgeest hebben voor de aanleg van die wijk in 1995 een convenant gesloten, dat zij tot op heden geen van beide helemaal hebben nageleefd. Met de ontwikkeling van Poelgeest heeft Oegstgeest een miljoenenschuld opgebouwd. Er moet hoe dan ook bezuinigd worden. Ook op de nieuwbouwwijk hoopt de gemeente te besparen. Bijvoorbeeld door de tunnel naar de Leidse Merenwijk niet te bouwen. Leiden, dat destijds bij de onderhandelingen heeft bedongen dat die verbinding er komt, wil nog steeds dat de tunnel gebouwd wordt. Een patstelling is het gevolg. Omgekeerd heeft Oegstgeest nog een appeltje te schillen met de Sleutelstad. Het verpauperde woonwagenterrein Trekvaartplein, dat aan Poelgeest grenst, is nog steeds niet opgeknapt. De renovatie had al afgerond moeten zijn. ,,Dus kun je wel begrijpen dat we er niet met één gesprek uit zijn'', zegt Timmers, als zij vrijdagmiddag na de eerste onderhandelingen met de buurgemeente terugkomt in Oegstgeest. ,,Maar ik ben blij dat de zaak nu eindelijk aan het rollen is gebracht.'' De politici van het dorp hebben wethouder Meester van ruimtelijke ordening zo'n negen maanden geleden gevraagd eens met Leiden om de tafel te zitten. Om onduidelijke redenen kwam het daar maar niet van. Over een paar weken treffen de colleges van Oegstgeest en Leiden elkaar weer. In de tussentijd, zo vertelt Timmers, wordt op ambtelijk niveau verder gepraat. Zowel Leiden als Oegstgeest gaat het convenant minutieus bestuderen om geen enkel klein lettertje over het hoofd te zien. Leiden laat bij monde van een woordvoerder weten, dat het op dit moment geen behoefte heeft om in het Leidsch Dagblad op dit nieuws te reageren.