Aan:
Inwoners van Poelgeest

 

Datum:
Verzonden:
Ons kenmerk:
Contactpersoon:
Doorkiesnummer:

Onderwerp :

20 november 2002
22 nov. 2002
GGZ/Poelgeest
Esther den Hertog
(071) 5191861 (wo. do. vr.)

Bodemsanering terrein 'De Kwaak'

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Met deze brief vragen uw aandacht voor het volgende:

Bij de voorbereidingen voor het gereedmaken voor woningbouw van het terrein van de voor- malige jachtwerf 'De Kwaak' is een standaard verkennend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bodem. De bodem moet immers geschikt zijn voor woningbouwen tuinen.

Het verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake is van een "mogelijk ernstig geval van bodemverontreiniging." Deze kwalificatie is vastgesteld aan de hand van de Wet bodem- bescherming. Dit betekent dat nu de volgende acties ondernomen worden:

  • De Milieudienst West-Holland geeft opdracht voor een aanvullend bodemonderzoek. Dit onderzoek moet leiden tot een plan voor de sanering van dit terrein
  • Er wordt een melding gedaan bij de provincie, het bevoegd gezag in deze. De provin- cie buigt zich over de rapporten en onderzoeksresultaten en spreekt zich uit over de wijze van saneren.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat in ieder geval de metalen lood, koper en zink aange- troffen zijn. De gevaren voor de volksgezondheid zijn mininaaI. Het betreft hier namelijk im- mobiele stoffen, waarmee men pas in aanraking komt wanneer men gronddeeltjes binnen krijgt. Vooral kleine kinderen met hand-mondgedrag kunnen soms aanzienlijke hoeveelheden grond eten en lopen daarmee een risico. Daarom raden wij u, en vooral uw kinderen, aan om niet op het terrein van de voormalige jachthaven 'De Kwaak' in de grond te graven. Om alle risico's uit te sluiten vragen wij u dit perceel niet te betreden.

Het terrein van 'De Kwaak' is omgeven door een sloot, met uitzondering van de privé wadi's ter hoogte van de Cornelis van Steenishof. Het betreden van het terrein wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt. Mocht aanvullend onderzoek aantonen dat strengere afscheidingsmaatregelen noodzakelijk zijn, dan worden deze natuurlijk genomen.

Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van het aanvullend onderzoek en het sane- ringsplan. Het saneringstraject duurt zeker vier tot zes maanden.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met Esther den Hertog van projectteam Poelgeest, tel 071-5191861 (wo, do, vr). Mocht u vragen hebben over gezondeid in verband met deze verontreiniging dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de GGD, afdeling AGZ Preventie, telefoonnummer 071-5163322.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,

de secretaris, de burgemeester,