GEMEENTE O E G S T G E E S T

 
Oegstgeest, 21 januari 2003

 

Aan alle inwoners van Oegstgeest

Als College van Burgemeester en Wethouders sturen wij u deze brief om u op de hoogte te brengen van de financiŽle situatie van de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Poelgeest. Zoals u ongetwijfeld al heeft gehoord is er een tekort van 15,8 miljoen op de begroting voor het plan Poelgeest. Het College is erg geschrokken van dit bedrag en voelt zich zeer verantwoordelijk voor de voortgang van het project. Een dergelijk tekort kan echter niet weggewerkt worden zonder dat er ingrijpende maatregelen worden genomen. Deze maatregelen hebben op dit moment geen directe gevolgen voor uw portemonnee, maar het zal duidelijk zijn dat alleen 'de broekriem aanhalen' voor een dergelijk bedrag niet toereikend is. Het College heeft de behoefte aan u uit te leggen wat het tekort is en welke acties er worden genomen om dit op te lossen.

Het tekort
Sinds begin januari 2003 is de nieuwe grondexploitatiebegroting voor Poelgeest klaar. (Een grondexploitatie laat de kosten en opbrengsten zien, die noodzakelijk zij om een stuk grond te ontwikkelen). De grondexploitatie van januari laat een tekort zien van 15,8 miljoen per 1 januari 2003. Over dit bedrag betaalt de gemeente nog rente totdat het plan Poelgeest 31 december 2005 klaar is. Het eindresultaat is daarom begroot op een tekort van 19,5 miljoen. Onnodig te zeggen dat wij hier zeer ongelukkig mee zijn. Wij zullen ons dan ook tot het uiterste inspannen om het tij te keren.

Sinds wanneer zijn er financiŽle problemen?
Het project Poelgeest is in 1995 gestart met een tekort van fl. 27,4 miljoen ( 12,4 miljoen). Bij grote projecten hoeft dat niet altijd een probleem te zijn. Het betekent dat er tijdens de uitvoering van het plan extra, niet begrote winsten gemaakt moeten worden. Voorts werd in 1995 ook gedacht om een deel van de OZB (Onroerend Zaak Belasting) komende uit het plangebied Poelgeest aan het project Poelgeest toe te kennen. Door extra uitkomsten kan de begroting dan toch op nul uitkomen. Tot eind 2001 was de verwachting dat dit ook in Oegstgeest zou lukken. Dit rooskleurige beeld werd echter verstoord toen Oegstgeest in november 2001 werd gesommeerd een deel van de locatiesubsidie, die van het Rijk ontvangen was voor de woningbouwontwikkeling van Poelgeest, terug te betalen. In tegenstelling tot de afspraken met het Rijk, werd er namelijk niet snel genoeg gebouwd. Tegelijkertijd bleek een grondverwerving bijna het dubbele te kosten van het begrote bedrag. Deze grote financiŽle tegenvallers waren reden om alle financiŽn van het project nog eens goed door te spitten. Er werden bezuinigingen in Poelgeest voorgesteld om het nieuwe tekort te dekken. In september van 2002 werd bekend dat het tekort nog ernstiger werd geschat. In het verleden waren enkele posten toch te optimistisch begroot. De in mei 2002 vernieuwde projectorganisatie kreeg daarom in september de opdracht om een nieuwe, realistische grondexploitatiebegroting op te stellen. Deze exploitatie van januari 2003 Iaat zien, dat er in de loop van de jaren geen extra geld is verdiend in Poelgeest, waardoor het oorspronkelijke tekort van 1995 dus niet beperkt kon worden. De gemeente zal nader onderzoek (laten) doen naar de oorzaken van het niet ingelopen tekort. Hoe en wanneer dit onderzoek gedaan wordt zal in komende raadsvergaderingen besproken worden.

Wat zijn de financiŽle gevolgen voor Oegstgeest?
Het tekort dat de raad als onderdeel van de grondexploitatie 2003 in februari moet vaststellen, is een last voor de financiŽle positie van de gemeente Oegstgeest. Er moet bezuinigd worden ťn er moeten extra inkomsten verkregen worden. In eerste instantie worden de oplossingen binnen het project Poelgeest gezocht. Als dat niet lukt, wordt ook elders in Oegstgeest gekeken; het gaat tenslotte over gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Ook wordt de oplossing nog niet gezocht in het verhogen van de lasten van de burgers. Er moeten echter wel reŽle oplossingen komen. In het raadsvoorstel dat op 15 januari in de raadscommissie is behandeld, is een aantal ideeŽn genoemd om aan extra inkomsten te komen.

Waarom geheim?
Een grondexploitatie is een geheim stuk. Dat komt omdat er bedragen in worden genoemd, die de gemeente begroot als uitgavenpost voor bijvoorbeeld het aanleggen van wegen en riolering, terwijl de werken nog moeten worden aanbesteed. Ook staan er begrote inkomsten in van grondopbrengsten waarover nog moet worden onderhandeld. Het openbaar maken van deze gegevens, benadeelt de onderhandelingspositie van de gemeente en betekent daarmee weer een risico voor een nog groter tekort. Dit geldt in zekere zin ook voor de ideeŽn die in het stuk worden genoemd, om extra inkomsten te verkrijgen. Het College wil de bevolking graag betrekken bij het vinden van oplossingen voor het tekort, vanuit de visie dat goede ideeŽn het altijd waard zijn onderzocht en besproken te worden.

Hoe gaan we verder met u praten?
De voorgestelde ideeŽn worden door ambtenaren uitgewerkt tot mogelijke projectinitiatieven met drie uitgangspunten:

  • FinanciŽle, juridische en bestuurlijke haalbaarheid;

  • Wat al gerealiseerd is in Poelgeest wordt niet aangetast;

  • Alles wat binnen Poelgeest nog gerealiseerd moet worden, zal dezelfde kwaliteit krijgen als wat er al staat.

Voordat de raad gaat kiezen uit de mogelijke oplossingen, wordt u als inwoner van Oegstgeest geraadpleegd. Op nog te bepalen momenten kunt u uw mening geven over de mogelijke oplossingen of zelf oplossingen aandragen. Hoewel het tekort in ťťn specifiek project is ontstaan, is het aan de totale gemeente een oplossing te vinden. Reageren Het is begrijpelijk dat u naar aanleiding van deze brief vragen heeft of opmerkingen wilt maken. Daarvoor willen wij u vrijdag 24 januari van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur de gelegenheid geven. U kunt dan bellen met de woordvoerders van de gemeente via 071- 5191731 of 5191732. Zij noteren uw opmerkingen, zodat er weloverwogen aan de oplossingen gewerkt kan worden. Uiteraard kunt u ook altijd een e-mail bericht sturen naar poelgeest@oegstgeest.nl

Wij hopen dat u met ons meedenkt.

Hoogachtend,
Namens het College van burgemeester en wethouders,
etc.